Page 43 - NEIC_Strategie
P. 43

โด้ยมีต้ัวชีีวัด้ ป็ระกอบไป็ด้้วย
1. มกี ารต้ด้ิ ต้งั โซึ่ลัารร์ ฟ่ ได้อ้ ยา่ งแพรห่ ลัายแลัะเส่รที งั บนหลังั คาบา้ นทอี ยอ่่ าศยั แลัะอาคารพาณชีิ ยท์ วั ไป็ 2. มีกฎหมาย ระเบียบ ป็ระกาศต้่าง ๆ เพ่อรองรับ อําานวยความส่ะด้วกในการต้ิด้ต้ังโซึ่ลัาร์ร่ฟ
อย่างเส่รี ทีลัด้ขันต้อน ลัด้เวลัา ลัด้ค่าใชี้จ่ายได้้มากกว่าป็ัจจบุ ัน
3. มีหน่วยงานราชีการทีให้บริการแบบOneStopServiceในการขออนุญาต้ต้ด้ิ ต้ังโซึ่ลัาร์ร่ฟแลัะ
ลัด้ขันต้อนความซึ่ําาซึ่้อนต้่าง ๆ
(1.8) ประเด็นก๊ารปฏิริ ูปที 12 ปฏิริ ูปโครงสิ่ร้างก๊ารใช้พลัังงานภาคขนสิ่่ง ระยะ 20 ปี โด้ยมีเป็้าหมาย
หร่อผลัอันพ่งป็ระส่งค์แลัะผลัส่ัมฤทธิ ด้ังนี
• ป็ระเทศมีทิศทางการใชี้พลัังงานในภาคขนส่่ง เพ่อให้หน่วยงานทีรับผิด้ชีอบใชี้เป็็นกรอบ
ในการกําาหนด้นโยบายทเี กยี วขอ้ งอน่ ๆ เชีน่ นโยบายด้า้ นการเกษต้รในส่ว่ นของเชีอ่ เพลังิ ชีวี ภาพ นโยบายด้า้ นอตุ้ ส่าหกรรม การผลัิต้ยานยนต้์ นโยบายการส่่งเส่ริมอตุ้ ส่าหกรรมป็ิโต้รเคมี แลัะอ่น ๆ
• หน่วยงานทีรับผิด้ชีอบแลัะผ้่เกยี วข้องส่ามารถุจัด้หาแลัะบริหารจด้ั การเชี่อเพลัิงป็ระเภทต้่าง ๆ ให้มีป็ริมาณเพียงพอแลัะมีราคาทีเหมาะส่ม
โด้ยมีต้ัวชีีวัด้ ป็ระกอบไป็ด้้วย
1. มกี รอบในการกําาหนด้โครงส่รา้ งการใชีพ้ ลังั งานภาคขนส่ง่ แลัะป็รบั ป็รงุ แผนพลังั งาน ทเี กยี วขอ้ ง อาทิ AEDP แลัะ Oil Plan ด้้านโครงส่ร้างการใชี้พลัังงานภาคขนส่่ง ภายใน 2 ป็ี
(1.9) ประเดน็ ก๊ารปฏิริ ปู ที 13 ก๊ารสิ่ง่ เสิ่รมิ ก๊ารอนรุ ัก๊ษพ์ ลังั งานแลัะก๊ารใชพ้ ลังั งานอยา่ งคมุ้ คา่ ในก๊ลัมุ่ อุติสิ่าหิก๊รรม โด้ยมีเป็้าหมายหร่อผลัอันพ่งป็ระส่งค์แลัะผลัส่ัมฤทธิ ด้ังนี
• ป็ัจจุบันมีโรงงานอุต้ส่าหกรรมทงัส่ินจําานวน135,000โรงงานกระจายอย่่ทัวป็ระเทศโรงงาน อุต้ส่าหกรรมเหลั่านีมีการบริโภคพลัังงานเป็็นอย่างมาก จ่งเป็็นเป็้าหมายอันด้ับต้้น ๆ ของการอนุรักษ์พลัังงานต้าม แผนการอนุรักษ์พลัังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP2015) ซึ่่งได้้มีการกําาหนด้เป็้าหมายให้ลัด้การใชี้พลัังงาน ในภาคอตุ้ ส่าหกรรมลังร้อยลัะ 36 ภายในป็ี 2579 โด้ยในระยะแรกได้จ้ ัด้ทําาเป็็นแผน 5 ป็ี
โด้ยมีต้ัวชีีวัด้ ป็ระกอบไป็ด้้วย
1. ส่ามารถุป็ระหยัด้พลัังงานได้้ไม่น้อยกว่า 260 ktoe เม่อจบโครงการ (ป็ี 2561 – 2565)
2. ส่ามารถุลัด้คา่ ใชีจ้ า่ ยด้า้ นพลังั งานได้ไ้ มน่ อ้ ยกวา่ 2,600 ลัา้ นบาท เมอ่ จบโครงการ (ป็ี 2561 – 2565) 3. มีการบ่รณาการทําางานร่วมกันในภาครัฐ ระหว่างกระทรวงพลัังงานแลัะกระทรวงอตุ้ ส่าหกรรม 4. ส่ามารถุลัด้ต้้นทุนในการผลัิต้อันเป็็นการส่ร้างศักยภาพในการแข่งขันของผ่้ป็ระกอบการ
อุต้ส่าหกรรมส่่่ต้ลัาด้โลัก
(1.10) ประเด็นก๊ารปฏิิรูปที 16 ก๊ารสิ่่งเสิ่ริมยานยนติ์ไฟฟ้าในประเทศไทย โด้ยมีเป็้าหมายหร่อผลัอัน
พ่งป็ระส่งค์แลัะผลัส่ัมฤทธิ ด้ังนี
• ป็ระเทศไทยมกี ารกําาหนด้ทศิ ทางการพฒั นายานยนต้ไ์ ฟฟา้ ทชีี ด้ั เจน มกี ารกําาหนด้เป็า้ หมายการ
ใชี้ยานยนต้์ไฟฟ้าในระยะส่ัน ป็านกลัาง แลัะระยะยาว แลัะมีผลัการศ่กษา โอกาส่ แลัะความเป็็นไป็ได้้ในการส่่งเส่ริม การผลัต้ิ ยานยนต้ไ์ ฟฟา้ แลัะชีนิ ส่ว่ นในป็ระเทศไทย แลัะโอกาส่การเป็น็ ศน่ ยก์ ลัางการผลัต้ิ ยานยนต้ไ์ ฟฟา้ ในภม่ ภิ าค ASEAN • รัฐบาลัมีการกําาหนด้นโยบายแลัะแนวทางในการส่่งเส่ริมการผลัต้ิ การใชี้ การพัฒนาโครงส่ร้าง พ่นฐานเพ่อรองรับ ต้ลัอด้จนการป็รับป็รุงกฎหมายแลัะระเบียบทีเกียวข้องกับมาต้รฐาน แลัะการกําากับด้่แลัการพัฒนา
ยานยนต้์ไฟฟ้าอย่างเป็็นระบบครบวงจร
• รัฐบาลัมีการป็รับป็รุงแผนด้้านพลัังงานทีเกียวข้อง เชี่น แผนพัฒนากําาลัังผลัิต้ไฟฟ้าของ
ป็ระเทศไทย (PDP) แผนพัฒนาพลัังงานทด้แทนแลัะพลัังงานทางเลัอ่ ก (AEDP) แผนอนุรักษ์พลัังงาน (EEP) ต้ลัอด้จน มีแผนการจัด้หาแลัะแผนพัฒนาโครงส่ร้างพน่ ฐานพลัังงานเพ่อรองรับการเป็ลัยี นแป็ลังยานยนต้์ไฟฟ้าได้้อย่างเหมาะส่ม
NEIC Data Strategy
43
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ   41   42   43   44   45