Page 40 - NEIC_Strategie
P. 40

 40
ในการพัฒนาแลัะถุ่ายทอด้เทคโนโลัยีด้้านพลัังงานหมุนเวียนแลัะเทคโนโลัยีทีเกียวข้อง โด้ยเฉพาะระบบการกักเก็บ พลังั งาน แลัะระบบโครงขา่ ยไฟฟา้ อจั ฉรยิ ะ แลัะการนําามาใชีเ้ พอ่ ใหส่้ ามารถุผลัต้ิ ไฟฟา้ จากพลังั งานหมนุ เวยี นได้ใ้ นส่ด้ั ส่ว่ น ทีส่่งข่น แลัะการผลัิต้ไฟฟ้าทีมีการกระจายศ่นย์มากข่น
2.1.2.3 แผนก๊ารปฏิริ ูปประเทศ
จากการทบทวนแผนการป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศทัง 11 พบป็ระเด้็นการป็ฏิิร่ป็ทีมีความเกียวข้องด้้านพลัังงาน แลัะได้ร้ บั ป็ระโยชีนจ์ ากการเกด้ิ ขน่ ของศน่ ยส่์ ารส่นเทศพลังั งานแหง่ ชีาต้เิ พอ่ การพฒั นาแลัะขบั เคลัอ่ นจําานวน 1 ป็ระเด้น็ การป็ฏิิร่ป็ ด้ังนี
(1) ก๊ารปฏิิรูปประเทศด้านก๊ารบรหิิ ารราชก๊ารแผ่นดิน ซึ่่งมีแนวทางการพัฒนาทเี กยี วข้องด้ังนี
(1.1) ประเด็นก๊ารปฏิิรูปที 4 โครงสิ่ร้างแผนพัฒนาก๊ําาลัังก๊ารผลัิติไฟฟ้า โด้ยมีเป็้าหมายหร่อผลัอัน
พ่งป็ระส่งค์แลัะผลัส่ัมฤทธิ ด้ังนี
• แผนพฒั นากําาลังั ผลัต้ิ ไฟฟา้ ของป็ระเทศไทยฉบบั ใหมท่ ไี ด้ม้ กี ารป็ฏิริ ป็่ โครงส่รา้ งแผนพฒั นากําาลังั
ผลัต้ิ ไฟฟา้ โด้ยคําานง่ ถุง่ การกําาหนด้ส่ด้ั ส่ว่ นเชีอ่ เพลังิ ทส่ี มด้ลัุ แลัะความเส่ยี งของการจด้ั หาเชีอ่ เพลังิ ทงั ระบบความส่ามารถุ ในการพ่งพาต้นเองของป็ระเทศในการผลัิต้ไฟฟ้า กําาลัังผลัิต้ส่ําารองทีเหมาะส่มส่ําาหรับโรงไฟฟ้าหลัักแลัะไฟฟ้าจาก พลังั งานหมนุ เวยี น ผลักระทบต้อ่ ส่งิ แวด้ลัอ้ ม การกระจายระบบผลัต้ิ ไฟฟา้ แลัะการบรหิ ารแหลัง่ เชีอ่ เพลังิ ต้ามศกั ยภาพทมี ี รายลัะเอียด้แยกต้ามภ่มิภาค การผลัิต้ไฟฟ้าใชี้เองของผ่้ใชี้ไฟฟ้า (Prosumer) แลัะข้อม่ลัระบบส่่งไฟฟ้าเพ่อความมนั คง แลัะป็ระส่ิทธิภาพด้้านระบบไฟฟ้า รวมถุง่ การป็ฏิิร่ป็โครงส่ร้างค่าไฟฟ้าทงั ระบบ
โด้ยมีต้ัวชีีวัด้ ป็ระกอบไป็ด้้วย
1. ผลัก๊ารศ่ก๊ษาสิ่ัดสิ่่วีนโรงไฟฟ้าฐานแลัะก๊ารเติิบโติทีเหิมาะสิ่ม เพ่อรองรับก๊ารเติิบโติ ทางเศรษฐก๊จัิ ของประเทศ คา่ พยากรณค์ วามต้อ้ งการไฟฟา้ รายภาค ศกั ยภาพแหลัง่ ผลัต้ิ ไฟฟา้ รายภาค แลัะต้น้ ทนุ ไฟฟา้ รายภาคทแี ท้จริง การจัด้หาแลัะส่ําารองเชี่อเพลัิงทังระบบ ศักยภาพระบบส่่งไฟฟ้าแลัะการเชี่อมโยงระหว่างภาคให้แลั้ว เส่ร็จภายในป็ที ี 1
2. จััดทาํา แผนพัฒนาก๊าํา ลัังผลัิติไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP) ทีพิจารณาถุ่งความส่มดุ้ลัรายภาค โด้ยคําาน่งถุ่งความมันคง ความส่ามารถุในการถุ่ายเทพลัังงานไฟฟ้า ผ่านส่ายส่่งเชี่อมโยง (Tie-line) ระหว่างภ่มิภาค การใชี้โครงส่ร้างพ่นฐานให้เกิด้ป็ระโยชีน์ส่่งสุ่ด้ แลัะการป็ลั่อยก๊าซึ่ คาร์บอนได้ออกไซึ่ด้์จากการผลัิต้ไฟฟ้าในระด้ับทีเหมาะส่ม รวมถุง่การส่ร้างความต้ระหนักร่้แก่ป็ระชีาชีนในเร่องต้้นทุน การผลัิต้ไฟฟ้าต้ามป็ระเภทเชี่อเพลัิง นอกจากนีในอีก 2-3 ป็ีข้างหน้า มีการนาํา Smart Meter มาใชี้ จ่งควรเริมเต้รียม การส่นับส่นุนให้คิด้ค่าอัต้ราไฟฟ้าแบบ (Term of Use Rate: TOU) ส่าํา หรับกิจการทุกป็ระเภท โด้ยแผนพัฒนากาํา ลััง ผลัต้ิ ไฟฟา้ ของป็ระเทศไทย ผา่ นการรบั ฟงั ความเหน็ จากผม้่ ส่ี ว่ นได้ส่้ ว่ นเส่ยี แลัะได้้รบั ความเหน็ ชีอบจากคณะกรรมการ/ หน่วยงานทีเกียวข้องภายในป็ีที 2
3. ศก๊่ ษาก๊ารปรบั ปรงุ ระบบสิ่ง่ แลัะระบบจัําาหินา่ ยใหิม้ คี วีามทนั สิ่มยั รองรบั เทคโนโลัยรี ะบบ ไฟฟ้าในอนาคติ (Grid Modernization of Transmission and Distribution) ให้แลั้วเส่รจ็ ภายใน 18 เด้อ่ น
4 . หิ น วี่ ย ง า น ท เ ี ก๊ ยี  วี ข อ้ ง น ํา า แ ผ น พ ฒั น า ก๊ ํา า ลั งั ผ ลั ติิ ไ ฟ ฟ า้ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ( P D P ) ไ ป็ ด้ ํา า เ น นิ ก า ร ต้ังแต้่ป็ีที 3 เชี่น การก่อส่ร้างโรงไฟฟ้าแลัะระบบส่ายส่่งไฟฟ้า เป็็นต้้น
(1.2) ประเด็นก๊ารปฏิิรูปที 5 สิ่่งเสิ่ริมก๊ิจัก๊ารไฟฟ้าเพ่อเพิมก๊ารแข่งขัน โด้ยมีเป็้าหมายหร่อผลัอัน พ่งป็ระส่งค์แลัะผลัส่ัมฤทธิ ด้ังนี
• การส่่งเส่ริมกิจการไฟฟ้าเพ่อเพิมการแข่งขันภายใต้้การกําากับให้มีป็ระส่ิทธิภาพส่่งสุ่ด้แลัะคงไว้ ซึ่่งความมันคงทีใชี้พลัังงานทด้แทนทีผลัิต้แลัะซึ่่อขายไฟฟ้ากันเองภายในชีุมชีนแลัะครัวเร่อน ซึ่่งจะทําาให้ภาครัฐไม่ต้้อง จัด้หางบป็ระมาณมาส่นับส่นุนเป็็นพิเศษ เชี่น FiT หร่อ Adder
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   38   39   40   41   42