Page 30 - NEIC_Strategie
P. 30

 30
โด้ยยุทธศาส่ต้ร์ทีเกียวข้องกับการจัด้ต้งั ศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิ ค่อ ยุทธศาส่ต้ร์ที 4 การเป็็นองค์กร ส่มรรถุนะส่่งทยี ่ด้มันในหลัักธรรมาภิบาลั โด้ยมีรายลัะเอียด้ด้ังนี
(1) ยุทธศาสิ่ติร์ที 4 ก๊ารเป็นองคก๊์ รสิ่มรรถ่นะสิู่งทีย่ดมันในหิลััก๊ธรรมาภิบาลั
(1.1) เปา้ ประสิ่งคท์ ี 4.2 ก๊ระทรวีงพลังั งานเปน็ ศนู ยก๊์ ลัางขอ้ มลัู แลัะเครอ่ ขา่ ยองคค์ วีามรดู้ า้ นพลังั งาน
ของประเทศทไี ด้รับควีามเช่อถ่่อ
ก๊ลัยุทธ์ที 4.2.1 พัฒนาขอบข่ายเน่อหา ร่ป็แบบ แลัะชี่องทางการนําาเส่นอข้อม่ลัแลัะองค์ความร่้
ด้า้ นพลังั งานใหเ้ หมาะส่ม ถุก่ ต้อ้ ง แมน่ ยําา เป็น็ ป็จั จบุ นั ทนั ส่มยั เขา้ ใจงา่ ยแลัะส่อด้คลัอ้ งกบั ความต้อ้ งการของกลัมุ่ เป็า้ หมาย ทังภายในแลัะภายนอกกระทรวงพลัังงาน
ก๊ลัยุทธท์ ี 4.2.2 พฒั นาระบบการบรหิ ารจด้ั การ บร่ ณาการ แลัะเชีอ่ มโยงขอ้ มลั่ เพอ่ นําาไป็ใชีป็้ ระโยชีน์ แลัะผลัักด้ันให้มีการจัด้ต้งั ศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิ
ก๊ลัยุทธ์ที 4.2.3 พัฒนาระบบการเชี่อมโยง ต้ิด้ต้่อป็ระส่านงานจากส่่วนกลัางแลัะส่่วนภ่มิภาค ทีมีความทันส่มัย แลัะความป็ลัอด้ภัยของการเข้าถุ่งข้อม่ลั
2.1.1.7 นโยบายรัฐบาลัก๊ารพัฒนาสิ่าธารณูปโภคพน่ ฐาน
เป็็นการทบทวนถุ้อยคําาแถุลังนโยบายคณะรัฐมนต้รี พลัเอก ป็ระยุทธ์ จันทร์โอชีา นายกรัฐมนต้รี แถุลังต้่อรัฐส่ภา เม่อวันพฤหส่ั บด้ที ี 25 กรกฎาคม 2562
วิส่ัยทัศน์ในการขับเคลั่อนป็ระเทศของรัฐบาลัชีุด้นีค่อ “มุ่งมันให้ป็ระเทศไทยเป็็นป็ระเทศทีพัฒนาแลั้ว ในศต้วรรษที 21” โด้ยรัฐบาลัได้ก้ ําาหนด้นโยบายในการบริหารราชีการแผ่นด้ิน 12 ด้้าน ป็ระกอบด้้วย
1. การป็กป็้องแลัะเชีิด้ชี่ส่ถุาบันพระมหากษต้ั รยิ ์
2. การส่ร้างความมนั คงแลัะความป็ลัอด้ภัยของป็ระเทศ แลัะความส่งบสุ่ขของป็ระเทศ
3. การทาํา นุบําารุงศาส่นา ศิลัป็ะแลัะวัฒนธรรม
4. การส่ร้างบทบาทของไทยในเวทีโลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจแลัะความส่ามารถุในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพน่ ทีเศรษฐกิจแลัะการกระจายความเจริญส่่ภ่ ่มิภาค
7. การพัฒนาส่ร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. การป็ฏิริ ่ป็กระบวนการเรียนร่้แลัะการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชี่วงวัย
9. การพัฒนาระบบส่าธารณสุ่ขแลัะหลัักป็ระกันทางส่ังคม
10. การฟ้นฟท่ รัพยากรธรรมชีาต้ิแลัะการรักษาส่งิ แวด้ลั้อมเพ่อส่ร้างการเต้ิบโต้อย่างยังย่น
11. การป็ฏิริ ่ป็การบริหารจัด้การภาครัฐ
12. การป็้องกันแลัะป็ราบป็รามการทุจรต้ิ แลัะป็ระพฤต้มิ ิชีอบ แลัะกระบวนการยุต้ิธรรม ส่ําาหรับแนวนโยบายรัฐบาลัทีมีความเกียวข้องกับการพัฒนาศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิ ป็ระกอบด้้วย
นโยบายหลััก 1 หัวข้อ ได้้แก่ ข้อที 11 การป็ฏิิร่ป็การบริหารจด้ั การภาครัฐ โด้ยมีรายลัะเอียด้ ด้ังนี
(1) ข้อที 11 ก๊ารปฏิิรูปก๊ารบรหิิ ารจััดก๊ารภาครัฐ - เพ่อให้การขับเคลั่อนการพัฒนาป็ระเทศส่ามารถุบริหาร จัด้การได้้อย่างมีป็ระส่ิทธิภาพมากขน่ การป็ฏิิร่ป็ระบบการบริหารจด้ั การภาครัฐ โด้ยการนาํา เทคโนโลัยีด้ิจิทัลัเข้ามาชี่วย ในการใหบ้ รกิ ารของภาครฐั แลัะการบร่ ณาการการทาํา งานของหนว่ ยงานต้า่ ง ๆ โด้ยรฐั บาลัได้ก้ าํา หนด้นโยบายการด้าํา เนนิ การ
ด้ งั น  ี
( 1 . 1 ) ข อ้ ย อ่ ย ท  ี 1 1 . 3 พ ฒั น า ร ะ บ บ ข อ้ ม ลัู ข น า ด ใ หิ ญ่ ใ่ น ก๊ า ร บ ร หิิ า ร ร า ช ก๊ า ร แ ผ น่ ด นิ ท มี  รี ะ บ บ ก า ร ว เิ ค ร า ะ ห ์
แลัะแบง่ ป็นั ขอ้ มลั่ อยา่ งมป็ี ระส่ทิ ธภิ าพแลัะเชีอ่ ถุอ่ ได้้ เพอ่ ใหเ้ กด้ิ การใชีป็้ ระโยชีนข์ อ้ มลั่ ขนาด้ใหญใ่ นระบบบรกิ ารป็ระชีาชีน ทีเป็็นไป็ต้ามความต้้องการเฉพาะต้ัวบุคคลัมากข่น
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   28   29   30   31   32