Page 27 - NEIC_Strategie
P. 27

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ร่ป็ที 2-5 ภาพรวมของยุทธศาส่ต้ร์ภายใต้้แผนพัฒนารัฐบาลัด้ิจิทัลัของป็ระเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
Government Integration Smart Operations Citizen-centric Services Driven Transformation
การบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลและ การนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล การยกระดับบริการภาครัฐให้ตรงกับ ขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลงสู่รัฐบาล การดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน มาสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีการใช้ ความต้องการของประชาชนที่ ดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา
สาหรับการปรบั ปรงุ กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน มีการดาเนินการในยุทธศาสตรท์ ี่ 6 ของแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสงั คม
รูปที่ 2-5 ภาพรวมของยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ยุทธศาส่ต้ร์ที 1: การยกระด้ับคุณภาพชีีวิต้ของป็ระชีาชีน
ยุทธศาส่ต้ร์ที 3: การยกระด้ับความมันคงแลัะเพิมความป็ลัอด้ภัยของป็ระชีาชีน
          การยกระดับคณุภาพชีวิต ของประชาชน
การยกระดับขีดความสามารถ การแข่งขันของภาคธุรกิจ
การยกระดับความมนั่คงและเพิ่ม ความปลอดภัยของประชาชน
       การเพิ่มประสิทธิภาพ ภาคการเกษตร
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
  สวัสดิการประชาชน
ความปลอดภัยสาธารณะ
      การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน
การท่องเที่ยว
ภาษีและรายได้
การบริหารจัดการชายแดน
      การศึกษา
การลงทุน
การคมนาคม
การป้องกันภัยธรรมชาติ
      การสาธารณสุข
การค้า (นาเข้า ส่งออก)
สาธารณูปโภค
การจัดการในภาวะวิก ต
  การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดจิิทลั
   โครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลดิจิทัล
   การเงินและการใช้จ่าย
การบริหารสินทรัพย์
การบูรณาการข้อมูล ภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ
 การให้ข้อมูล
   ศักยภาพบุคลากร ภาครัฐ
  ทรัพยากรมนุษย์และ การจ่ายเงินเดือน
การยืนยันตัวตน และ การบริหารจัดการสิทธิ
การรับ ัง ความคิดเห็น
   การจัด ื้อจัดจ้าง
   ยุทธศาส่ต้ร์ที 2: การยกระด้ับขีด้ความส่ามารถุการแข่งขันของภาคธุรกิจ
ยุทธศาส่ต้ร์ที 4: การยกระด้ับป็ระส่ิทธิภาพภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาส่ต้ร์ที 5: การบ่รณาการแลัะยกระด้ับโครงส่ร้างพ่นฐานรัฐบาลัด้ิจิทัลั
พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจ
การทบทวนแผนพัฒนารัฐบาลัด้จิ ิทัลัของป็ระเทศไทยพ.ศ.2560-2564พบส่่วนทีเกยี วข้องกับการขับเคลั่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความม่ันคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
การพัฒนาศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิใน 2 ยุทธศาส่ต้ร์ ได้้แก่ ยุทธศาส่ต้ร์ที 2 การยกระด้ับขีด้ความส่ามารถุ
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
การแขง่ ขนั ของภาคธรุ กจิ แลัะยทุ ธศาส่ต้รท์ ี 5 การบร่ ณาการแลัะยกระด้บั โครงส่รา้ งพน่ ฐานรฐั บาลัด้จิ ทิ ลัั โด้ยมรี ายลัะเอยี ด้
ทีเกียวข้องด้ังนี ยุทธศาสตร์ที่5:การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
(1) ยุทธศาสิ่ติรท์ ี 2 : ก๊ารยก๊ระดับขีดควีามสิ่ามารถ่ก๊ารแข่งขันของภาคธุรก๊จัิ - ภายใต้้ยุทธศาส่ต้ร์ที 2
มีเป็้าหมายหลััก ค่อ การยกระด้ับขีด้ความส่ามารถุในการแข่งขันของภาคธุรกิจในด้้านต้่าง ๆ ต้ังแต้่การพัฒนา แลัะ
การทบทวนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 พบส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพิมป็ระส่ิทธิภาพของภาคการเกษต้ร การยกระด้ับป็ระส่บการณ์ด้ิจิทัลัของนักท่องเทียว การอําานวยความส่ะด้วกแก่
กับการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติใน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ
นักลังทุน การเพิมศักยภาพแก่ผ่้ป็ระกอบการส่่งออก นําาเข้า แลัะธุรกิจขนาด้กลัางแลัะขนาด้ย่อม การยกระด้ับ ป็ระส่ทิ ธภิ าพกระบวนการทางภาษขี องภาครฐั การบร่ ณาการขอ้ มลั่ แลัะบรกิ ารด้า้ นการขนส่ง่ ต้ลัอด้จนการพฒั นาระบบ
ขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจ และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
บริการอัจฉริยะในด้้านส่าธารณ่ป็โภค
รัฐบาลดิจิทัล โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี
การพฒั นาทมี คี วามเกยี วขอ้ งจะเป็น็ ส่ว่ นของ “การพฒั นาขด้ี ความส่ามารถุเชีงิ ด้จิ ทิ ลัั ภาครฐั ด้า้ นส่าธารณป็่ โภค” โด้ยส่ภาป็ฏิิร่ป็แห่งชีาต้ิได้้กําาหนด้วาระการพัฒนาระบบส่าธารณ่ป็โภคของป็ระเทศไทยทังส่ิน 2 วาระ ได้้แก่ วีาระ
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจ - ภายใต้ ก๊ารพฒั นาศนู ยข์ อ้ มลัู ก๊ลัางดา้ นพลังั งานแหิง่ ชาติิ แลัะวาระป็ฏิริ ป็่ กจิ การไฟฟา้ โด้ยส่าํา หรบั วาระการพฒั นาศน่ ยข์ อ้ มลั่ กลัาง
ด้้านพลัังงานแห่งชีาต้ิ มีแนวทางทีส่ําาคัญทังส่ิน 3 ป็ระการ ได้้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีเป้าหมายหลัก คือ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตร การยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลของนักท่องเที่ยว
NEIC Data Strategy
27
 บทท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2-16
กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ


   25   26   27   28   29