Page 41 - NEIC_Strategie
P. 41

ของกิจการไฟฟ้า
• เส่นอแนะรป็่ แบบโครงส่รา้ งกจิ การไฟฟา้ ของป็ระเทศไทยทเี หมาะส่มกบั รป็่ แบบทเี ป็ลัยี นแป็ลังไป็
โด้ยมีต้ัวชีีวัด้ ป็ระกอบไป็ด้้วย
1. แต้่งต้ังคณะทําางานศ่กษาการส่่งเส่ริมกิจการไฟฟ้าทีเพิมการแข่งขันทีใชี้พลัังงานทด้แทน ในระด้ับชีุมชีนแลัะระด้ับครัวเร่อน ภายใน 3 เด้่อน
2. จด้ั ทาํา รา่ งระเบยี บการส่ง่ เส่รมิ กจิ การไฟฟา้ ทเี พมิ การแขง่ ขนั ทใี ชีพ้ ลังั งานทด้แทน ภายใน 18 เด้อ่ น 3. ป็ระกาศใชีร้ ะเบยี บการส่ง่ เส่รมิ กจิ การไฟฟา้ ทเี พมิ การแขง่ ขนั ทใี ชีพ้ ลังั งานทด้แทน ภายใน 6 เด้อ่ น 4. ผลัการศก่ ษาการป็รบั ป็รงุ กจิ การไฟฟา้ ทงั ระบบเพอ่ รองรบั รป็่ แบบกจิ การไฟฟา้ ทเี ป็ลัยี นแป็ลังไป็
ซึ่่งต้้องพิจารณาระบบด้ําาเนินการในต้่างป็ระเทศควบค่่กันไป็ แลัะส่่งเส่ริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าแลัะก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิ ภายใน 18 เด้่อน
(1.3) ประเด็นก๊ารปฏิิรูปที 7 ด้านก๊ารพัฒนาอุติสิ่าหิก๊รรมก๊๊าซธรรมชาติิ โด้ยมีเป็้าหมายหร่อผลัอัน พ่งป็ระส่งค์แลัะผลัส่ัมฤทธิ ด้ังนี
• นําาก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิทีมีการกระจายแหลั่งจัด้หาในหลัายภ่มิภาคมาส่ร้างความมันคงทางพลัังงาน
ให้กับป็ระเทศ
• ส่ง่ เส่รมิ ใหเ้ กด้ิ การแขง่ ขนั เพอ่ เพมิ ป็ระส่ทิ ธภิ าพในธรุ กจิ กา๊ ซึ่ธรรมชีาต้เิ พอ่ ใหเ้ กด้ิ ป็ระโยชีนส่์ ง่ ส่ดุ้ กับป็ระชีาชีน
• นาํากา๊ซึ่ธรรมชีาต้ทิมีผีลักระทบต้อ่ส่งิแวด้ลัอ้มนอ้ยกวา่เชีอ่เพลังิฟอส่ซึ่ลัิชีนด้ิอน่มาส่รา้งป็ระโยชีนส่์ง่ส่ดุ้ โด้ยมีต้ัวชีีวัด้ ป็ระกอบไป็ด้้วย
1. ป็ระกาศผ่้ได้้รับส่ิทธิการส่ําารวจแลัะผลัิต้ก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิจากแหลั่งเอราวัณแลัะแหลั่งบงกชี
แลั้วเส่ร็จ ภายใน 1 ป็ี เพ่อส่ร้างความมันใจในการจัด้หาก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิจากอ่าวไทยอย่างต้่อเน่อง
2. จัด้ทําาแผนพัฒนาแลัะใชี้ป็ระโยชีน์โครงส่ร้างพน่ ฐานด้้านก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิ ภายใน 2 ป็ี
3. จัด้ทําาแนวทางกําากับแลัะส่่งเส่ริมการใชี้ก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิ ภายใน 1 ป็ี
4. จด้ั ใหม้ กี ารศก่ ษาการพฒั นาใหป็้ ระเทศไทยเป็น็ ศน่ ยก์ ลัางการคา้ LNG(RegionalLNGTrading
Hub) ภายใน 1 ป็ี
5. จัด้ทําาแนวทางการส่่งเส่ริมการแข่งขันธุรกิจก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิ ภายใน 1 ป็ี
6. มีแนวทางป็ฏิิบัต้ิส่ําาหรับการบริหารจด้ั การแหลั่งก๊าซึ่ธรรมชีาต้อิ ่น ๆ ทีจะหมด้อายุในอนาคต้ (1.4) ประเด็นก๊ารปฏิิรูปที 8 ก๊ารพัฒนาปิโติรเคมีระยะที 4 มีเป็้าหมายหร่อผลัอันพ่งป็ระส่งค์แลัะ
ผลัส่ัมฤทธิ ด้ังนี
• เพ่อส่ร้างม่ลัค่าเพิมจากทรัพยากรป็ิโต้รเลัียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระด้ับขด้ี ความส่ามารถุ
การแขง่ ขนั ของอตุ้ ส่าหกรรมของไทยแลัะส่รา้ งรายได้ใ้ หก้ บั ป็ระชีาชีน พรอ้ มกบั รองรบั อตุ้ ส่าหกรรมเป็า้ หมายแหง่ อนาคต้ (New S-curve) ซึ่่งเป็็นกลัไกในการขับเคลั่อนป็ระเทศเข้าส่่่ Thailand 4.0
โด้ยมีต้ัวชีีวัด้ ป็ระกอบไป็ด้้วย
1. จัด้ทําาแผนการพัฒนาอุต้ส่าหกรรมแป็รร่ป็พลัาส่ต้ิกแลัะเคมภี ัณฑ์์ ภายในป็ี 2562
2. จัด้ทําาแผนการพัฒนาอุต้ส่าหกรรมป็ิโต้รเคมีระยะที 4 ทส่ี ามารถุด้าํา เนินการได้ท้ ันที ในพ่นที
ชีายฝึังทะเลัภาคต้ะวันออก
3. จด้ั ทําาการศก่ ษาเพอ่ กําาหนด้กรอบแผนการพฒั นาอตุ้ ส่าหกรรมป็โิ ต้รเคมรี ะยะที 4 ในระยะยาว ในพ่นทีทีมีศักยภาพ
4. การมอบหมายหน่วยงานทีเกียวข้องรับผิด้ชีอบด้ําาเนินการต้ามกรอบแผนการพัฒนา อุต้ส่าหกรรมป็ิโต้รเคมีระยะที 4
NEIC Data Strategy
41
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
   39   40   41   42   43