Page 44 - NEIC_Strategie
P. 44

 44
• อตุ้ ส่าหกรรมรถุยนต้แ์ ลัะชีนิ ส่ว่ นยานยนต้ม์ กี ารกําาหนด้แผนการลังทนุ แลัะการเป็ลัยี นผา่ นทชีี ด้ั เจน ต้ลัอด้จนส่ามารถุป็รับต้ัวการผลัิต้ไป็ส่่ก่ ารผลัิต้ยานยนต้์ไฟฟ้าแลัะชีนิ ส่่วนได้้อย่างมีป็ระส่ิทธิภาพ ต้ามทรี ัฐบาลักาํา หนด้
โด้ยมีต้ัวชีีวัด้ ป็ระกอบไป็ด้้วย
1. จด้ั ต้งั คณะกรรมการระด้บั ชีาต้เิ กยี วกบั การส่ง่ เส่รมิ แลัะเป็ลัยี นผา่ นส่อ่่ ตุ้ ส่าหกรรมยานยนต้ไ์ ฟฟา้ มีการกําาหนด้เป็้าหมายการใชี้ยานยนต้์ไฟฟ้าในระยะส่ัน ป็านกลัาง แลัะระยะยาว แลัะมีผลัการศ่กษาโอกาส่แลัะ ความเป็็นไป็ได้้ในการส่่งเส่ริมการผลัิต้ยานยนต้์ไฟฟ้าแลัะชีินส่่วนเชีิงพาณิชีย์ในป็ระเทศไทย แลัะมีแผนป็ฏิิบัต้ิการส่่ง เส่ริมยานยนต้์ไฟฟ้าทีครอบคลัุมเร่องส่ําาคัญเชี่นแผนการส่่งเส่ริมอตุ้ ส่าหกรรมยานยนต้์การจด้ั หาแลัะพัฒนาโครงส่ร้าง พ่นฐานด้้านพลัังงานรองรับ การออกกฎเกณฑ์์การกําากับด้่แลัทีส่่งเส่ริมให้เกิด้ร่ป็แบบธุรกิจใหม่ในการให้บริการส่ถุานี อัด้ป็ระจุไฟฟ้า ภายใน 1 ป็ี
2. ป็รับป็รุงแผนด้้านพลัังงานทีเกยี วข้อง เชี่น PDP, AEDP แลัะ EEP โด้ยมีการบรรจุการส่่งเส่ริม แลัะการพัฒนาเพ่อรองรับการเป็ลัยี นแป็ลังยานยนต้์ไฟฟ้า ภายใน 1 ป็ี หลัังศ่กษาแลั้วเส่ร็จ
(1.11) ประเด็นก๊ารปฏิิรูปที 17 ก๊ารสิ่่งเสิ่ริมเทคโนโลัยีระบบก๊ารก๊ัก๊เก๊็บพลัังงาน โด้ยมีเป็้าหมายหร่อ ผลัอันพ่งป็ระส่งค์แลัะผลัส่ัมฤทธิ ด้ังนี
• ป็ระเทศไทยมีการกําาหนด้ทิศทางการส่่งเส่ริมเทคโนโลัยีระบบการกักเก็บพลัังงาน โด้ยมีผลั การศก่ ษาโอกาส่แลัะความเป็น็ ไป็ได้ใ้ นการส่ง่ เส่รมิ อตุ้ ส่าหกรรมการผลัต้ิ ระบบกกั เกบ็ พลังั งาน (Energy Storage System: ESS) ป็ระเภทแบต้เต้อรี (Battery) เป็็นอุต้ส่าหกรรมอนาคต้ส่ร้างฐานรายได้้ใหม่ใหก้ ับป็ระเทศ
• มีการนําาเอาระบบกักเก็บพลัังงานไป็ใชี้ในการป็รับเป็ลัียนระบบการบริหารจัด้การพลัังงานของ ป็ระเทศ แลัะใชี้ในอุต้ส่าหกรรมอ่น ๆ อย่างกว้างขวาง
โด้ยมีต้ัวชีีวัด้ ป็ระกอบไป็ด้้วย
1. จด้ั ต้งั คณะกรรมการรว่ มภาครฐั เอกชีน แลัะนกั วชีิ าการ ภายใต้ค้ ณะกรรมการนโยบายพลังั งาน แห่งชีาต้ิ (กพชี.) เพ่อพัฒนาอุต้ส่าหกรรมระบบกักเก็บพลัังงาน แลัะมีผลัการศ่กษาโอกาส่แลัะความเป็็นไป็ได้้ ในการส่ง่ เส่รมิ การลังทนุ อตุ้ ส่าหกรรมการผลัต้ิ ระบบกกั เกบ็ พลังั งาน (Energy Storage System: ESS) ป็ระเภทแบต้เต้อรี (Battery) เป็็นอุต้ส่าหกรรมอนาคต้ของป็ระเทศ แลัะจัด้ทําาแผนป็ฏิิบัต้ิการเพ่อส่่งเส่ริมอุต้ส่าหกรรมผลัิต้ระบบกักเก็บ พลัังงาน ครอบคลัุมการส่นับส่นุนใหม้ ีการลังทุน แลัะป็รับป็รุงกฎหมายแลัะกฎระเบียบ ภายในระยะเวลัา 1 ป็ี
2. ป็รับป็รุงแผนด้้านพลัังงานทีเกยี วข้อง เชี่น แผนพัฒนากาํา ลัังผลัิต้ไฟฟ้าของป็ระเทศไทย (PDP) แผนพัฒนาพลัังงานทด้แทนแลัะพลัังงานทางเลั่อก (AEDP) แผนอนุรักษ์พลัังงาน (EE) ให้มีการนาํา ระบบกักเก็บพลัังงาน มาใชี้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของป็ระเทศ ภายในระยะเวลัา 1 ป็ี หลัังจากได้้ข้อส่รุป็จากผลัการศก่ ษา
2.1.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐก๊จัิแลัะสิ่ังคมแหิ่งชาติิฉบับที12(พ.ศ.2560-2564)
แผนพฒั นาเศรษฐกจิ แลัะส่งั คมแหง่ ชีาต้ิ ฉบบั ที 12 เป็น็ แผนการพฒั นาต้อ่ เนอ่ งจากแผนพฒั นาฯ ฉบบั ที 9-11 โด้ยได้้น้อมนําาหลััก “ป็รัชีญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาทียังย่น” แลัะ “คนเป็็นศ่นย์กลัางการพัฒนา” มาเป็็นป็รัชีญานําาทางในการพัฒนาป็ระเทศ โด้ยได้้จัด้ทําาบนพน่ ฐานของยุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิ 20 ป็ี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่่ง เป็น็ แผนหลักั ของการพฒั นาป็ระเทศแลัะเป็น็ เป็า้ หมายการพฒั นาทยี งั ยน่ (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทงั การป็รบั โครงส่รา้ งป็ระเทศไทยไป็ส่ป็่่ ระเทศไทย 4.0 ต้ลัอด้จนป็ระเด้น็ การป็ฏิริ ป็่ ป็ระเทศ นอกจากนนั ได้ใ้ หค้ วามส่าํา คญั กับการมีส่่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่่วน ทังในระด้ับกลัุ่มอาชีีพ ระด้ับภาคแลัะระด้ับป็ระเทศในทุกขันต้อน ของแผนฯ อย่างกว้างขวางแลัะต้่อเน่อง เพ่อร่วมกันกําาหนด้วิส่ัยทัศน์แลัะทิศทางการพัฒนาป็ระเทศ รวมทังร่วมจัด้ทําา รายลัะเอียด้ยุทธศาส่ต้ร์ของแผนฯ เพ่อมงุ่ ส่่่ “ความมันคง มังคัง แลัะยงั ย่น”
ยทุ ธศาส่ต้รใ์ นแผนพฒั นาฯ ฉบบั ที 12 มที งั หมด้ 10 ยทุ ธศาส่ต้ร์ โด้ยมี 6 ยทุ ธศาส่ต้ร์ ต้ามยทุ ธศาส่ต้รชี์ าต้ิ 20 ป็ี แลัะอีก 4 ยุทธศาส่ต้รท์ ีเป็็นป็ัจจัยส่นับส่นุน ด้ังนี
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   42   43   44   45   46