Page 33 - NEIC_Strategie
P. 33

2.1.2.1 ยุทธศาสิ่ติร์ชาติิ(พ.ศ.2561-2580)
จากแนวทางการขับเคลั่อนยุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิ 20 ป็ี ทัง 6 ด้้าน พบว่าป็ระเด้็นทีมีความเกียวข้อง ด้า้ นพลังั งานแลัะได้ร้ บั ป็ระโยชีนจ์ ากการเกด้ิ ขน่ ของศน่ ยส่์ ารส่นเทศพลังั งานแหง่ ชีาต้เิ พอ่ การพฒั นาแลัะขบั เคลัอ่ นจําานวน 2 ป็ระเด้็นยุทธศาส่ต้ร์ ได้้แก่
(1) ยุทธศาสิ่ติร์ชาติิด้านก๊ารสิ่ร้างควีามสิ่ามารถ่ในก๊ารแข่งขัน โด้ยมีเป็้าหมายทีเกียวข้อง ค่อ เป็้าหมายที 2.1 ป็ระเทศไทยเป็็นป็ระเทศทีพัฒนาแลั้ว เศรษฐกิจเต้ิบโต้อย่างมีเส่ถุียรภาพแลัะยังย่น แลัะเป็้าหมายที 2.2 ป็ระเทศไทยมีขีด้ความส่ามารถุในการแข่งขันส่่งข่น มีด้ัชีนชีี ีวัด้ทีเกยี วข้อง ค่อ ด้ัชีนีชีีวัด้ที 3.1 ความส่ามารถุในการ แข่งขันของป็ระเทศ ด้ัชีนีชีีวัด้ที 3.2 ผลัิต้ภาพการผลัิต้ของป็ระเทศ ทังในป็ัจจัยการผลัิต้แลัะแรงงาน ด้ัชีนีชีีวัด้ที 3.3 การลังทนุ เพอ่ การวจิ ยั แลัะพฒั นา แลัะด้ชีั นชีี วี ด้ั ที 3.4 ความส่ามารถุในการแขง่ ขนั ของป็ระเทศ โด้ยมเี นอ่ หาแลัะป็ระเด้น็ ใน การพัฒนาทีเกียวข้องมีรายลัะเอียด้ด้ังต้่อไป็นี
(1.1) หิัวีข้อ 4.1 (ก๊ารเก๊ษติรสิ่ร้างมูลัค่า) หิัวีข้อย่อยที 4.1.3 เก๊ษติรชีวีภาพ ส่่งเส่ริมการใชี้ ป็ระโยชีน์จากความหลัากหลัายทางชีีวภาพของป็ระเทศในการส่ร้างม่ลัค่าเพิมของภาคการผลัิต้ แลัะนําาไป็ส่่่การผลัิต้ แลัะพัฒนาผลัิต้ภัณฑ์์ม่ลัค่าส่่งจากฐานเกษต้รกรรมแลัะฐานทรัพยากรชีีวภาพ แลัะส่ร้างความมันคงของป็ระเทศ ทงั ด้า้ นอาหารแลัะส่ขุ ภาพ โด้ยเฉพาะพชี่ ส่มนุ ไพรทป็ี ระเทศไทยมศี กั ยภาพในการผลัต้ิ แลัะส่ง่ ออกผลัต้ิ ภณั ฑ์จ์ ากส่มนุ ไพร ในระด้ับภ่มิภาคแลัะระด้ับโลัก โด้ยการส่่งเส่ริมการทําาเกษต้รกรรมแบบยงั ย่น รวมถุ่งการส่่งเส่ริมการป็ลัก่ ส่มุนไพรเป็็น พ่ชีเศรษฐกิจต้ามความเหมาะส่มของส่ภาพแวด้ลั้อมในพ่นที เพ่อการผลัิต้แลัะแป็รร่ป็ส่ําาหรับอุต้ส่าหกรรมการแพทย์ ก า ร ส่ ร า้ ง เ ส่ ร มิ ส่ ขุ ภ า พ แ ลั ะ พ ฒั น า ต้ อ่ ย อ ด้ ส่ อ่ ่ ตุ้ ส่ า ห ก ร ร ม อ น่  ๆ โ ด้ ย ค ํา า น ง่ ถุ ง่ ป็ ร มิ า ณ แ ลั ะ ค ณุ ภ า พ ม า ต้ ร ฐ า น ต้ า ม ค ว า ม ต้ อ้ ง ก า ร ของต้ลัาด้ทงั ในป็ระเทศแลัะต้า่ งป็ระเทศ แลัะการส่ง่ เส่รมิ การวจิ ยั พฒั นา แลัะป็ระยกุ ต้ใ์ ชีน้ วต้ั กรรมจากภม่ ป็ิ ญั ญาทอ้ งถุนิ เทคโนโลัยีส่ะอาด้ เทคโนโลัยีวัส่ดุ้ แลัะนาโนเทคโนโลัยี เพ่อการเกษต้รแลัะการแป็รร่ป็ส่ินค้าจากความหลัากหลัายทาง ชีีวภาพ รวมทังผลัิต้ภัณฑ์์จากส่มุนไพร โด้ยส่ร้างความร่วมมอ่ ทีใกลั้ชีิด้ระหว่างภาครัฐ เอกชีน แลัะชีุมชีนทมี ีองค์ความร่้ ภ่มิป็ัญญาด้ังเด้ิม พัฒนาต้่อยอด้แลัะแลักเป็ลัียนเรียนร่้ พร้อมทังส่่งเส่ริมให้มีการนาํา วัต้ถุุด้ิบเหลั่อทิงทางการเกษต้รมาใชี้ ป็ระโยชีน์ในอุต้ส่าหกรรมแลัะพลัังงานทีเกียวเน่องกับชีีวภาพได้้อย่างมีป็ระส่ิทธิภาพ
(1.2) หิวีั ขอ้ 4.2 (อติุ สิ่าหิก๊รรมแลัะบรก๊ิ ารแหิง่ อนาคติ) หิวีั ขอ้ ยอ่ ยที 4.2.1 อติุ สิ่าหิก๊รรมชวีี ภาพ
ส่ร้างป็ระโยชีน์จากความหลัากหลัายทางชีีวภาพ เพ่อต้่อยอด้จากภาคเกษต้รไทยแลัะมุ่งส่่่อุต้ส่าหกรรมบนฐานชีีวภาพ ทเี ป็น็ มต้ิ รกบั ส่งิ แวด้ลัอ้ ม รวมถุง่ พลังั งานชีวี มวลั โด้ยการเพมิ ส่ด้ั ส่ว่ นอตุ้ ส่าหกรรมชีวี ภาพทมี มี ลั่ คา่ เพมิ ส่ง่ ได้แ้ ก่ ชีวี เคมภี ณั ฑ์์ วัส่ดุ้ชีีวภาพอาหารเส่ริมเวชีส่ําาอางวัคซึ่ีนชีีวเภส่ัชีภัณฑ์์แลัะส่ารส่กด้ั จากส่มุนไพรการเพมิ การผลัต้ิ แลัะส่่งเส่ริมการใชี้ พลัาส่ต้กิ ชีวี ภาพ แป็ลังของเหลัอ่ ทงิ จากภาคการเกษต้รแลัะภาคอตุ้ ส่าหกรรมใหเ้ ป็น็ ส่ารเคมแี ลัะพลังั งานชีวี ภาพทมี มี ลั่ คา่ โด้ยใชีป็้ ระโยชีนจ์ ากวส่ั ด้ชีุ วี มวลัในการผลัต้ิ พลังั งานไฟฟา้ อยา่ งคมุ้ คา่ เพอ่ ลัด้ป็ญั หาโลักรอ้ น แลัะส่รา้ งรายได้แ้ กเ่ กษต้รกร เพมิ มากขน่ การเนน้ การวจิ ยั แลัะพฒั นา แลัะนําาผลังานวจิ ยั มาใชีใ้ นเชีงิ พาณชีิ ยม์ ากขน่ ต้ลัอด้จนใหค้ วามส่ําาคญั กบั ระบบ นวัต้กรรมแบบเป็ิด้เพ่อพัฒนาอุต้ส่าหกรรมชีีวภาพได้้เร็วข่น
(2) ด้านก๊ารสิ่ร้างก๊ารเติิบโติบนคุณภาพชวีี ิติทีเป็นมิติรก๊ับสิ่ิงแวีดลั้อม ซึ่่งมีแนวทางการพัฒนาทเี กยี วข้องด้ังนี เป้าหิมาย
• อนรุ ักษ์แลัะรักษาทรัพยากรธรรมชีาต้ิส่ิงแวด้ลั้อมแลัะวัฒนธรรม ให้คนรนุ่ ต้่อไป็ได้้ใชี้อย่างยังย่น
• ฟน้ ฟแ่ ลัะส่รา้ งฐานทรพั ยากรธรรมชีาต้แิ ลัะส่งิ แวด้ลัอ้ ม ใหม่ เพอ่ ลัด้ผลักระทบทางลับจากการพฒั นาส่งั คม แลัะเศรษฐกิจของป็ระเทศ
• ใชีป็้ ระโยชีนแ์ ลัะส่รา้ งการเต้บิ โต้บนฐานทรพั ยากรธรรมชีาต้แิ ลัะส่งิ แวด้ลัอ้ มใหส่้ มด้ลัุ ภายในขด้ี ความส่ามารถุ ของระบบนิเวศ
• ยกระด้ับกระบวนทัศน์เพ่อกําาหนด้อนาคต้ป็ระเทศด้้านทรัพยากรธรรมชีาต้ิส่ิงแวด้ลั้อมแลัะวัฒนธรรม บนหลัักของการมีส่่วนร่วม แลัะธรรมาภิบาลั
NEIC Data Strategy
33
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

   31   32   33   34   35