Page 45 - NEIC_Strategie
P. 45

1. ยุทธศาส่ต้ร์การเส่ริมส่ร้างแลัะพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาส่ต้ร์การส่ร้างความเป็็นธรรมแลัะลัด้ความเหลั่อมลัําาในส่ังคม
3. ยุทธศาส่ต้ร์การส่ร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแลัะแข่งขันได้้อย่างยังย่น
4. ยุทธศาส่ต้ร์การเต้ิบโต้ทเี ป็็นมิต้รกับส่ิงแวด้ลั้อมเพ่อการพัฒนาอย่างยังย่น
5. ยุทธศาส่ต้ร์การเส่ริมส่ร้างความมันคงแห่งชีาต้ิเพ่อการพัฒนาป็ระเทศส่่ค่ วามมงั คังยังย่น
6. ยทุ ธศาส่ต้รก์ ารบรหิ ารจด้ั การในภาครฐั การป็อ้ งกนั การทจุ รต้ิ ป็ระพฤต้มิ ชีิ อบแลัะธรรมาภบิ าลัในส่งั คมไทย 7. ยุทธศาส่ต้ร์การพัฒนาโครงส่ร้างพ่นฐานแลัะระบบโลัจส่ิ ต้ิกส่์
8. ยุทธศาส่ต้ร์การพัฒนาวิทยาศาส่ต้ร์ เทคโนโลัยี วิจัยแลัะนวต้ั กรรม
9. ยุทธศาส่ต้ร์การพัฒนาภาค เม่อง แลัะพ่นทีเศรษฐกิจ
10. ยุทธศาส่ต้ร์ความร่วมม่อระหว่างป็ระเทศเพ่อการพัฒนา จากแนวทางการขับเคลั่อนยุทธศาส่ต้ร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที 12 ซึ่่งมีทังหมด้ 10 ยุทธศาส่ต้ร์ พบว่าป็ระเด้็น
ทีมีความเกียวข้องด้้านพลัังงานแลัะได้้รับป็ระโยชีน์จากการเกิด้ข่นของศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิเพ่อการพัฒนา แลัะขับเคลั่อนจําานวน 2 ป็ระเด้็นยุทธศาส่ต้ร์ ได้้แก่ 1) ยุทธศาส่ต้ร์ที 4 การเต้ิบโต้ทีเป็็นมิต้รกับส่ิงแวด้ลั้อมเพ่อการ พัฒนาอย่างยงั ย่น แลัะ 2) ยุทธศาส่ต้ร์ที 7 การพัฒนาโครงส่ร้างพน่ ฐานแลัะระบบโลัจส่ิ ต้ิกส่์ โด้ยมีรายลัะเอียด้ ด้ังนี
(1)ยุทธศาสิ่ติร์ที 4 ก๊ารเติิบโติทีเป็นมิติรก๊ับสิ่ิงแวีดลั้อมเพ่อก๊ารพัฒนาอย่างยังย่น โด้ยป็ัจจุบันส่ภาพ ทรัพยากรธรรมชีาต้ิแลัะส่ิงแวด้ลั้อมกําาลัังเป็็นป็ัญหา แลัะเป็็นจุด้อ่อนของการรักษาฐานการผลัิต้แลัะให้บริการ รวมทัง การด้ําารงชีพี ทยี งั ยน่ ฐานทรพั ยากรธรรมชีาต้ถุิ ก่ นําาไป็ใชีใ้ นการพฒั นาจําานวนมากกอ่ ใหเ้ กด้ิ ความเส่อ่ มโทรมอยา่ ง ต้่อเน่อง พน่ ทีป็าไม้ลัด้ลัง ทรัพยากรด้ินเส่่อมโทรม ความหลัากหลัายทางชีีวภาพถุ่กคุกคาม ทรัพยากรนาํา ยังมีส่่วนทีไม่ ส่ามารถุจัด้ส่รรได้้ต้ามความต้้องการแลัะมีความเส่ียงทีจะเกด้ิ การขาด้แคลันในอนาคต้ เกด้ิ ป็ัญหาความขัด้แย้งในการใชี้ ป็ระโยชีน์ทรัพยากรธรรมชีาต้ิมากข่นจากการเข้าถุ่งแลัะการจัด้ส่รรการใชี้ป็ระโยชีน์ทรัพยากรธรรมชีาต้ิทีไม่เป็็นธรรม รวมทังป็ัญหาส่ิงแวด้ลั้อมเพิมส่่งข่นต้ามการขยายต้ัวของเศรษฐกิจแลัะชีุมชีนเม่อง ส่่งผลักระทบต้่อคุณภาพชีีวิต้ของ ป็ระชีาชีนแลัะต้น้ ทนุ ทางเศรษฐกจิ ในขณะทกี ารเป็ลัยี นแป็ลังส่ภาพภม่ อิ ากาศแลัะภยั พบิ ต้ั ทิ างธรรมชีาต้มิ คี วามผนั ผวน แลัะรนุ แรงมากขน่ โด้ยเฉพาะอทุ กภยั แลัะภยั แลัง้ ส่ง่ ผลักระทบต้อ่ ภาคเศรษฐกจิ แลัะหว่ งโซึ่ก่ ารผลัต้ิ ภายในป็ระเทศ แลัะ ขอ้ ต้กลังระหวา่ งป็ระเทศเกยี วกบั การเป็ลัยี นแป็ลังส่ภาพภม่ อิ ากาศซึ่ง่ ทวคี วามเขม้ ขน้ ทําาใหป็้ ระเทศไทยต้อ้ งเต้รยี มพรอ้ ม รบั ภาระในการลัด้การป็ลัอ่ ยกา๊ ซึ่เรอ่ นกระจกภายใต้ก้ ระแส่การแขง่ ขนั ทางการคา้ ขณะทวี าระการพฒั นาทยี งั ยน่ ของโลัก หลังั ค.ศ.2015ซึ่ง่ เป็น็ การกําาหนด้ทศิ ทางการพฒั นาทยี งั ยน่ ของโลักในอกี 15ป็ีขา้ งหนา้ (ค.ศ.2016-2030)จะส่ง่ ผลักระทบ ต้อ่ แนวทางการพฒั นาป็ระเทศในอนาคต้ ด้งั นนั ป็ระเด้น็ ทา้ ทายทต้ี อ้ งเรง่ ด้ําาเนนิ การในชีว่ งแผนพฒั นาฯ ฉบบั ที 12 ได้แ้ ก่ การส่ร้างความมันคง ของฐานทรัพยากรธรรมชีาต้ิแลัะยกระด้ับคุณภาพส่งิ แวด้ลั้อม เพ่อส่นับส่นุนการเต้ิบโต้ทเี ป็็นมิต้ร กับส่ิงแวด้ลั้อมแลัะคุณภาพชีีวิต้ของป็ระชีาชีน เร่งแก้ไขป็ัญหาวิกฤต้ิส่ิงแวด้ลั้อมเพ่อลัด้มลัพิษทีเกิด้จากการผลัิต้แลัะ การบรโิ ภค พฒั นาระบบบรหิ ารจด้ั การทโี ป็รง่ ใส่เป็น็ ธรรม ส่ง่ เส่รมิ การผลัต้ิ แลัะการบรโิ ภคทเี ป็น็ มต้ิ รกบั ส่งิ แวด้ลัอ้ มเป็น็ วงกว้างมากข่น ต้้องเร่งเต้รียมความพร้อมในการลัด้การป็ลั่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกแลัะเพิมขีด้ความส่ามารถุในการป็รับต้ัว ต้่อการเป็ลัียนแป็ลังส่ภาพภ่มิอากาศ รวมทังบริหารจัด้การเพ่อลัด้ความเส่ยี งด้้านภัยพิบัต้ิทางธรรมชีาต้ิ
วัต้ถุุป็ระส่งค์หน่งทีมีความเกียวข้อง ค่อ พัฒนาขีด้ความส่ามารถุในการลัด้ก๊าซึ่เร่อนกระจกแลัะการป็รับต้ัว เพ่อลัด้ผลักระทบจากการเป็ลัียนแป็ลังส่ภาพภ่มิอากาศแลัะการรับมอ่ กับภัยพิบัต้ิโด้ยมีหน่งในเป็้าหมายส่ําาคัญคอ่ เพ่อ การเพิมป็ระส่ิทธิภาพการลัด้ก๊าซึ่เร่อนกระจกแลัะขีด้ความส่ามารถุในการป็รับต้ัวต้่อการเป็ลัียนแป็ลังส่ภาพภ่มิอากาศ มกี ลัไกจด้ั การเพอ่ ลัด้ผลักระทบจากการเป็ลัยี นแป็ลังส่ภาพภม่ อิ ากาศในด้า้ นต้า่ ง ๆ หรอ่ ในพน่ ทหี รอ่ ส่าขาทมี คี วามเส่ยี ง ทีจะได้้รับผลักระทบส่่ง ซึ่่งมีต้ัวชีีวัด้ทีเกียวข้อง ได้้แก่
- ป็ริมาณการป็ลั่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกในภาคพลัังงานแลัะคมนาคมขนส่่งลัด้ลังไม่น้อยกว่าร้อยลัะ 7 ของ การป็ลั่อยในกรณป็ี กต้ิ ภายในป็ี 2563
NEIC Data Strategy
45
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ   43   44   45   46   47