Page 26 - NEIC_Strategie
P. 26

 26
ในการทบทวนนโยบายแลัะแผนระด้บั ชีาต้วิ า่ ด้ว้ ยการพฒั นาด้จิ ทิ ลัั เพอ่ เศรษฐกจิ แลัะส่งั คม (พ.ศ. 2561 – 2580) พบป็ระเด้็นทเี กียวข้องกับการขับเคลั่อนการพัฒนาศน่ ย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิ 2 ยุทธศาส่ต้ร์ คอ่ ยุทธศาส่ต้ร์ที 4 ป็รับเป็ลัียนภาครัฐส่่่การเป็็นรัฐบาลัด้ิจิทัลั แลัะยุทธศาส่ต้ร์ที 6 ส่ร้างความเชี่อมันในการใชี้เทคโนโลัยีด้ิจิทัลั โด้ยมี รายลัะเอียด้ทีเกียวข้อง ด้ังนี
(1) ยุทธศาสิ่ติร์ที 4 ปรับเปลัียนภาครัฐสิู่่ก๊ารเป็นรัฐบาลัดิจัิทัลั เป็็นการมุ่งเน้นการใชี้เทคโนโลัยีด้ิจิทัลั ในกระบวนการทําางานแลัะการให้บริการภาครัฐเพ่อให้เกิด้การป็ฏิิร่ป็กระบวนการทําางานแลัะขันต้อน การให้บริการให้ มีป็ระส่ิทธิภาพ ถุก่ ต้้องรวด้เร็ว อําานวยความส่ะด้วกให้ผ้่ใชี้บริการ ส่ร้างบริการของภาครัฐทมี ีธรรมาภิบาลั แลัะส่ามารถุ ใหบ้ รกิ ารป็ระชีาชีนแบบเบด้็ เส่รจ็ ณ จดุ้ เด้ยี ว ผา่ นระบบเชีอ่ มโยงขอ้ มลั่ อต้ั โนมต้ั ิ การเป็ด้ิ เผยขอ้ มลั่ ของภาครฐั ทไี มก่ ระทบ ต้่อส่ิทธิส่่วนบุคคลัแลัะความมันคงของชีาต้ิ ผ่านการจด้ั เก็บรวบรวมแลัะแลักเป็ลัยี นอย่างมีมาต้รฐาน ให้ความส่ําาคัญกับ การรกั ษาความมัน คงป็ลัอด้ภยั ไซึ่เบอรแ์ ลัะขอ้ มลั่ รวมไป็ถุง่ การส่รา้ งแพลัต้ฟอรม์ การใหบ้ รกิ ารภาครฐั เพอ่ ใหภ้ าคเอกชีน หร่อนักพัฒนาส่ามารถุนําาข้อม่ลัแลัะบริการของภาครัฐไป็พัฒนาต้่อยอด้ให้เกิด้นวัต้กรรมบริการแลัะส่ร้างรายได้้ให้กับ ระบบเศรษฐกิจต้่อไป็ โด้ยมีเป็้าหมายของยุทธศาส่ต้ร์ป็ระกอบไป็ด้้วย
1. บริการภาครัฐต้อบส่นองป็ระชีาชีน ผ่้ป็ระกอบการทุกภาคส่่วนได้้อย่างส่ะด้วก รวด้เร็ว แลัะแม่นยําา 2. ป็ระชีาชีนเข้าถุ่งข้อม่ลัภาครัฐได้้ส่ะด้วกแลัะเหมาะส่ม เพ่อส่่งเส่ริมความโป็ร่งใส่แลัะการมีส่่วนร่วม
ของป็ระชีาชีน3. มีโครงส่ร้างพ่นฐานด้ิจิทัลัภาครัฐ การจัด้เก็บแลัะบริหารฐานข้อม่ลัทีบ่รณาการ ไม่ซึ่ําาซึ่้อน ส่ามารถุ รองรับการเชี่อมโยงการทําางานระหว่างหน่วยงาน แลัะให้บริการป็ระชีาชีนได้้อย่างมีป็ระส่ิทธิภาพ
(2) ยุทธศาสิ่ติร์ที 6 สิ่ร้างควีามเช่อมันในก๊ารใช้เทคโนโลัยีดิจัิทัลั เป็็นยุทธศาส่ต้ร์ทีมุ่งเน้นการส่ร้าง ความมนั คงป็ลัอด้ภยั แลัะความเชีอ่ มนั ในการทําาธรุ กรรมด้ว้ ยเทคโนโลัยด้ี จิ ทิ ลัั ใหก้ บั ผป็่้ ระกอบการ ผท้่ ําางาน แลัะผใ่้ ชีบ้ รกิ าร ซึ่่งถุ่อได้้ว่าเป็็นป็ัจจัยพ่นฐานทีชี่วยขับเคลั่อนป็ระเทศส่่่ยุคเศรษฐกิจด้ิจิทัลั แลัะเป็็นบทบาทหน้าทีหลัักของภาครัฐ ในการอาํา นวยความส่ะด้วกใหก้ บั ทกุ ภาคส่ว่ นโด้ยภารกจิ ส่าํา คญั ยงิ ยวด้ของยทุ ธศาส่ต้รน์ จี ะครอบคลัมุ เรอ่ งมาต้รฐาน(Standard) การคุ้มครองความเป็็นส่่วนต้ัวแลัะข้อม่ลัส่่วนบุคคลั (Privacy) การรักษาความมนั คงป็ลัอด้ภัย (Cybersecurity) โด้ยมี เป็้าหมายยุทธศาส่ต้ร์ ป็ระกอบด้้วย
1. ป็ระชีาชีนแลัะภาคธรุ กจิ มคี วามเชีอ่ มนั ในการทําาธรุ กรรมออนไลันอ์ ยา่ งเต้ม็ รป็่ แบบ โด้ยมผี ใ่้ ชีอ้ นิ เทอรเ์ นต้็ ทีทําาธุรกรรมเพิมส่่งข่นต้่อเน่องแลัะม่ลัค่า e-Commerce เพมิ ข่นไม่น้อยกว่าร้อยลัะ 4 ต้่อป็ี
2. มีชีุด้กฎหมาย กฎระเบียบทีทันส่มัย เพ่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจแลัะส่ังคมด้ิจิทัลั โด้ยผลัักด้ัน Data Protection Law แลัะป็รับแก้ไข Computer Crime Law ใหบ้ ังคับใชี้ได้้
3. มีมาต้รฐานข้อม่ลัทีเป็็นส่ากลั เพ่อรองรับการเชี่อมโยงแลัะใชี้ป็ระโยชีน์ในการทาํา ธุรกรรม
2.1.1.5 แผนพัฒนารัฐบาลัดจัิิทัลัของประเทศไทยพ.ศ.2560-2564
ยุทธศาส่ต้ร์การพัฒนารัฐบาลัด้จิ ิทัลัของป็ระเทศไทย มวี ิส่ัยทัศน์การพัฒนารัฐบาลัด้จิ ิทัลัของป็ระเทศไทย คอ่
“ยกระดับั ภาครฐั ไทยสู่ก่ ารเป็น็ รฐั บาลดัจิิ ทิ ลั ทมี่ ก่ ารบร่ ณาการระหว่า งหนว่ ยงาน มีก่ ารทําางานแบบอัจิั ฉรยิ ะ ใหบ้ รกิ าร โดัยมี่ป็ระชาชนเป็็นศู่นย์กลาง และขัับเคลอั่ นให้เกดัิ การเป็ล่ยนแป็ลงไดัอั้ ยา งแท้จิริง”
ภายใต้้แผนพัฒนารัฐบาลัด้ิจิทัลัของป็ระเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ป็ระกอบด้้วยป็ระเด้็นยุทธศาส่ต้ร์ 5 ยทุ ธศาส่ต้ร์ โด้ยในแต้ลั่ ะป็ระเด้น็ ยทุ ธศาส่ต้ร์ ยงั แบง่ ออกเป็น็ มาต้รการการพฒั นาขด้ี ความส่ามารถุเชีงิ ด้จิ ทิ ลัั ภาครฐั ไทย ด้ังร่ป็ที 2-5 ภาพรวมของยุทธศาส่ต้ร์ภายใต้้แผนพัฒนารัฐบาลัด้ิจิทัลัของป็ระเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   24   25   26   27   28