Page 35 - NEIC_Strategie
P. 35

ติัวีชวีี ัด
• อัต้ราการขยายต้ัวของอุต้ส่าหกรรมชีีวภาพ(เฉลัยีร้อยลัะ)
มุ่งเน้นส่ร้างเศรษฐกิจฐานชีีวภาพอบุ ัต้ิใหม่ทังระบบแบบครบวงจร โด้ยให้ความส่ําาคัญกับการส่ร้าง ม่ลัค่าเพิมจากวัต้ถุุด้ิบชีีวภาพทีเป็็นมิต้รกับส่ิงแวด้ลั้อมแลัะการพัฒนาอุต้ส่าหกรรมชีีวภาพอย่างบ่รณาการต้ลัอด้ทัง ห่วงโซึ่่ม่ลัค่า พร้อมทังส่่งเส่ริมการลังทุนวิจัยแลัะพัฒนา การส่ร้างแลัะพัฒนาองค์ความร่้ เทคโนโลัยี แลัะนวัต้กรรม ทีเหมาะส่มกับบริบทของป็ระเทศไทยแลัะฐานข้อม่ลัทเี กยี วข้อง โด้ยมีแนวทางการพัฒนาทเี กยี วข้อง ด้ังนี
• ส่นับส่นุนการส่ร้างม่ลัค่าเพิมจากวัต้ถุุด้ิบชีีวภาพทีเป็็นมิต้รกับส่ิงแวด้ลั้อมแลัะเศรษฐกิจ ฐานชีวี ภาพเชีน่ ชีวี เคมภี ณั ฑ์์วส่ั ด้ชีุ วี ภาพชีวี เภส่ชีั ภณั ฑ์์เวชีส่ําาอางนวต้ั กรรมอาหารชีวี ภาพส่ารส่กด้ั ส่มนุ ไพรเชีอ่ เพลังิ ชีีวภาพ แลัะพลัังงานชีีวภาพ เป็็นต้้น แลัะส่ร้างเศรษฐกิจฐานชีีวภาพอบุ ัต้ิใหม่ทังระบบอย่างครบวงจร
• ส่นับส่นุนการเพิมม่ลัค่าของเศรษฐกิจส่ีเขียวจากนวัต้กรรมแลัะการใชี้ป็ระโยชีน์จากทรัพยากร ชีีวภาพอย่างยังย่น โด้ยการส่ําารวจแลัะจัด้ทําาฐานข้อม่ลัทรัพยากรชีีวภาพโด้ยรวม แลัะจัด้ทําาแผนทีแลัะข้อม่ลัทีแส่ด้ง ทรพั ยากรธรรมชีาต้แิ ลัะส่งิ แวด้ลัอ้ ม ซึ่ง่ รวมถุง่ กําาหนด้เขต้การใชีป็้ ระโยชีนต้์ า่ ง ๆ เพอ่ การอนรุ กั ษ์ วจิ ยั แลัะพฒั นา เพอ่ นําา ไป็ใชี้ป็ระโยชีน์ พัฒนาระบบจัด้การเทคโนโลัยีแลัะทรัพย์ส่ินทางป็ัญญาทางชีีวภาพในร่ป็แบบต้่าง ๆ ซึ่่งต้้องมีการเพิม ความพรอ้ มของรฐั ในการใหบ้ รกิ ารจด้ทรพั ยส่์ นิ ทางป็ญั ญาอยา่ งมป็ี ระส่ทิ ธภิ าพแลัะส่ง่ เส่รมิ การนําาทรพั ยส่์ นิ ทางป็ญั ญาไป็ใชี้ ป็ระโยชีน์ ต้ลัอด้จนใชีป็้ ระโยชีนจ์ ากฐานขอ้ มลั่ ธนาคารทรพั ยากรชีวี ภาพแหง่ ชีาต้ิ แลัะใหค้ วามส่ําาคญั กบั ระบบนวต้ั กรรม แบบเป็ิด้ เพ่อให้เกิด้การส่ร้างแลัะพัฒนาองค์ความร้่ เทคโนโลัยี แลัะนวต้ั กรรมทเี หมาะส่มกับบริบทของป็ระเทศไทย
• พฒั นาอตุ้ ส่าหกรรมชีวี ภาพอยา่ งบร่ ณาการต้ลัอด้ทัง หว่ งโซึ่ม่ ลั่ คา่ แลัะเชีอ่ มโยงกบั อตุ้ ส่าหกรรม เกษต้รชีีวภาพ อุต้ส่าหกรรมการแป็รร่ป็อาหาร แลัะอุต้ส่าหกรรมแป็รร่ป็ชีีวมวลั เทคโนโลัยีชีีวภาพด้้านการแพทย์แลัะ สุ่ขภาพ รวมถุ่งอุต้ส่าหกรรมแลัะบริการทีเกียวข้อง ต้ลัอด้จนพัฒนาคลััส่เต้อรอ์ ุต้ส่าหกรรมชีีวภาพในพน่ ทีเหมาะส่ม
• ส่ร้างแลัะพัฒนาผ้่ป็ระกอบการด้้านเทคโนโลัยีทีเกียวข้องกับเศรษฐกิจชีีวภาพ โด้ยการพัฒนา กําาลัังคนผ่้เชีียวชีาญให้มีป็ริมาณเพียงพอต้่อการขับเคลั่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีีวภาพทังในป็ัจจุบันแลัะอนาคต้ ส่รา้ งความเขม้ แขง็ แลัะส่รา้ งรายได้จ้ ากความหลัากหลัายทางชีวี ภาพของวส่ิ าหกจิ ชีมุ ชีนแลัะชีมุ ชีนทอ้ งถุนิ แลัะเส่รมิ ส่รา้ ง การมีส่่วนร่วมของชีุมชีนในการเฝึ้าระวังแลัะด้่แลัรักษาส่ิงแวด้ลั้อม รวมทังส่่งเส่ริมผ้่ป็ระกอบการด้้านเทคโนโลัยีชีันส่่ง ทเี กยี วขอ้ ง ต้ลัอด้จนส่นบั ส่นนุ การลังทนุ วจิ ยั แลัะพฒั นาเพอ่ ส่นบั ส่นนุ การขยายธรุ กจิ ของวส่ิ าหกจิ เรมิ ต้น้ ในอตุ้ ส่าหกรรม ชีีวภาพ
• มีการป็ระเมินม่ลัค่าทางเศรษฐศาส่ต้ร์ของระบบนิเวศทีเป็็นมาต้รฐาน โด้ยมีเคร่องม่อ ทางเศรษฐศาส่ต้รแ์ ลัะเครอ่ งมอ่ ทางการคลังั มาใชีใ้ หเ้ หมาะส่ม เพอ่ ใหเกด้ิ ความรบั ผด้ิ ชีอบ โด้ยผใ่้ ชีป็้ ระโยชีนห์ รอ่ ต้อ่ ผท่้ ําา ความเส่ยี หายต้อ่ ทรพั ยากรแลัะส่ง่ เส่รมิ การใชีป็้ ระโยชีนท์ เี ป็น็ มต้ิ รต้อ่ ส่งิ แวด้ลัอ้ มด้ว้ ยการพฒั นาวธิ กี ารทางเศรษฐศาส่ต้รแ์ ลัะ เคร่องม่อทางการคลัังในการป็ระเมินความเส่ียหายต้่อส่ิงแวด้ลั้อม/ระบบนิเวศ แลัะพัฒนาวิธีการป็ระเมินม่ลัค่า ทางเศรษฐศาส่ต้ร์ทีเป็็นมาต้รฐานแลัะจาํา เพาะส่ําาหรับแต้ลั่ ะระบบนิเวศ
(1.2)แผนยอ่ ยที3.4(แผนยอ่ ยอติุ สิ่าหิก๊รรมติอ่ เนอ่ งจัาก๊ก๊ารพฒั นาระบบคมนาคม)โด้ยใหค้ วามส่ําาคญั กับการผลัักด้ันการเป็ลัียนผ่านอุต้ส่าหกรรมขนส่่งไป็ส่่่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ แลัะร่ป็แบบการคมนาคมขนส่่งใหม่ ๆ ในอนาคต้ ซึ่่งมีแนวทางการพัฒนาทีเกียวข้อง ด้ังนี
เป้าหิมาย
• ป็ระเทศไทยเป็็นศ่นย์กลัางการซึ่่อมบาํา รุงอากาศยานในภ่มิภาคโด้ยเฉพาะอากาศยานรนุ่ ใหม่ • ป็ระเทศไทยมีศักยภาพในการผลัิต้ชีนิ ส่่วนอากาศยานส่ง่ ข่น (Tier)
ติัวีชีวีัด
• ส่่วนแบ่งการต้ลัาด้ของจําานวนอากาศยานทเีข้าซึ่่อมในภาคพ่นเอเชีียแป็ซึ่ฟิ ิก
• จําานวนผ่้ป็ระกอบการผลัิต้ชีนิส่่วนอากาศยานระด้ับTier2Tier3แลัะTier4
NEIC Data Strategy
35
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ


   33   34   35   36   37