Page 47 - NEIC_Strategie
P. 47

(2.1) สิ่่งเสิ่ริมก๊ารอนรุ ัก๊ษ์พลัังงานแลัะเพมิ ประสิ่ิทธิภาพก๊ารใช้พลัังงาน โด้ย
• พัฒนามาต้รการส่นับส่นุนด้้านการเงินแลัะส่ร้างแรงจ่งใจในการส่่งเส่ริมการป็รับเป็ลัียนพฤต้ิกรรม
ของภาคอตุ้ ส่าหกรรม ภาคขนส่่ง ภาคธุรกิจ แลัะภาคครัวเร่อน อาทิ มาต้รการหรอ่ โครงการเพ่อส่่งเส่ริมการป็ระหยัด้ พลัังงาน แลัะมาต้รการส่่งเส่ริมการใชี้ระบบขนส่่งส่าธารณะแลัะระบบรางทีมีอย่่ในป็ัจจุบันให้เพิมมากข่น รวมทังส่ร้าง ความร้่ ความเขา้ ใจ แลัะรณรงคก์ ารส่รา้ งจต้ิ ส่าํา นก่ ในการอนรุ กั ษพ์ ลังั งานแลัะเพมิ ป็ระส่ทิ ธภิ าพการใชีพ้ ลังั งานอยา่ งต้อ่ เนอ่ ง
• ป็รับป็รุงโครงส่ร้างราคาพลัังงานให้ส่ะท้อนต้้นทุนทีแท้จริง เป็็นธรรม แลัะพัฒนากลัไกด้้านภาษี เพ่อนําามาใชี้ในการส่ร้างแรงจ่งใจให้ป็ระชีาชีนป็รับเป็ลัียนพฤต้ิกรรมการใชี้พลัังงานอย่างป็ระหยัด้
• บังคับใชี้กฎหมายแลัะระเบียบทีเกียวข้องกับการอนุรักษ์พลัังงาน แลัะเพิมป็ระส่ิทธิภาพการใชี้ พลังั งานอยา่ งจรงิ จงั แลัะต้อ่ เนอ่ ง โด้ยเฉพาะการบงั คบั ใชีเ้ กณฑ์ม์ าต้รฐานอาคาร (Building Energy Code: BEC) ส่ําาหรบั อาคารใหม่ แลัะเกณฑ์ม์ าต้รฐานการป็ระหยด้ั พลังั งานส่ําาหรบั ผผ่้ ลัต้ิ แลัะจําาหนา่ ยพลังั งาน (Energy Efficiency Resources Standard: EERS) รวมทงั กําาหนด้นโยบายแลัะมาต้รการด้า้ นโครงส่รา้ งพน่ ฐานไฟฟา้ ทชีี ด้ั เจนในการส่นบั ส่นนุ แลัะรองรบั การขยายต้ัวของยานยนต้์ไฟฟ้า เพ่อเต้รียมความพร้อมโครงส่ร้างพ่นฐานรองรับการใชี้ยานยนต้์ไฟฟ้าอย่างกว้างขวาง ในอนาคต้
• ส่ง่ เส่รมิ ใหภ้ าครฐั แลัะเอกชีนวจิ ยั แลัะพฒั นาเทคโนโลัยป็ี ระหยด้ั พลังั งาน แลัะการเพมิ ป็ระส่ทิ ธภิ าพ การใชีพ้ ลังั งาน ส่ําาหรบั เครอ่ งจกั ร วส่ั ดุ้ อป็ุ กรณ์ ในกระบวนการผลัต้ิ การด้ําาเนนิ ธรุ กจิ แลัะการด้ําารงชีวี ต้ิ เพอ่ พฒั นาไป็ส่ก่่ าร กําาหนด้เกณฑ์ม์ าต้รฐานทคี รอบคลัมุ ทงั ในภาคอตุ้ ส่าหกรรม ภาคธรุ กจิ แลัะภาคครวั เรอ่ น แลัะส่ง่ เส่รมิ ใหเ้ กด้ิ การนําาไป็ใชี้ อย่างแพร่หลัาย รวมทงั กําาหนด้มาต้รการควบคุมการใชี้งานเคร่องจักร วัส่ดุ้ อุป็กรณ์ ทีต้ําากว่าเกณฑ์์มาต้รฐานทกี ําาหนด้ ต้ลัอด้จนส่ง่ เส่รมิ แลัะส่นบั ส่นนุ การวจิ ยั แลัะพฒั นาด้า้ นระบบโครงขา่ ยไฟฟา้ อจั ฉรยิ ะ (Smart Grid) ใหค้ รอบคลัมุ ทงั ระบบ ผลัิต้ ระบบส่่ง ระบบจาํา หน่าย แลัะผ่้ใชี้ไฟฟ้า เพ่อให้ส่ามารถุนาํา ผลัการด้าํา เนินการไป็ใชี้ได้้จริงในเชีิงพาณชีิ ย์
(2.2) จััดหิาพลัังงานใหิ้เพียงพอแลัะสิ่ร้างควีามมนั คงในก๊ารผลัิติพลัังงาน โด้ย
• จัด้หากําาลัังผลัิต้ไฟฟ้าให้มีการกระจายป็ระเภทเชี่อเพลัิง (Fuel Diversification) ทีใชี้ในการผลัิต้
กระแส่ไฟฟา้ ต้ามกรอบป็ระมาณการส่ด้ั ส่ว่ นการใชีเ้ ชีอ่ เพลังิ ของแผนพฒั นากําาลังั ผลัต้ิ ไฟฟา้ ของป็ระเทศไทย ต้ามศกั ยภาพ เชีิงพ่นที พัฒนาระบบส่่งแลัะระบบจําาหน่ายไฟฟ้าให้มีขีด้ความส่ามารถุในการรองรับป็ริมาณพลัังไฟฟ้าทีผลัิต้ได้้ ต้ามศกั ยภาพแลัะส่อด้คลัอ้ งกบั ป็รมิ าณความต้อ้ งการใชีไ้ ฟฟา้ ของแต้ลั่ ะพน่ ที รวมถุง่ ส่อด้คลัอ้ งกบั ป็รมิ าณไฟฟา้ ทมี อี ยแ่่ ลัว้ ในระบบ รวมทังศ่กษาความเป็็นไป็ได้้ในการกําาหนด้โครงส่ร้างอัต้ราค่าไฟฟ้ารายพ่นที เพ่อส่ะท้อนถุ่งต้้นทุนทีแท้จริง โด้ยเป็รียบเทียบกับโครงส่ร้างอต้ั ราค่าไฟฟ้าทีใชี้อย่่ในป็ัจจุบัน
• ส่ําารวจแลัะพฒั นาแหลัง่ ป็โิ ต้รเลัยี มใหม่ แลัะผลักั ด้นั การใชีป็้ ระโยชีนก์ า๊ ซึ่ธรรมชีาต้ใิ นอา่ วไทยใหค้ มุ้ คา่ เต้ม็ ศกั ยภาพ รวมทงั พฒั นาโครงขา่ ยทอ่ ส่ง่ กา๊ ซึ่ธรรมชีาต้ิ ทา่ เรอ่ รบั กา๊ ซึ่ธรรมชีาต้เิ หลัว (LNG Terminal) อยา่ งเหมาะส่ม แลัะรองรับนโยบายส่่งเส่ริมการแข่งขันต้ลัอด้จนส่่งเส่ริมให้เกด้ิ การให้บริการขนส่่งก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิทางท่อแกบ่ ุคคลัทีส่าม (Third Party Access: TPA) ในราคาทีเป็็นธรรม แลัะเพิมการลังทุนในระบบโครงส่ร้างพ่นฐานนําามันเชี่อเพลัิง โด้ยการพัฒนาระบบการขนส่่งนาํา มันทางท่อ
(2.3) เพมิ ศัก๊ยภาพก๊ารบรหิิ ารจััดก๊ารก๊ารผลัติิ แลัะก๊ารใช้พลัังงานทดแทนแลัะพลัังงานสิ่ะอาด โด้ย
• พฒั นาระบบการจด้ั การขอ้ มลั่ การผลัต้ิ แลัะการใชีพ้ ลังั งานทด้แทน เพอ่ นําามาใชี้ ในการวางแผนแลัะ เต้รยี มความพรอ้ มระบบโครงส่รา้ งพน่ ฐานเพอ่ รองรบั พลังั งานทด้แทนทจี ะเกด้ิ ขน่ อยา่ งกวา้ งขวางในอนาคต้ โด้ยคําานง่ ถุง่ การส่ร้างมาต้รฐานแลัะกําากับด้่แลัความป็ลัอด้ภัยด้้านพลัังงาน ต้ลัอด้จนการให้ความร่้กับป็ระชีาชีนเกียวกับพลัังงาน
ทด้แทนอย่างถุ่กต้้องแลัะต้่อเน่อง
• ป็ระเมินมาต้รการแลัะกลัไกการส่่งเส่ริมการผลัิต้ไฟฟ้าจากพลัังงานทด้แทนในร่ป็แบบ Feed in
Tariff (FiT) เพ่อพัฒนาแลัะป็รับป็รุงร่ป็แบบการส่่งเส่ริมอ่น ๆ โด้ยคําาน่งถุ่งการกาํา หนด้ต้้นทุนทีเหมาะส่มแลัะเป็็นธรรม ทังต้่อผ่้ผลัิต้แลัะผ่้บริโภค แลัะส่ร้างกลัไกในการวางแผนร่วมกันระหว่างภาครัฐแลัะภาคเอกชีนเพ่อส่นับส่นุนให้เกิด้
NEIC Data Strategy
47
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

   45   46   47   48   49