Page 28 - NEIC_Strategie
P. 28

 28
• การวางโครงส่ร้างบริหารจด้ั การข้อม่ลัด้้านพลัังงาน โด้ย “ส่ําานักงานข้อม่ลัพลัังงานแห่งชีาต้ิ” (National Energy Information Agency: NEIA)
• การออกแบบโครงส่ร้างองค์กรทมี ีศักยภาพแลัะส่ามารถุบริหารจด้ั การได้้อย่างอิส่ระ
• กระบวนการส่รรหาผบ่้ ริหารแลัะบุคลัากรม่ออาชีีพ
(2) ยุทธศาสิ่ติร์ที 5: ก๊ารบูรณาก๊ารแลัะยก๊ระดับโครงสิ่ร้างพ่นฐานรัฐบาลัดิจัิทัลั – ยุทธศาส่ต้ร์ที 5
ของแผนพัฒนารัฐบาลัด้ิจิทัลัของป็ระเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ค่อการบ่รณาการแลัะยกระด้ับโครงส่ร้างพ่นฐาน รัฐบาลัด้ิจิทัลั ทังนี เพ่อบรรลัุจุด้มุ่งหมายของยุทธศาส่ต้ร์ด้ังกลั่าวการด้ําาเนินการภายใต้้ยุทธศาส่ต้ร์นี ป็ระกอบด้้วย การยกระด้บั ขด้ี ความส่ามารถุเชีงิ ด้จิ ทิ ลัั ของภาครฐั ไทยใน 6 ด้า้ น ได้แ้ ก่ (1) การบร่ ณาการขอ้ มลั่ ภาครฐั (2) การยน่ ยนั ต้วั ต้นแลัะบริหารจด้ั การส่ิทธิ(3)การให้ข้อม่ลั(4)การรับฟังความคด้ิ เห็น(5)ศักยภาพบุคลัากรภาครัฐแลัะ(6)โครงส่ร้าง พ่นฐานรัฐบาลัด้ิจิทัลั
ความท้าทายส่ําาคัญของการด้ําาเนินการเพ่อการบ่รณาการแลัะยกระด้ับโครงส่ร้างพ่นฐานรัฐบาลัด้ิจิทัลันัน อยท่่ กี ารต้อ้ งจด้ั การฐานขอ้ มลั่ ขนาด้ใหญ่ ซึ่ง่ ต้อ้ งการความป็ลัอด้ภยั แลัะความเป็น็ ส่ว่ นต้วั ของขอ้ มลั่ รวมทงั การรองรบั ขอ้ บทกฎหมาย การทรี ะด้บั การใชีโ้ ครงส่รา้ งพน่ ฐานการใหบ้ รกิ ารอเิ ลัก็ ทรอนกิ ส่ข์ องแต้ลั่ ะหนว่ ยงานรฐั ไมเ่ ทา่ กนั ทําาใหเ้ ป็น็ อุป็ส่รรคต้่อการพัฒนาโครงส่ร้างให้เหมาะส่มแลัะครอบคลัุมทุกหน่วยงาน นอกจากนี ยังจําาเป็็นต้้องคําาน่งถุ่งแนวโน้ม เทคโนโลัยีด้ิจิทัลัทีเป็ลัียนแป็ลังไป็อย่างรวด้เร็ว การเชี่อมโยง แลัะบ่รณาการข้อม่ลัแลัะบริการระหว่างหน่วยงาน แลัะ ข้อจําากัด้ด้้านงบป็ระมาณในการเพิมขด้ี ความส่ามารถุทักษะเชีิงด้ิจิทัลัแก่เจ้าหน้าทีภาครัฐ
โด้ยหนง่ ในการแกไ้ ขหลักั ได้แ้ ก่ การพฒั นาระบบเชีอ่ มโยงขอ้ มลั่ แลัะบรกิ ารกลัางในแต้่ลัะด้า้ น การป็รบั ป็รงุ กฎหมายใหเ้ ออ่ อาํา นวยต้อ่ การยกระด้บั รฐั บาลัด้จิ ทิ ลัั การจด้ั ต้งั หนว่ ยงานกลัางในการจด้ั ส่รรแลัะพฒั นาโครงส่รา้ งพน่ ฐานกลัาง เพ่อบ่รณาการแลัะแบ่งป็ันการใชี้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน แลัะการกําาหนด้ให้หน่วยงานรัฐต้้องให้ความส่ําาคัญกับ การเพิมขีด้ความส่ามารถุหร่อทักษะเชีิงด้ิจิทัลัแก่เจ้าหน้าทีภาครัฐ ซึ่่งคาด้หมายว่าจะเพิมป็ระส่ิทธิภาพการด้ําาเนินการ ทําางานแลัะการให้บริการของภาครัฐ แลัะเพิมทักษะแลัะขีด้ความส่ามารถุเชีิงด้ิจิทัลัให้กับเจ้าหน้าทีภาครัฐแลัะหน่วย งานรัฐโด้ยรวม
ทงั นี ในป็ี 2557 รฐั บาลัได้ร้ เิ รมิ การวางวาระการพฒั นาเศรษฐกจิ ด้จิ ทิ ลัั ทกี ลัา่ วถุง่ การพฒั นาแลัะส่ง่ เส่รมิ ระบบ นิเวศน์ของเศรษฐกิจด้ิจิทัลั ทังระบบการพัฒนาโครงส่ร้างพ่นฐานอิเลั็กทรอนิกส่์เพ่อรองรับรัฐบาลัด้ิจิทัลั การพัฒนา โครงส่ร้างพ่นฐานการบริการให้ครอบคลัุมทุกงานบริการกลัาง รวมถุ่งการบ่รณาการโครงส่ร้างพ่นฐานกลัางด้้าน ICT ส่ําาหรับหน่วยงานภาครัฐแลัะส่นับส่นุนระบบงานบริการกลัางเพ่ออําานวยความส่ะด้วกแก่ป็ระชีาชีน โด้ยความท้าทาย ทีส่ําาคัญทเี กียวข้องกับการพัฒนาโครงส่ร้างพ่นฐานรัฐบาลัด้ิจิทัลัต้ามวาระป็ฏิริ ่ป็ทีกลั่าวมาข้างต้้นนี ได้้แก่
• กฎหมาย กฎระเบียบด้้านการรักษาความป็ลัอด้ภัยของข้อม่ลั โด้ยป็ระเทศไทยควรด้ําาเนินการบังคับใชี้ กฎหมายคุ้มครองความเป็็นส่่วนต้ัวอันเป็็นกฎหมายทีส่ําาคัญ แลัะควรหลัีกเลัยี งหร่อก่อให้เกิด้อุป็ส่รรคต้่อความก้าวหน้า ทางเทคโนโลัยี เชี่น การจําากัด้เน่อหาทางอินเทอร์เน็ต้ (Internet Censorship) แลัะการออกข้อบังคับด้้านเทคโนโลัยี เป็็นต้้น
• โครงส่รา้ งพน่ ฐานการใหบ้ รกิ ารอเิ ลัก็ ทรอนกิ ส่บ์ างส่ว่ นมกี ารใชีง้ านซึ่าํา ซึ่อ้ นกนั โด้ยใชีก้ ารบรกิ ารโครงส่รา้ ง พ่นฐานจากผ่้ให้บริการเอกชีน แลัะใชี้บริการจากส่ําานักงานรัฐบาลัอิเลั็กทรอนิกส่์ (องค์การมหาชีน) (ส่รอ.) พร้อมกัน
• ศ่นย์ข้อม่ลั (Data Center) ทีแต้่ลัะหน่วยงานมีการใชี้งานข้อม่ลัทีแต้กต้่างกัน ต้ามมิต้ิการทําางานของ หน่วยงานจ่งมีการพัฒนาฐานข้อม่ลัภายในหน่วยงานเองในแบบแนวด้งิ (Silo)ทําาให้ในการเชี่อมโยงข้อม่ลัหร่อการเป็ิด้ เผยข้อม่ลัเป็็นไป็ได้้ยาก
• หน่วยงานภาครัฐยังขาด้ทักษะในการด้่แลัเชี่อมโยงข้อม่ลั แลัะจําาเป็็นต้้องมีการฝึึกอบรมบุคลัากร ในหน่วยงานนัน ๆ ให้มีความร่้แลัะความส่ามารถุส่่งข่น
• ใบอนุญาต้(License)ซึ่อฟต้์แวร์การบริการโครงส่ร้างพ่นฐานอิเลั็กทรอนิกส่์ส่ําาหรับหน่วยงานภาครัฐทมีี ขนาด้เลั็ก เชี่น หน่วยงานระด้ับท้องถุิน จะมีภาระค่าใชี้จ่ายส่่ง หากต้้องซึ่อ่ ซึ่อฟต้์แวร์คลัาวด้ก์ ับผ่้ให้บริการต้รง
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   26   27   28   29   30