Page 29 - NEIC_Strategie
P. 29

ด้ว้ ยเหต้นุ ี การนําาเทคโนโลัยด้ี จิ ทิ ลัั มาพฒั นาด้า้ นโครงส่รา้ งพน่ ฐานรฐั บาลัด้จิ ทิ ลัั จง่ เป็น็ ป็จั จยั ส่ําาคญั ในการยกระด้บั โครงส่ร้างพ่นฐานด้้านด้ิจิทัลัของภาครัฐ กรอบแนวคิด้ทีเหมาะส่มเพ่อการพัฒนาโครงส่ร้างพ่นฐานรัฐบาลัด้ิจิทัลั มีเป็้าป็ระส่งค์ ค่อ ก๊ารเพิมประสิ่ิทธิภาพก๊ารทําางานของหิน่วียงานรัฐด้วียก๊ารสิ่นับสิ่นุนก๊ารทําางานบนโครงสิ่ร้าง พ่นฐานก๊ลัาง โด้ยจากกรอบแนวคิด้ข้างต้้น ส่ามารถุแบ่งระด้ับการพัฒนาออกได้้เป็็น 3 ระด้ับ ด้ังนี
1) ระดับก๊ารพัฒนาที 1: การลังทุนพัฒนาโครงส่ร้างพ่นฐานกลัางด้้าน ICT ส่ําาหรับบริหารภาครัฐให้ทัวถุ่ง ทังป็ระเทศ
2) ระดับก๊ารพัฒนาที 2: การบ่รณาการโครงส่ร้างพน่ ฐานกลัางด้้าน ICT ส่าํา หรับบริการภาครัฐให้ครอบคลัุมแลัะ มีป็ระส่ิทธิภาพเพ่อรองรับรัฐบาลัด้จิ ิทัลั
3) ระดับก๊ารพัฒนาที 3: การยกระด้ับการทําางานของหน่วยงานรัฐด้้วยการใชี้โครงส่ร้างพน่ ฐานกลัาง ทีส่ามารถุ จัด้ส่รรทรัพยากรได้้อัต้โนมต้ั ิ มีป็ระส่ิทธิภาพ
เพ่อบรรลัุเป็้าป็ระส่งค์ด้ังกลั่าวในการเพิมขีด้ความส่ามารถุเชีิงด้ิจิทัลัภาครัฐในด้้านโครงส่ร้างพ่นฐาน รฐั บาลัด้จิ ทิ ลัั หนว่ ยงานทเี กยี วขอ้ งต้อ้ งด้ําาเนนิ งาน/โครงการพฒั นาทส่ี ําาคญั โด้ยมโี ครงการทอี าจเกยี วขอ้ งกบั การพฒั นา ศูนย์ข้อมูลัก๊ลัางด้านพลัังงานแหิ่งชาติิ ด้ังนี
1) โครงการการพัฒนาเคร่อข่ายส่่อส่ารข้อม่ลัเชี่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ให้ครอบคลัุมทุกหน่วยงานรัฐ ทีมีความต้้องการ
2) โครงการการพัฒนาระบบคลัาวด้์ภาครัฐ (G-Cloud) ให้ครอบคลัุมทุกหน่วยงานรัฐทมี ีความต้้องการ
3) โครงการ Data Center Modernization (พัฒนาระบบ Data Center ของภาครัฐให้มีการใชี้งานอย่างมี ป็ระส่ิทธิภาพ)
4) โครงการ Government Data Analytics Center บนแพลัต้ฟอร์มกลัางของภาครัฐ
5) โครงการ Government Shared Services (โครงการการจด้ั การรวมซึ่อ่ ซึ่อฟต้์แวร์แลัะโซึ่ลั่ชีัน จากเอกชีน)
2.1.1.6 ยุทธศาสิ่ติร์ก๊ระทรวีงพลัังงาน(พ.ศ.2561-2565)
เน่องด้้วยได้้มีการจัด้ทําาร่างยุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิ 20 ป็ี แลัะแผนป็ฏิิร่ป็ด้้านพลัังงาน เพ่อเป็็นกรอบทิศทาง การขบั เคลัอ่ นป็ระเทศในระยะยาว โด้ยมป็ี ระเด้น็ ด้า้ นพลังั งานเป็น็ ส่ว่ นขบั เคลัอ่ นส่ําาคญั ด้งั นนั เพอ่ ใหย้ ทุ ธศาส่ต้รก์ ระทรวง พลังังานมคีวามชีด้ัเจนส่อด้คลัอ้งกบัส่ถุานการณป็์จัจบุนัมากยงิขน่ แลัะส่ามารถุส่นบัส่นนุการขบัเคลัอ่นยทุธศาส่ต้รชี์าต้ิ ได้อ้ ยา่ งมป็ี ระส่ทิ ธภิ าพ จง่ ได้ม้ กี ารทบทวนแลัะป็รบั ป็รงุ เป็น็ ยทุ ธศาส่ต้รก์ ระทรวงพลังั งาน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบบั ป็รบั ป็รงุ โด้ยป็ระกอบด้้วย 4 ยุทธศาส่ต้ร์หลััก อันป็ระกอบไป็ด้้วย
ยุทธศาส่ต้รท์ ี 1 การจัด้หาพลัังงานเพียงพอต้่อความต้้องการ มีความมนั คง ส่่งเส่ริมการลังทุน ยุทธศาส่ต้รท์ ี 2 การกําากับด้่แลักิจการพลัังงานแลัะราคาพลัังงาน
ยุทธศาส่ต้รท์ ี 3 การพัฒนาพลัังงานทยี ังย่นแลัะเป็็นมต้ิ รต้่อส่ิงแวด้ลั้อม
ยุทธศาส่ต้รท์ ี 4 การเป็็นองค์กรส่มรรถุนะส่่งทีย่ด้มันในหลัักธรรมาภิบาลั
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
29

   27   28   29   30   31