Page 42 - NEIC_Strategie
P. 42

 42
(1.5) ประเดน็ ก๊ารปฏิริ ปู ที 9 ปฏิริ ปู ระบบบรหิิ ารจัดั ก๊ารเชอ่ เพลังิ ชวีี มวีลัไมโ้ ติเรวี็ สิ่าํา หิรบั โรงไฟฟา้ ชวีี มวีลั
โด้ยมีเป็้าหมายหรอ่ ผลัอันพ่งป็ระส่งค์แลัะผลัส่ัมฤทธิ ด้ังนี
• หนว่ ยงานภาครฐั มแี นวทางการส่ง่ เส่รมิ การพฒั นาพลังั งานชีวี มวลัไมโ้ ต้เรว็ อยา่ งเป็น็ รป็่ ธรรมแลัะ
มีป็ระส่ิทธิภาพ
• มีค่่ม่อการบริหารจัด้การเชี่อเพลัิงชีีวมวลัไม้โต้เร็วแบบครบวงจรทีมีป็ระส่ิทธิภาพ
• ป็ระชีาชีนมคี วามเขา้ ใจยอมรบั โครงการพลังั งานชีวี มวลัแลัะส่ามารถุเขา้ ไป็มส่ี ว่ นรว่ มในโครงการได้้
• มมีาต้รฐานเชีอ่เพลังิชีวีมวลัไมโ้ต้เรว็แลัะต้ลัาด้กลัางซึ่อ่ขายเชีอ่เพลังิชีวีมวลัไมโ้ต้เรว็ของป็ระเทศ โด้ยมีต้ัวชีีวัด้ ป็ระกอบไป็ด้้วย
1. ส่่งเส่ริมให้มีโรงไฟฟ้าชีีวมวลัส่อด้คลั้องต้ามแผน AEDP
2. มีค่่ม่อการบริหารจัด้การเชี่อเพลัิงชีีวมวลัไม้โต้เร็วแบบครบวงจรทีมีป็ระส่ิทธิภาพ ส่ามารถุ
ด้ําาเนินการได้้จริง ภายใน 3 ป็ี
3. หนว่ ยงานผร่้ บั ผด้ิ ชีอบมกี ารกําาหนด้นโยบายแลัะมาต้รการด้ําาเนนิ การส่ง่ เส่รมิ การพฒั นาพลังั งาน
ชีีวมวลัเป็็นไป็ต้ามแผนทกี ําาหนด้ได้้ ภายใน 5 ป็ี
(1.6) ประเดน็ ก๊ารปฏิริ ปู ที 10 แนวีทางสิ่ง่ เสิ่รมิ แลัะขจัดั อปุ สิ่รรคในก๊ารนําาขยะมลัู ฝอยไปเปน็ เชอ่ เพลังิ เพ่อผลัิติไฟฟ้า โด้ยมีเป็้าหมายหร่อผลัอันพ่งป็ระส่งค์แลัะผลัส่ัมฤทธิ ด้ังนี
• ส่่งเส่ริมพลัังงานทด้แทนลัด้การป็ลั่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก
• แก้ป็ัญหาส่งิแวด้ลั้อมแลัะสุ่ขภาพป็ระชีาชีน/ชีุมชีนยอมรับไมต้่่อต้้าน
• มีโรงไฟฟ้าขยะทีชี่วยลัด้ป็ัญหาขยะลั้นเมอ่ ง/กําาจัด้ผิด้วิธี
• เกิด้การพัฒนาเทคโนโลัยีในป็ระเทศส่ร้างงานแลัะธุรกิจต้่อเน่อง
โด้ยมีต้ัวชีีวัด้ ป็ระกอบไป็ด้้วย
1. มีกฎหมาย กฎกระทรวงบังคับใชี้วิธีการแยกขยะ การขนส่่ง การจัด้เก็บ การใชี้ป็ระโยชีน์
อย่างเป็็นร่ป็ธรรม ภายใน 2 ป็ี
2. มีแนวนโยบายทีชีัด้เจนเพ่อเส่นอต้่อรัฐบาลัเพ่อเพิมการผลัิต้พลัังงานไฟฟ้าจากขยะ รวมทัง
มีแนวทางการขับเคลั่อนให้เกิด้ผลัในทางป็ฏิิบัต้ิอย่างเป็็นร่ป็ธรรม
3. ส่ามารถุชีว่ ยแกไ้ ขป็ญั หาการบรหิ ารการจด้ั การขยะได้้ ทงั ในองคก์ รป็กครองส่ว่ นทอ้ งถุนิ ทมี ขี นาด้
เลั็กแลัะมีป็ริมาณขยะไม่มากนัก รวมถุง่ องค์กรป็กครองส่่วนท้องถุินทีมีขนาด้ใหญ่แลัะมป็ี ริมาณขยะมาก
4. มีโรงไฟฟ้าขยะทีเหมาะส่มกับส่ภาพขยะม่ลัฝึอยของไทย เพ่อนําาไป็ด้ําาเนินการแบบบ่รณาการ
แลัะขยายผลัการจัด้การไป็ยังเทศบาลัหร่อ อบจ./อบต้. ทีมีความพร้อม
5. มีแนวทางแลัะร่ป็แบบ (Model) ในการส่่งเส่ริมการผลัิต้ไฟฟ้าจากขยะอย่างมีป็ระส่ิทธิภาพ
โด้ยด้่งภาคเอกชีนเข้ามามีส่่วนร่วมกับองค์กรป็กครองส่่วนท้องถุนิ
(1.7) ประเด็นก๊ารปฏิิรูปที 11 ก๊ารสิ่่งเสิ่ริมก๊ารติิดติังโซลัาร์รูฟอย่างเสิ่รี โด้ยมีเป็้าหมายหร่อผลัอัน
พ่งป็ระส่งค์แลัะผลัส่ัมฤทธิ ด้ังนี
• ส่่งเส่ริมให้ป็ระชีาชีนมีจิต้ส่ําาน่กในการมีส่่วนร่วมในการผลัิต้พลัังงานทด้แทน โด้ยการต้ิด้ต้ัง
โซึ่ลัาร์ร่ฟได้้อย่างเส่รีเพ่อใชี้ไฟฟ้าในบ้านหร่ออาคารของต้นเอง
• มีการซึ่่อขายไฟฟ้าทีผลัิต้จากโซึ่ลัาร์ร่ฟระหว่างเอกชีน-เอกชีน เอกชีน-ราชีการ แลัะหน่วยงาน
ต้่าง ๆ ได้้อย่างเส่รี
• เกิด้การว่าจ้างงานแลัะอุต้ส่าหกรรมต้่อเน่องต้่าง ๆ ในป็ระเทศจากธุรกิจโซึ่ลัาร์ร่ฟ เชี่น
อุต้ส่าหกรรมการผลัต้ิ แผงเซึ่ลัลั์แส่งอาทิต้ย์ อินเวอร์เต้อร์ แบต้เต้อรี ฯลัฯ
• โซึ่ลัาร์ร่ฟเป็็นแหลั่งผลัิต้พลัังงานทด้แทน ส่ามารถุลัด้การป็ลั่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก ใชี้ทรัพยากร
ธรรมชีาต้ิ (แส่งอาทิต้ย์) ส่อด้คลั้องต้ามป็รัชีญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   40   41   42   43   44