Page 39 - NEIC_Strategie
P. 39

• สิ่่งเสิ่ริมบทบาทองค์ก๊รปก๊ครองสิ่่วีนท้องถ่ิน โด้ยการพัฒนาแลัะส่ร้างความเข้มแข็งให้กับ องค์กรป็กครองส่่วนท้องถุินให้เป็็นหน่วยงานทีมีส่มรรถุนะส่ง่ ส่ามารถุบริหารจด้ั การต้นเองได้ม้ ีป็ระส่ิทธิภาพ ต้งั อย่่บน หลัักธรรมาภิบาลั แลัะมีมาต้รฐานการให้บริการเทียบเท่ามาต้รฐานส่ากลั เพิมอิส่ระในการให้บริการส่าธารณะแลัะ กจิ กรรมส่าธารณะทหี ลัากหลัาย มบี ทบาทเชีงิ ยทุ ธศาส่ต้รร์ ะด้บั พน่ ที มรี ะบบภาษแี ลัะรายได้ข้ องทอ้ งถุนิ อยา่ งเหมาะส่ม ต้่อการจัด้ส่รรงบป็ระมาณ กําาลัังบุคลัากร แลัะองค์ความร้่ในการแก้ไขป็ัญหาแลัะพัฒนาพ่นทีทังในมิต้ิเศรษฐกิจ ส่ังคม ส่งิ แวด้ลัอ้ ม แลัะมต้ิ อิ น่ ๆ รว่ มกบั ชีมุ ชีนทอ้ งถุนิ ภาคเอกชีน แลัะภาคอี น่ ๆ ทคี ําานง่ ถุง่ ผลัป็ระโยชีนข์ องป็ระเทศ ป็ระชีาชีน แลัะความต้้องการของคนทุกกลัุ่ม ทุกวัย แลัะทุกเพศส่ภาวะ
(5)แผนแม่บทภายใติ้ยุทธศาสิ่ติร์ชาติิ (23) ประเด็น ก๊ารวีิจััยแลัะพัฒนานวีัติก๊รรม ป็ระกอบไป็ด้้วย แผนย่อยทีเกียวข้อง ได้้แก่ แผนย่อยที 3.1 แลัะ 3.3 โด้ยมีเป็้าหมายแลัะด้ชีั นีชีีวัด้ ด้ังนี
เป้าหิมาย
• ภาคอตุ้ ส่าหกรรมการผลัต้ิ แลัะบรกิ ารส่รา้ งมลั่ คา่ เพมิ ส่ง่ ขน่ จากการวจิ ยั แลัะนวต้ั กรรม ส่ง่ ผลัใหเ้ กด้ิ การขยายต้ัวเพิมข่นจากป็ัจจุบัน
• วิส่าหกิจในกลัุ่มเป็้าหมายด้้านเศรษฐกิจทมี ีนวัต้กรรมเพมิ ข่น
ติัวีชวีี ัด
• จาํา นวนวส่ิ าหกจิ ทมี นี วต้ั กรรมทมี ส่ี ด้ั ส่ว่ นของรายได้จ้ ากผลัต้ิ ภณั ฑ์น์ วต้ั กรรมต้อ่ รายได้ท้ งั หมด้เพมิ ขน่ • อัต้ราการขยายต้ัวของภาคอุต้ส่าหกรรมการผลัต้ิ แลัะบริการทส่ี ร้างม่ลัค่าเพมิ ส่่งข่นจากการวจิ ัย (5.1) แผนยอ่ ยที3.1(แผนยอ่ ยก๊ารวีจัิ ยั แลัะพฒั นานวีติั ก๊รรมดา้ นเศรษฐก๊จัิ )มงุ่ เนน้ การวจิ ยั แลัะพฒั นา
นวัต้กรรมทีต้อบโจทย์ความต้้องการของป็ระเทศ ยกระด้ับภาพการผลัิต้ด้้านการเกษต้ร ศักยภาพของผ่้ป็ระกอบการ ภาคอุต้ส่าหกรรมแลัะบริการทีส่ามารถุใชี้ป็ระโยชีน์เชีิงพาณิชีย์ได้้จริง โด้ยส่่งเส่ริมให้ภาคเอกชีนมีบทบาทนําา รวมทัง การส่รา้ งเครอ่ ขา่ ยรว่ มกบั ภาคการศก่ ษาทงั ในระด้บั ป็ระเทศแลัะนานาชีาต้ิต้ลัอด้จนการพฒั นามาต้รฐานคณุ ภาพแลัะการ บรกิ ารวเิ คราะหท์ ด้ส่อบทเี ป็น็ ทยี อมรบั ต้ามขอ้ ต้กลังระหวา่ งป็ระเทศ เพอ่ ใหส่้ ามารถุรองรบั ความจําาเป็น็ ของอตุ้ ส่าหกรรม แ ลั ะ บ ร กิ า ร ข อ ง ไ ท ย ใ น ก า ร ส่ ง่ ม อ บ ส่ นิ ค า้ แ ลั ะ บ ร กิ า ร ท  มี ี ค ณุ ภ า พ แ ลั ะ ค ว า ม ป็ ลั อ ด้ ภ ยั ต้ า ม ม า ต้ ร ฐ า น ร ะ ห ว า่ ง ป็ ร ะ เ ท ศ โ ด้ ย ม ี แนวทางการพัฒนาทีเกียวข้อง ด้ังนี
• พัฒนาอุต้ส่าหกรรมแห่งอนาคต้โด้ยการส่่งเส่ริมการวจิัยพัฒนาแลัะป็ระยุกต้์ใชี้นวัต้กรรม ในภาคอตุ้ ส่าหกรรมเป็้าหมายของป็ระเทศ ได้้แก่ อุต้ส่าหกรรมชีีวภาพ อตุ้ ส่าหกรรมความมนั คง อตุ้ ส่าหกรรมพลัังงาน อุต้ส่าหกรรมด้ิจิทัลั ข้อม่ลัแลัะป็ัญญาป็ระด้ิษฐ์ แลัะอุต้ส่าหกรรมอาหาร ยา แลัะเคร่องส่ําาอาง โด้ยมีป็ระเด้็นการวิจัย ทีส่ําาคัญอาทิชีีววัต้ถุุแลัะวัคซึ่ีนส่มุนไพรวิทยาการหุ่นยนต้์แลัะระบบอต้ั โนมต้ั ิความป็ลัอด้ภัยไซึ่เบอร์พลัังงานทด้แทน แลัะพลังั งานทางเลัอ่ ก โครงขา่ ยพลังั งานอจั ฉรยิ ะ การกกั เกบ็ พลังั งาน การบนิ แลัะอวกาศ การขนส่ง่ ระบบราง การเชีอ่ มต้อ่ ของส่รรพส่ิง แลัะข้อม่ลัขนาด้ใหญ่
(5.2) แผนยอ่ ยที 3.3 (แผนยอ่ ยก๊ารวีจัิ ยั แลัะพฒั นานวีติั ก๊รรมดา้ นสิ่งิ แวีดลัอ้ ม) เนน้ ป็ระเด้น็ ส่าํา คญั ทางทรัพยากรธรรมชีาต้ิแลัะส่ิงแวด้ลั้อมของป็ระเทศ ทีต้้องใชี้การวิจัยแลัะพัฒนานวัต้กรรมเป็็นเคร่องม่อในการส่ร้าง แลัะพัฒนาองค์ความร่้ เทคโนโลัยีทีส่ร้างเศรษฐกิจฐานชีีวภาพอุบัต้ิใหม่ทังระบบอย่างครบวงจร ส่่งเส่ริมงานวิจัยเพ่อ การอนุรักษ์แลัะฟ้นฟ่ความอุด้มส่มบ่รณ์แลัะความหลัากหลัายทางชีีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางนําา แลัะทางทะเลั รวมทังการจัด้การมลัพิษทีมีผลักระทบต้่อส่ิงแวด้ลั้อมแลัะการจัด้การก๊าซึ่เร่อนกระจก แลัะด้้านพลัังงานหมุนเวียน โด้ยมีแนวทางการพัฒนาทเี กียวข้อง ด้ังนี
• ศ่กษาการเป็ลัียนแป็ลังส่ภาพภ่มิอากาศ โด้ยการส่่งเส่ริมการวิจัย พัฒนา แลัะป็ระยุกต้์ใชี้ นวัต้กรรมในการเต้รียมความพร้อมแลัะรองรับผลักระทบจากการเป็ลัียนแป็ลังส่ภาพภ่มิอากาศของโลัก โด้ยมีป็ระเด้็น การวิจัยทีส่ําาคัญ อาทิ ฐานข้อม่ลัการลัด้การป็ลั่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก การกักเก็บก๊าซึ่เร่อนกระจกในภาคการเกษต้รแลัะ ป็าไม้ การป็ระเมินผลักระทบต้่อชีุมชีนเม่องแลัะภาคการผลัิต้ต้่าง ๆ การกัด้เซึ่าะชีายฝึัง การบริหารจัด้การพิบัต้ิภัย ทังระบบพัฒนาการจด้ั การพลัังงานทีเป็็นมิต้รต้่อส่ิงแวด้ลั้อมโด้ยการส่่งเส่ริมการวจิ ัยพัฒนาแลัะป็ระยุกต้์ใชี้นวัต้กรรม
NEIC Data Strategy
39
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

   37   38   39   40   41