Page 46 - NEIC_Strategie
P. 46

 46
- ต้น้ ทนุ การลัด้การป็ลัอ่ ยกา๊ ซึ่เรอ่ นกระจกต้อ่ หนว่ ย (บาทต้อ่ ต้นั คารบ์ อนได้ออกไซึ่ด้เ์ ทยี บเทา่ ) มแี นวโนม้ ลัด้ลัง
- แผนป็ฏิบิ ต้ั กิ ารการป็รบั ต้วั เพอ่ รองรบั การเป็ลัยี นแป็ลังส่ภาพภม่ อิ ากาศในรายส่าขาทจี าํา เป็น็ เชีน่ การจด้ั การนาํา เกษต้ร ส่าธารณสุ่ข แลัะป็าไม้
- การจด้ัต้งักลัไกภายในป็ระเทศเพ่อส่นับส่นุนด้้านการเงินเทคโนโลัยีแลัะการเส่ริมส่ร้างศักยภาพ
ส่ําาหรบั แนวทางการพฒั นาทมี คี วามส่าํา คญั ส่ง่ แลัะส่ามารถุผลักั ด้นั ส่่ก่ ารป็ฏิบิ ัต้ิ ป็ระกอบไป็ด้ว้ ย 2 แนวทาง ในการส่นับส่นุนการลัด้การป็ลั่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกแลัะเพิมขีด้ความส่ามารถุในการป็รับต้ัวต้่อการเป็ลัียนแป็ลังส่ภาพ
ภ่มิอากาศ ได้้แก่
• พัฒนามาติรก๊ารแลัะก๊ลัไก๊เพ่อสิ่นับสิ่นุนก๊ารลัดก๊๊าซเร่อนก๊ระจัก๊ในทุก๊ภาคสิ่่วีน โด้ยเฉพาะส่าขา
การผลัิต้ไฟฟ้า การใชี้พลัังงานในภาคขนส่่ง ภาคอุต้ส่าหกรรม ภาคครัวเร่อนแลัะอาคาร โด้ยลัด้การผลัิต้แลัะใชี้พลัังงาน จากเชี่อเพลัิงฟอส่ซึ่ิลั ส่่งเส่ริมการใชี้พลัังงานทด้แทน การอนุรักษ์พลัังงาน การผลัิต้พลัังงานทด้แทนจากของเส่ีย พัฒนาบุคลัากรให้มีความเชีียวชีาญด้้านพลัังงานทด้แทนป็ระเภทต้่าง ๆ ส่นับส่นุนระบบการคมนาคมขนส่่งทียังย่น เพมิ ป็ระส่ทิ ธภิ าพเครอ่ งยนต้แ์ ลัะเครอ่ งจกั รอป็ุ กรณ์ รวมทงั ส่ง่ เส่รมิ การจด้ั ต้งั กลัไกทางการเงนิ ทส่ี นบั ส่นนุ การด้ําาเนนิ งาน ด้า้ นการเป็ลัยี นแป็ลังส่ภาพภม่ อิ ากาศทส่ี รา้ งป็ระโยชีนร์ ว่ มกนั ระหวา่ งภาครฐั แลัะเอกชีน อาทิ กลัไกต้ลัาด้คารบ์ อนเครด้ต้ิ ภาษีคาร์บอน รวมทังส่นับส่นุนให้ภาคเอกชีนลังทุนเพ่อลัด้การป็ลั่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกเพมิ มากขน่
• สิ่ง่ เสิ่รมิ ภาคเอก๊ชน รฐั วีสิ่ิ าหิก๊จัิ แลัะองคก๊์ รปก๊ครองสิ่วี่ นทอ้ งถ่นิ ใหิม้ ีก๊ารจัดั เก๊บ็ แลัะรายงานขอ้ มลัู เก๊ยี วีก๊บั ก๊ารปลัอ่ ยก๊า๊ ซเรอ่ นก๊ระจัก๊ โด้ยเรมิ ต้น้ จากขอ้ มลั่ การใชีพ้ ลังั งาน แลัะใหค้ วามชีว่ ยเหลัอ่ ทางวชีิ าการกบั ภาคส่ว่ น ต้่าง ๆ ด้้านการเก็บรวบรวมแลัะจัด้ทําาข้อม่ลัพ่นฐาน เพ่อส่นับส่นุนการพัฒนาฐานข้อม่ลัการป็ลั่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกของ ป็ระเทศทีเป็็นป็ัจจุบัน การข่นทะเบียนกิจกรรมการป็ลั่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก แลัะการป็ระเมินแนวโน้มการป็ลั่อยก๊าซึ่ เร่อนกระจกในอนาคต้
(2)ยุทธศาสิ่ติร์ที 7 ก๊ารพัฒนาโครงสิ่ร้างพ่นฐานแลัะระบบโลัจัิสิ่ติิก๊สิ่์ ซึ่่งเป็็นยุทธศาส่ต้ร์เพ่อการพัฒนา โครงส่รา้ งพน่ ฐานแลัะระบบโลัจส่ิ ต้กิ ส่เ์ ป็น็ ป็จั จยั ส่ําาคญั ในการส่นบั ส่นนุ เศรษฐกจิ แลัะส่งั คม การกระจายความเจรญิ แลัะ การพัฒนาเม่องแลัะพ่นที รวมทังการยกระด้ับคุณภาพชีีวิต้ของป็ระชีาชีน อย่างไรกต้็ าม ทผี ่านมาการพัฒนาโครงส่ร้าง พ่นฐานแลัะระบบโลัจิส่ต้ิกส่์ของป็ระเทศป็ระส่บป็ัญหาความต้่อเน่องในการด้าํา เนินการ แลัะป็ัญหาเชีิงป็ริมาณ คุณภาพ แลัะการบรหิ ารจด้ั การการใหบ้ รกิ ารทส่ี อด้คลัอ้ งกบั มาต้รฐานส่ากลั ทาํา ใหม้ ีขอ้ จาํา กด้ั ในการส่นบั ส่นนุ การพฒั นาป็ระเทศ ให้มีป็ระส่ิทธิภาพ ด้ังนัน การพัฒนาโครงส่ร้างพ่นฐานแลัะระบบโลัจส่ิ ต้ิกส่์ของป็ระเทศในชี่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแลัะ ส่งั คมแหง่ ชีาต้ิ ฉบบั ที 12 จะมงุ่ เนน้ การขยายขด้ี ความส่ามารถุแลัะพฒั นาคณุ ภาพการใหบ้ รกิ าร เพอ่ รองรบั การขยายต้วั ของเมอ่ งแลัะพน่ ทเี ศรษฐกจิ หลักั แลัะส่ง่ เส่รมิ การพฒั นาคณุ ภาพชีวี ต้ิ ของทกุ กลัมุ่ ในส่งั คม ส่นบั ส่นนุ ใหเ้ กด้ิ ความเชีอ่ มโยง ในอนุภ่มิภาคแลัะในอาเซึ่ียนอย่างเป็็นระบบ โด้ยมีโครงข่ายเชี่อมโยงภายในป็ระเทศทีส่นับส่นุนการพัฒนาพ่นทีต้าม แนวระเบียงเศรษฐกิจต้่าง ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัด้การ แลัะการกําากับด้่แลัให้ส่อด้คลั้องกับมาต้รฐานส่ากลั เพ่อเพิมป็ระส่ิทธิภาพการด้ําาเนินการ ส่ร้างความเป็็นธรรมในการเข้าถุ่งบริการพ่นฐานแลัะการคุ้มครองผ่้บริโภค การพฒั นาอตุ้ ส่าหกรรมต้อ่ เนอ่ งเพอ่ ส่รา้ งโอกาส่ทางเศรษฐกจิ ใหก้ บั ป็ระเทศแลัะการพฒั นาผป็้่ ระกอบการในส่าขาโลัจส่ิ ต้กิ ส่์ แลัะหน่วยงานทมี ีศักยภาพเพ่อไป็ทําาธุรกิจในต้่างป็ระเทศ
วัต้ถุุป็ระส่งค์หน่งทมี ีความเกียวข้อง ค่อ เพ่อส่ร้างความมนั คงทางพลัังงาน เพมิ ป็ระส่ิทธิภาพการใชี้พลัังงาน แลัะส่่งเส่ริมการใชี้พลัังงานทด้แทนแลัะพลัังงานส่ะอาด้ ต้ลัอด้จนขยายโอกาส่ทางธุรกิจในภ่มิภาคอาเซึ่ียน โด้ยมี เป้าหิมายสิ่ําาคัญ่ในก๊ารพัฒนาโครงสิ่ร้างพ่นฐานแลัะระบบโลัจัิสิ่ติิก๊สิ่์ในภาพรวีม เพ่อลัด้ความเข้มการใชี้พลัังงาน (Energy Intensity: EI) แลัะลัด้ต้น้ ทนุ โลัจส่ิ ต้กิ ส่ข์ องป็ระเทศ ซึ่ง่ มต้ี วั ชีวี ด้ั ทเี กยี วขอ้ ง ได้แ้ ก่ ส่ด้ั ส่ว่ นการใชีพ้ ลังั งานขนั ส่ดุ้ ทา้ ย ต้่อผลัิต้ภัณฑ์์มวลัรวมในป็ระเทศลัด้ลังจาก 8.22 เป็็น 7.70 พันต้ันเทียบเท่านาํา มันด้ิบ/พันลั้านบาท ในป็ี 2564
แนวีทางก๊ารพัฒนาทสิ่ี ําาคัญ่แลัะเก๊ยี วีข้อง ค่อ แนวีทางก๊ารพัฒนาที 3.4 ก๊ารพัฒนาด้านพลัังงาน ซึ่่งเป็็น การส่่งเส่ริมการอนุรักษ์พลัังงานแลัะเพิมป็ระส่ิทธิภาพการใชี้พลัังงาน โด้ย
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   44   45   46   47   48