Page 38 - NEIC_Strategie
P. 38

 38
• องค์กรป็กครองส่่วนท้องถุินต้้องมีส่มรรถุนะแลัะส่ร้างความทันส่มัยในการจัด้บริการส่าธารณะ แลัะกิจกรรมส่าธารณะให้กับป็ระชีาชีน
ติัวีชีวีัด
• ระด้ับความส่ําาเร็จการเป็ิด้ให้ภาคส่่วนอ่นเข้ามาด้ําาเนินการบริการส่าธารณะคิด้จากระด้ับ ค่าคะแนนการป็ระเมิน
• ร้อยลัะของเทศบาลัแลัะองค์การบริหารส่่วนต้ําาบลัทีนําาแผนชีุมชีนส่่่การพัฒนาท้องถุินได้้ต้าม เกณฑ์์ทีกําาหนด้ (LQM)
โด้ยภาครัฐเป็็นผ่้รับผิด้ชีอบหลัักในการจัด้ทําาแลัะให้บริการส่าธารณะ ส่่งผลัให้ภาครัฐมีขนาด้ใหญ่ แลัะขยายต้วั มอี ัต้รากาํา ลังั ภาครฐั แลัะส่ด้ั ส่ว่ นงบป็ระมาณรายจา่ ยป็ระจาํา แลัะคา่ ใชี้จา่ ยบคุ ลัากรภาครฐั เพมิ ขน่ อยา่ งมาก เม่อเป็รียบเทียบกับงบป็ระมาณการลังทุนของป็ระเทศ ซึ่่งแผนแม่บทภายใต้้ยุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิ ป็ระเด้็น การบริการ ป็ระชีาชีนแลัะป็ระส่ทิ ธภิ าพภาครฐั มจี ดุ้ เนน้ ส่ําาคญั ป็ระการหนง่ ในการป็รบั ส่มด้ลัุ ใหภ้ าครฐั มขี นาด้ทเี หมาะส่มกบั บทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐทีทําาหน้าทีในการกําากับหร่อการให้บริการ ซึ่่งในป็ัจจุบันภาคส่่วนอ่นได้้มี ขด้ี ความส่ามารถุในการจด้ั ทําาบรกิ ารส่าธารณะ ได้อ้ ยา่ งมป็ี ระส่ทิ ธภิ าพแลัะส่ามารถุแขง่ ขนั กบั ภาครฐั ได้้ รวมทงั มที างเลัอ่ ก ในการส่่งมอบบริการให้กับป็ระชีาชีนหลัายร่ป็แบบ อาทิ การถุ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในป็ัจจุบันให้ภาคเอกชีน ภาคป็ระชีาส่ังคม หร่อภาคป็ระชีาชีน ในร่ป็แบบโมเด้ลัป็ระชีารัฐเป็็นผ่้ด้าํา เนินการแทน
การพฒั นาการป็รบั ส่มด้ลัุ ภาครฐั จง่ มงุ่ เนน้ การลัด้บทบาทแลัะขนาด้ของภาครฐั ด้ว้ ยการเส่รมิ ส่รา้ ง บทบาทของภาคส่ว่ นอน่ ในส่งั คม เพอ่ ใหป็้ ระชีาชีนมชีี อ่ งทางในการเขา้ ถุง่ บรกิ ารส่าธารณะได้ง้ า่ ย มที างเลัอ่ กทหี ลัากหลัาย แลัะได้้รับบริการทีส่อด้คลั้องกับความต้้องการเฉพาะบุคคลัหร่อกลัุ่มคน เพ่อต้อบโจทย์ทีว่าป็ระชีาชีนค่อหัวใจส่าํา คัญ ของการบรกิารส่าธารณะเพอ่ใหก้ารบรหิารจด้ัการภาครฐัเกด้ิความส่มด้ลัุต้ามภารกจิ ทเีหมาะส่มระหวา่งบทบาทหนา้ที แลัะการมส่ี ว่ นรว่ มของภาคส่ว่ นอน่ ๆ โด้ยเฉพาะป็ระชีาชีน การป็รบั ส่มด้ลัุ ภาครฐั จง่ เป็น็ แนวทางส่าํา คญั ทจี ะเพมิ ป็ระส่ทิ ธภิ าพ ของภาครฐั ทงั ในด้า้ นการป็รบั ขนาด้ของภาครฐั แลัะโครงส่รา้ งใหเ้ หมาะส่มกบั ภารกจิ ด้า้ นการกาํา กบั ด้แ่ ลั การใหบ้ รกิ ารใน กจิ กรรมส่าธารณะต้า่ ง ๆ ทงั ส่ว่ นกลัาง ส่ว่ นภม่ ภิ าค แลัะทอ้ งถุนิ ใหชี้ ด้ั เจน ไมซึ่่ าํา ซึ่อ้ น รวมถุง่ การพฒั นาศกั ยภาพขององคก์ ร ป็กครองส่ว่ นทอ้ งถุนิ ซึ่ง่ เป็น็ ภาครฐั ทใี กลัชี้ ด้ิ ป็ระชีาชีนมากทส่ี ดุ้ ในการจด้ั บรกิ ารส่าธารณะ โด้ยส่ง่ เส่รมิ ป็ระชีาชีนใหไ้ ด้ม้ ส่ี ว่ นรว่ ม แลัะมกี ารกระจายอาํา นาจการบรหิ ารจด้ั การใหชี้ มุ ชีนทอ้ งถุนิ ด้าํา เนนิ การส่รา้ งความเขม้ แขง็ แลัะมส่ี มรรถุนะส่ง่ แลัะมธี รรมาภบิ าลั โด้ยคาํา นง่ ถุง่ บทบาทในเชีงิ พน่ ที รป็่ แบบการใหบ้ รกิ ารส่าธารณะ แลัะป็รบั ป็รงุ ระบบภาษขี องทอ้ งถุนิ ใหม้ รี ายได้ท้ เี หมาะส่ม เพอ่ ส่นบั ส่นนุ ในการด้าํา เนนิ งานในพน่ ทใี หเ้ กด้ิ ความยงั ยน่ โด้ยมแี นวทางการพฒั นาด้งั นี
• เปิดโอก๊าสิ่ใหิ้ทุก๊ภาคสิ่่วีนเข้ามามีสิ่่วีนร่วีมในก๊ารดําาเนินก๊ารบริก๊ารสิ่าธารณะแลัะก๊ิจัก๊รรม สิ่าธารณะอยา่ งเหิมาะสิ่ม กําาหนด้ความส่มั พนั ธแ์ ลัะการพฒั นาบทบาทในฐานะของหนุ้ ส่ว่ นในการด้ําาเนนิ ภารกจิ ทส่ี ําาคญั ระหว่างการบริหารราชีการส่่วนกลัาง ส่่วนภ่มิภาค ส่่วนท้องถุิน แลัะการส่นับส่นุนให้ภาคีการพัฒนาต้่าง ๆ โด้ยเฉพาะ ชีุมชีน เอกชีน ในร่ป็แบบโมเด้ลัป็ระชีารัฐ มาร่วมด้ําาเนินการในบริการส่าธารณะแลัะกิจกรรมส่าธารณะต้่าง ๆ โด้ยจัด้ให้ มกี ารต้รวจส่อบความซึ่ําาซึ่อ้ น การวเิ คราะหแ์ ลัะทบทวนภารกจิ ของภาครฐั ใหส่้ อด้คลัอ้ งกบั การขบั เคลัอ่ นยทุ ธศาส่ต้รชี์ าต้ิ เพอ่ กําาหนด้ภารกจิ หลักั ทใี หภ้ าครฐั ด้ําาเนนิ การ อาทิ การกําาหนด้นโยบาย การต้ด้ั ส่นิ ใจ แลัะการกําาหนด้แนวทางการพฒั นา ภาครฐั ทส่ี ําาคญั ส่ามารถุต้รวจส่อบการทําางานของภาครฐั ได้อ้ ยา่ งเหมาะส่ม การกําากบั ด้แ่ ลั การแป็ลังนโยบายส่ก่่ ารป็ฏิบิ ต้ั ิ การกําากับการให้บริการส่าธารณะให้เป็็นไป็ต้ามมาต้รฐานแลัะมีการคําาน่งถุ่งความมันคงของมนุษย์แลัะรัฐ แลัะจัด้ให้มี การยุบเลัิกภารกิจทีไม่จําาเป็็น รวมทังเข้ามาเป็็นส่่วนหน่งในการพัฒนาบริการส่าธารณะทีส่ร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง ทกุ ภาคส่ว่ นการถุา่ ยโอนภารกจิ ใหภ้ าคส่ว่ นอน่ รบั ไป็ด้ําาเนนิ การเชีน่ การจา้ งเหมาบรกิ ารแลัะการทําางานแบบจด้ั บรกิ ารรว่ ม เป็น็ ต้น้ พรอ้ มทงั จด้ั ใหม้ กี ารเต้รยี มความพรอ้ มหรอ่ การส่นบั ส่นนุ ภาคส่ว่ นต้า่ ง ๆ ในการรว่ มด้าํา เนนิ ภารกจิ ของภาครฐั ป็รบั ป็รงุ บทบาทแลัะกลัไกภาครฐั ใหเ้ ป็น็ ผส่้่ นบั ส่นนุ แลัะอาํา นวยความส่ะด้วกในการป็ระกอบการ รวมทงั การกาํา หนด้กฎระเบยี บทไี ม่ เป็น็ อป็ุ ส่รรคต้อ่ การด้าํา เนนิ ธรุ กจิ ภาคเอกชีนทกุ ขนาด้แลัะส่อด้คลัอ้ งกบั ทศิ ทางการพฒั นาป็ระเทศในระยะยาว
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   36   37   38   39   40