Page 34 - NEIC_Strategie
P. 34

 34
ติัวีชีวีัด
• พ่นทีส่ีเขียวทีเป็็นมิต้รกับส่ิงแวด้ลั้อม
• ส่ภาพแวด้ลั้อมแลัะทรัพยากรธรรมชีาต้ิทีเส่่อมโทรมได้้รับการฟ้นฟ่
• การเต้ิบโต้ทเีป็็นมิต้รกับส่ิงแวด้ลั้อม
• ป็ริมาณก๊าซึ่เร่อนกระจกม่ลัค่าเศรษฐกิจฐานชีีวภาพ
ซึ่่งมีแนวทางการพัฒนาทเี กียวข้องด้ังนี
(2.1) หิวีั ข้อ 4.3 (สิ่ร้างก๊ารเติิบโติอย่างยงั ย่นบนสิ่ังคมทีเป็นมิติรติ่อสิ่ภาพภูมิอาก๊าศ) หิัวีข้อย่อยที 4.3.1
เก๊ียวีก๊ับ “ลัดก๊ารปลั่อยก๊๊าซเร่อนก๊ระจัก๊” โด้ยพัฒนาร่ป็แบบแลัะแนวทางการจัด้การเม่องเพ่อมุ่งส่่่เม่องคาร์บอนต้ําา แลัะพน่ ทส่ี เี ขยี วในทกุ รป็่ แบบ รวมทงั ส่นบั ส่นนุ การจด้ั การด้า้ นการเกษต้ร ทมี ผี ลัป็ระโยชีนร์ ว่ มในการลัด้กา๊ ซึ่เรอ่ นกระจก รวมทังเร่งฟ้นฟ่พ่นทีป็าเส่่อมโทรม ส่่งเส่ริมการเพมิ พน่ ทีป็า เพ่อเป็็นแหลั่งกักเก็บก๊าซึ่เร่อนกระจก
(2.2) หิัวีข้อ 4.5 (พัฒนาควีามมันคงนําา พลัังงาน แลัะเก๊ษติรทีเป็นมิติรติ่อสิ่ิงแวีดลั้อม) หิัวีข้อย่อยที 4.5.3 เก๊ียวีก๊ับ “พัฒนาควีามมันคงพลัังงานของประเทศ แลัะสิ่่งเสิ่ริมก๊ารใช้พลัังงานทีเป็นมิติรติ่อสิ่ิงแวีดลั้อม” เพิมส่ัด้ส่่วนการใชี้พลัังงานทด้แทนแลัะพลัังงานทางเลั่อก ทด้แทนเชี่อเพลัิงฟอส่ซึ่ิลัส่ําาหรับการผลัต้ิ ไฟฟ้า รวมทังพัฒนา วิธีการบริหารจัด้การระบบไฟฟ้าทังด้้านอุป็ส่งค์แลัะด้้านอุป็ทาน ให้มีป็ระส่ิทธิภาพแลัะความย่ด้หยุ่น เพ่อให้ส่ามารถุ รองรับพลัังงานทด้แทนแลัะพลัังงานทางเลั่อกทีเพิมข่น ในระบบได้้อย่างมันคงแลัะมีเส่ถุียรภาพ พร้อมทังส่นับส่นุนการ เพมิ ป็ระส่ทิ ธภิ าพการใชีพ้ ลังั งานในภาคอตุ้ ส่าหกรรม แลัะส่รา้ งความเชีอ่ มโยงระหวา่ งภาคเกษต้รกรรม ภาคอตุ้ ส่าหกรรม ภาคธรุ กจิ แลัะ ภาคครวั เรอ่ น รวมทงั ส่นบั ส่นนุ การวจิ ยั พฒั นา แลัะถุา่ ยทอด้เทคโนโลัยเี กยี วกบั การกกั เกบ็ พลังั งาน แลัะ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพ่อให้ส่ามารถุผลัต้ิ ไฟฟ้าจากพลัังงานทด้แทนแลัะพลัังงานทางเลัอ่ กได้้ในส่ัด้ส่่วนทีส่่งข่น แลัะการผลัต้ิ ไฟฟา้ ทมี กี ารกระจายศน่ ยม์ ากขน่ พรอ้ มทงั ส่นบั ส่นนุ การใชีก้ ลัไกการต้ลัาด้หร่อมาต้รการทางเศรษฐศาส่ต้ร์ เพ่อเพิมป็ระส่ิทธิภาพในการบริหารจด้ั การด้้านพลัังงานทีเป็็นมต้ิ รต้่อส่ิงแวด้ลั้อม
(2.3) หิวีั ขอ้ 4.5 (พฒั นาควีามมนั คงนําา พลังั งาน แลัะเก๊ษติรทเี ปน็ มติิ รติอ่ สิ่งิ แวีดลัอ้ ม) หิวีั ขอ้ ยอ่ ยที 4.5.4 เก๊ียวีก๊ับ “เพิมประสิ่ิทธิภาพก๊ารใช้พลัังงานโดยลัดควีามเข้มข้นของก๊ารใช้พลัังงาน” โด้ยส่นับส่นุนการอนุรักษ์แลัะ การใชี้พลัังงานอย่างมีป็ระส่ิทธิภาพ เพ่อลัด้ต้้นทุนพลัังงานของป็ระเทศ ด้้วยการส่่งเส่ริมผ่านเคร่องม่อแลัะกลัไกทาง การเงนิ แลัะมใิ ชีก่ ารเงนิ รวมทงั มาต้รการทางกฎหมาย พรอ้ มทงั ส่ง่ เส่รมิ การออกแบบอาคารป็ระหยด้ั พลังั งาน ส่นบั ส่นนุ ทางการเงินแลัะบังคับใชี้กฎหมายเกียวกับการก่อส่ร้างแลัะออกแบบอาคาร มีการรณรงค์แลัะให้ความร่้ความเข้าใจกับ ป็ระชีาชีนในด้้านการป็ระหยัด้พลัังงาน ส่่งเส่ริมให้ใชี้อุป็กรณ์แลัะเคร่องจักรทีป็ระหยัด้พลัังงาน การใชี้ฉลัากส่ีเขียวกับ ยานยนต้์แลัะอป็ุ กรณ์ป็ระหยัด้ไฟฟ้าต้่าง ๆ รวมถุง่ การส่่งเส่ริมระบบโลัจส่ิ ต้ิกส่์แลัะการขนส่่งทเี ป็็นมต้ิ รต้่อส่ิงแวด้ลั้อม
2.1.2.2 แผนแม่บทภายใติยุ้ทธศาสิ่ติร์ชาติิ20ปี(พ.ศ.2561-2580)
จากการทบทวนแผนแม่บทภายใต้ย้ ุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิ 20 ป็ี ซึ่่งป็ระกอบไป็ด้้วย 23 ป็ระเด้็นแผนแม่บทฯ พบว่า ป็ระเด้็นทีมีความเกียวข้องด้้านพลัังงานแลัะได้้รับป็ระโยชีน์จากการเกิด้ข่นของศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิ เพอ่ การพฒั นาแลัะขบั เคลัอ่ นจําานวน 5 ป็ระเด้น็ ได้แ้ ก่ 1) ป็ระเด้น็ ที 4 อตุ้ ส่าหกรรมแลัะบรกิ ารแหง่ อนาคต้ 2) ป็ระเด้น็ ที 7 โครงส่ร้างพ่นฐาน ระบบโลัจิส่ต้ิกส่์ แลัะด้ิจิทัลั 3) ป็ระเด้็นที 18 การเต้ิบโต้อย่างยังย่น 4) ป็ระเด้็นที 20 การบริการ ป็ระชีาชีนแลัะป็ระส่ิทธิภาพภาครัฐ แลัะ 5) ป็ระเด้็นที 23 การวจิ ัยแลัะพัฒนานวต้ั กรรม ซึ่่งมีรายลัะเอียด้ด้ังนี
(1)แผนแม่บทภายใติ้ยุทธศาสิ่ติร์ชาติิ (4) ประเด็น อุติสิ่าหิก๊รรมแลัะบริก๊ารแหิ่งอนาคติ ซึ่่งมีแผนย่อย ทีเกียวข้องด้ังนี
(1.1) แผนย่อยที 3.1 (แผนย่อยอุติสิ่าหิก๊รรมชวีี ภาพ) เป้าหิมาย
• อุต้ส่าหกรรมชีีวภาพมีการขยายต้ัวเพมิ ข่น
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   32   33   34   35   36