Page 31 - NEIC_Strategie
P. 31

(1.2) ข้อย่อยที 11.4 เปิดเผยข้อมูลัภาครัฐสิู่่สิ่าธารณะ โด้ยหน่วยงานของรัฐในทุกระด้ับต้้องเป็ิด้เผย แลัะเชี่อมโยงข้อม่ลัซึ่่งกันแลัะกัน ทังในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้้วยกันเองแลัะระหว่างหน่วยงานรัฐกับป็ระชีาชีน เพอ่ ใหท้ กุ ภาคส่ว่ นมคี วามเขา้ ใจถุง่ ส่ถุานการณแ์ ลัะแนวทางการแกไ้ ขป็ญั หาต้า่ ง ๆ ของป็ระเทศทมี คี วามซึ่บั ซึ่อ้ น ป็รบั เป็ลัยี น ให้เป็็นการทําางานเชีิงรุก เน้นการยกระด้ับไป็ส่่่ความร่วมม่อกันของทุกภาคส่่วนอย่างจริงจัง แส่วงหาความคิด้ริเริม แลัะส่ร้างนวัต้กรรม โด้ยมีการคาด้การณ์ส่ถุานการณ์ วิเคราะห์ความเส่ียง แลัะผลักระทบคาด้ว่าจะเกิด้ข่นไว้ลั่วงหน้า เพ่อให้ส่ามารถุเต้รียมความพร้อมรองรับการเป็ลัียนแป็ลังอย่างฉับพลัันในด้้านต้่าง ๆ ได้้อย่างมีป็ระส่ิทธิภาพ
2.1.2 แผนงานยุทธศาสิ่ติร์สิ่นับสิ่นุนก๊ารพัฒนาศูนยสิ่์ ารสิ่นเทศพลัังงานแหิ่งชาติิ
เป็็นส่่วนของการทบทวนแผนยุทธศาส่ต้ร์ในระด้ับต้่าง ๆ ทีเกียวข้อง ทีจะได้้รับป็ระโยชีน์จากการเกิด้ข่นของ ศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิเพ่อการพัฒนาแลัะขับเคลั่อนแผนยุทธศาส่ต้ร์นัน ๆ ให้ป็ระส่บความส่ําาเร็จภายใต้้ การส่นบั ส่นนุ ด้า้ นขอ้ มลั่ จากศ่นยส่์ ารส่นเทศพลังั งานแหง่ ชีาต้ิ โด้ยมรี ายลัะเอยี ด้ด้งั รป็่ ที 2-6 แผนยทุ ธศาส่ต้รท์ เี กยี วขอ้ ง กับการส่นับส่นุนการจัด้ต้งั ศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิ
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
31

   29   30   31   32   33