Page 36 - NEIC_Strategie
P. 36

โด้ยให้ความส่ําาคัญกับการผลัักด้ันการเป็ลัยี นผ่านอุต้ส่าหกรรมขนส่่งไป็ส่่่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ แลัะ ร่ป็แบบการคมนาคมขนส่่งใหม่ ๆ ในอนาคต้ ซึ่่งมีแนวทางการพัฒนาทเี กยี วข้อง ด้ังนี
• ผลักัด้นัการเป็ลัยีนผา่นอตุ้ส่าหกรรมยานยนต้ท์งัระบบไป็ส่อ่่ตุ้ส่าหกรรมยานยนต้ไ์ฟฟา้อจัฉรยิะ พลัังงานไฮโด้รเจน หร่อพลัังงานทางเลั่อกอ่น ๆ โด้ยจัด้ทําาแนวทางการพัฒนาต้่อยอด้จากฐานอุต้ส่าหกรรมยานยนต้์ ทีป็ระเทศไทยเป็็นหน่งในฐานการผลัิต้รถุยนต้์ทีส่ําาคัญของโลัก เพ่อเต้รียมความพร้อมแลัะถุ่ายทอด้องค์ความร่้ให้แก่ ผ่้ป็ระกอบการในภาคอุต้ส่าหกรรมทีเกียวข้องให้ส่ามารถุป็รับต้ัวพร้อมรับการเป็ลัียนแป็ลังทางเทคโนโลัยี พัฒนาแลัะ ยกระด้บั ทกั ษะความเชียี วชีาญของผป็่้ ระกอบการไป็ใชีป็้ ระโยชีนใ์ นการพฒั นาอตุ้ ส่าหกรรมต้อ่ เนอ่ งภายในป็ระเทศ อาทิ อตุ้ ส่าหกรรมชีนิ ส่ว่ นอากาศยาน อตุ้ ส่าหกรรมชีนิ ส่ว่ นระบบราง พรอ้ มทงั ส่ง่ เส่รมิ ใหป็้ ระเทศเป็น็ ศน่ ยก์ ลัางยานยนต้ไ์ ฟฟา้ ในอาเซึ่ียนในอนาคต้
(2)แผนแม่บทภายใติย้ ุทธศาสิ่ติร์ชาติิ (7) ประเด็น โครงสิ่ร้างพน่ ฐาน ระบบโลัจัิสิ่ติิก๊สิ่์ แลัะดิจัิทัลั ซ่งมี แผนย่อยทีเก๊ียวีข้องดังนี
(2.1) แผนย่อยที 3.2 (แผนย่อยโครงสิ่ร้างพน่ ฐานด้านพลัังงาน) เป้าหิมาย
• การใชี้ก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิในการผลัิต้ไฟฟ้าลัด้ลัง
• การใชี้พลัังงานทด้แทนทีผลัิต้ภายในป็ระเทศเพมิ มากขน่
• ป็ระส่ิทธิภาพการใชี้พลัังงานของป็ระเทศเพมิ ข่น
• การป็รบั ป็รงุ แลัะพฒั นาระบบไฟฟา้ ของป็ระเทศใหม้ ป็ี ระส่ทิ ธภิ าพด้ว้ ยเทคโนโลัยรี ะบบโครงขา่ ย
ติัวีชีวีัด
• ส่ัด้ส่่วนของการใชี้ก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิในการผลัต้ิ ไฟฟ้า (เฉลัยี ร้อยลัะ)
• ส่ัด้ส่่วนของการใชี้พลัังงานทด้แทนทีผลัิต้ได้้ภายในป็ระเทศในการผลัิต้ไฟฟ้าความร้อน แลัะ เชี่อเพลัิงชีีวภาพ (เฉลัียร้อยลัะของพลัังงานขนั ส่ดุ้ ท้าย)
• ค่าความเข้มข้นการใชี้พลัังงาน(พันต้ันเทียบเท่านาํามันด้ิบ/พันลั้านบาท)
• จําานวนแผนงานแลัะ/หร่อโครงการทีกําาลัังพัฒนา / โครงการนําาร่อง / โครงการทีมีการใชี้งาน ทีเกียวข้องกับการเพิมป็ระส่ิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต้ลั่ ะระยะ (แผนงาน/โครงการ) ซึ่่งมีรายลัะเอียด้ทีเกยี วข้องด้ังนี
การพัฒนาโครงส่ร้างพ่นฐานด้้านพลัังงานให้มีความมันคงในระด้ับทีเหมาะส่ม มีการกระจายชีนิด้ ของเชี่อเพลัิงในการผลัิต้ไฟฟ้า ส่่งเส่ริมพลัังงานทด้แทนแลัะการใชี้พลัังงานอย่างมีป็ระส่ิทธิภาพ รวมทังกําากับด้แ่ ลักลัไก ต้ลัาด้พลัังงานให้มีการแข่งขันอย่างเส่รีแลัะเป็็นธรรม เพ่อส่นับส่นุนขีด้ความส่ามารถุในการแข่งขันของป็ระเทศ โด้ยมี แนวทางการพัฒนาทีเกียวข้อง ด้ังนี
• จัด้หาพลัังงานแลัะพัฒนาโครงส่ร้างพ่นฐานด้้านพลัังงานทังระบบให้มีความมันคง ในระด้ับที เหมาะส่ม ทันส่มัย ส่ามารถุรองรับความต้้องการใชี้พลัังงานต้ามอัต้รา การเต้ิบโต้ทางเศรษฐกิจของป็ระเทศ แลัะการ เป็ลัียนแป็ลังด้้านเทคโนโลัยี การกระจายชีนิด้ของเชี่อเพลัิงในการผลัต้ิ ไฟฟ้า
• ส่่งเส่ริมให้เกิด้การพัฒนาเทคโนโลัยีป็ัจจัยแวด้ลั้อมแลัะส่ร้างแรงจง่ใจเพ่อส่นับส่นุนการจัด้หา แหลั่งพลัังงานใหม่ การพัฒนาโครงส่ร้างพ่นฐานแลัะระบบการบริหารจด้ั การพลัังงานอัจฉริยะ เพ่อนาํา ไป็ส่่่การผลัต้ิ แลัะ การใชีพ้ ลังั งานทมี ป็ี ระส่ทิ ธภิ าพ มเี ส่ถุยี รภาพ แลัะทนั กบั แนวโนม้ การเป็ลัยี นแป็ลังทางเทคโนโลัยด้ี า้ นพลังั งานในอนาคต้
• ส่นับส่นุนการผลัิต้แลัะการใชี้พลัังงานทด้แทน ทังพลัังงานไฟฟ้า พลัังงานความร้อนแลัะ เชี่อเพลัิงชีีวภาพต้ามศักยภาพของแหลั่งเชี่อเพลัิงในพ่นที ป็รับป็รุงโครงส่ร้างพน่ ฐานเพ่อรองรับการผลัต้ิ แลัะใชี้พลัังงาน ทด้แทนอยา่ งเพยี งพอ โด้ยคําานง่ ถุง่ ต้น้ ทนุ คา่ พลังั งานทเี หมาะส่ม เป็ด้ิ โอกาส่ใหผ้ ใ่้ ชีไ้ ฟฟา้ ส่ามารถุลังทนุ ผลัต้ิ ไฟฟา้ ใชีไ้ ด้เ้ อง แลัะขายไฟฟ้าส่่วนเกินเข้าส่่ร่ ะบบได้้ โด้ยไม่กระทบราคารับซึ่อ่ แลัะเง่อนไขอ่น ๆ ในทางลับต้่อผ่้ใชี้ไฟฟ้ารายอ่น ๆ แลัะ
ส่มาร์ทกริด้
 36
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   34   35   36   37   38