Page 37 - NEIC_Strategie
P. 37

ต้อ่ ระบบไฟฟา้ โด้ยรวม รวมทงั ป็รบั ป็รงุ การกาํา กบั ด้แ่ ลัใหส่้ ามารถุควบคมุ แลัะต้รวจส่อบการผลัต้ิ แลัะใชีไ้ ฟฟา้ ได้แ้ บบเรยี ลัไทม์ เพ่อนําาข้อม่ลัมาใชี้ในการบริหารจัด้การแลัะการวางแผนระบบไฟฟ้าของป็ระเทศ
• ส่ง่ เส่รมิ การวจิ ยั พฒั นา แลัะถุา่ ยทอด้เทคโนโลัยด้ี า้ นพลังั งานทด้แทนแลัะเทคโนโลัยที เี กยี วขอ้ ง โด้ยเฉพาะระบบการกักเก็บพลัังงานแลัะระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ แลัะการนําามาใชี้เพ่อให้ส่ามารถุผลัิต้ไฟฟ้าจาก พลัังงานทด้แทนได้้ในส่ด้ั ส่่วนทส่ี ่งข่น แลัะการผลัิต้ไฟฟ้าทมี ีการกระจายศ่นย์มากขน่
• ส่นับส่นุนการเพมิ ป็ระส่ิทธิภาพการใชี้พลัังงานในภาคอตุ้ ส่าหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคขนส่่ง แลัะ ภาคครัวเร่อน ป็รับเป็ลัียนพฤต้ิกรรมการใชี้พลัังงาน โด้ยมุ่งให้เกิด้จิต้ส่ําาน่กแลัะความรับผิด้ชีอบต้่อการใชี้พลัังงาน อย่างคมุ้ ค่าแลัะเกิด้ป็ระโยชีน์ส่่งสุ่ด้
(3) แผนแม่บทภายใติย้ ุทธศาสิ่ติร์ชาติิ (18) ประเด็น ก๊ารเติิบโติอย่างยงั ย่น
(3.1) แผนยอ่ ยที 3.3 (แผนยอ่ ยก๊ารสิ่รา้ งก๊ารเติบิ โติอยา่ งยงั ยน่ บนสิ่งั คมทเี ปน็ มติิ รติอ่ สิ่ภาพภมู อิ าก๊าศ)
เป้าหิมาย
• การป็ลั่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกของป็ระเทศไทยลัด้ลัง
ติัวีชีวีัด
• ป็ริมาณการป็ลั่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกโด้ยรวมในส่าขาพลัังงานแลัะขนส่่ง ส่าขากระบวนการ อุต้ส่าหกรรมแลัะการใชี้ผลัต้ิ ภัณฑ์์ แลัะส่าขาการจัด้การของเส่ียลัด้ลัง (ลั้านต้ันคาร์บอนได้ออกไซึ่ด้์)
มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาทีครอบคลัุมทังในมิต้ิของการลัด้ก๊าซึ่เร่อนกระจก การป็รับต้ัวต้่อ ผลักระทบจากการเป็ลัยี นแป็ลังส่ภาพภม่ อิ ากาศ มงุ่ เป็า้ ส่ก่่ ารลังทนุ ทเี ป็น็ มต้ิ รต้อ่ ส่ภาพภม่ อิ ากาศ ในการพฒั นาโครงส่รา้ ง พ่นฐานของภาครัฐแลัะภาคเอกชีน เพ่อส่ามารถุขับเคลั่อนแลัะเส่ริมส่ร้างศักยภาพการด้ําาเนินงานเพ่อแก้ไขป็ัญหา การเป็ลัียนแป็ลังส่ภาพภ่มิอากาศของป็ระเทศได้้อย่างยังย่น โด้ยมีแนวทางการพัฒนาทเี กยี วข้อง ด้ังนี
• ลัดก๊ารปลัอ่ ยก๊า๊ ซเรอ่ นก๊ระจัก๊กําาหนด้เป็า้ หมายแลัะแนวทางการลัด้กา๊ ซึ่เรอ่ นกระจกของป็ระเทศ ในระยะยาวทีส่อด้คลั้องกับการพัฒนาในมิต้ิเศรษฐกิจ ส่ังคม แลัะส่ิงแวด้ลั้อมอย่างยังย่น พัฒนาระบบฐานข้อม่ลักลัาง เพอ่ ส่นบั ส่นนุ การด้ําาเนนิ งานด้า้ นการลัด้กา๊ ซึ่เรอ่ นกระจกของป็ระเทศอยา่ งมป็ี ระส่ทิ ธภิ าพ รวมทงั พฒั นาระบบการรายงาน ขอ้ มลั่ แลัะระบบต้ด้ิ ต้ามป็ระเมนิ ผลัการลัด้กา๊ ซึ่เรอ่ นกระจกทคี รอบคลัมุ ทกุ ส่าขา โด้ยมคี วามเชีอ่ มโยงของเครอ่ ขา่ ยขอ้ มลั่ ในทุกภาคส่่วน ด้ําาเนินงานต้ามแนวทางการลัด้ก๊าซึ่เร่อนกระจกในส่าขาพลัังงานแลัะขนส่่ง กระบวนการอุต้ส่าหกรรม แลัะการใชีผ้ ลัต้ิ ภณั ฑ์์ แลัะการจด้ั การของเส่ยี เชีน่ เพมิ ส่ด้ั ส่ว่ นการใชีพ้ ลังั งานทด้แทน พฒั นาระบบโครงส่รา้ งพน่ ฐานแลัะ การจด้ั การคมนาคมป็รบั เป็ลัยี นกระบวนการการผลัต้ิ ทางอตุ้ ส่าหกรรมแบบป็ลัอ่ ยคารบ์ อนต้ําาลัด้การเกด้ิ ของเส่ยี เป็น็ ต้น้
• มุ่งเป้าสิู่่ก๊ารลังทุนทีเป็นมิติรติ่อสิ่ภาพภูมิอาก๊าศในก๊ารพัฒนาโครงสิ่ร้างพ่นฐานของภาครัฐ แลัะภาคเอก๊ชนพัฒนามาต้รการเพ่อขับเคลั่อนการบริหารจัด้การด้้านการเป็ลัยี นแป็ลังส่ภาพภ่มิอากาศเพ่อเออ่ อําานวย ให้ใชี้มาต้รการใหม่ ๆ ด้้านเศรษฐศาส่ต้ร์ การเงิน แลัะการคลััง ในการส่่งเส่ริมแลัะส่นับส่นุนจง่ ใจให้ภาคส่่วนทีเกยี วข้อง ส่ามารถุลัด้การป็ลัอ่ ยกา๊ ซึ่เรอ่ นกระจกได้อ้ ยา่ งมป็ี ระส่ทิ ธภิ าพ แลัะการป็รบั ต้วั รองรบั ผลักระทบแลัะภยั พบิ ต้ั ทิ างธรรมชีาต้ิ อันเน่องมาจากการเป็ลัียนแป็ลังส่ภาพภ่มิอากาศได้้อย่างมีป็ระส่ิทธิผลั กําาหนด้ให้โครงการลังทุนขนาด้ใหญ่ของภาครัฐ ต้อ้ งจด้ั ทําาการวเิ คราะหแ์ ลัะป็ระเมนิ ความเส่ยี งจากการเป็ลัยี นแป็ลังส่ภาพภม่ อิ ากาศ เพอ่ ออกแบบโครงการใหส่้ อด้คลัอ้ ง กบั ส่ภาพภม่ อิ ากาศในป็จั จบุ นั แลัะในอนาคต้ รวมทงั ความเส่ยี งจากภยั พบิ ต้ั ริ ป็่ แบบต้า่ ง ๆ ทเี กยี วเนอ่ งกบั การเป็ลัยี นแป็ลัง ส่ภาพภ่มิอากาศ
(4) แผนแม่บทภายใติย้ ุทธศาสิ่ติร์ชาติิ (20) ประเด็น ก๊ารบริก๊ารประชาชนแลัะประสิ่ิทธิภาพภาครัฐ (4.1) แผนย่อยที 3.3 (แผนย่อยก๊ารปรับสิ่มดุลัภาครัฐ)
เป้าหิมาย
• เป็ิด้โอกาส่ให้ภาคส่่วนต้่าง ๆ มีส่่วนร่วมในการจัด้บริการส่าธารณะแลัะกิจกรรมส่าธารณะ
NEIC Data Strategy
อย่างเหมาะส่ม
37
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
   35   36   37   38   39