Page 25 - NEIC_Strategie
P. 25

แต้ไ่ มม่ ส่ี ถุานะเป็น็ นต้ิ บิ คุ คลั โด้ยใหม้ วี ต้ั ถุป็ุ ระส่งคก์ ารใหบ้ รกิ ารแกส่่ ว่ นราชีการกบั หนว่ ยงานของรฐั ภายใต้ก้ ระทรวงพลังั งาน เพ่อเต้ิมเต้็มศักยภาพเกียวกับการเก็บรวบรวมข้อม่ลัพลัังงาน การบริหารจัด้การข้อม่ลัส่ารส่นเทศพลัังงาน การพัฒนา ระบบคอมพิวเต้อร์ การจัด้ทําาป็ระมาณการแนวโน้มแลัะการพยากรณ์ความต้้องการพลัังงานของป็ระเทศ การจัด้ทําา แลัะเผยแพรส่่ ถุต้ิ ขิ อ้ มลั่ แลัะรายงานส่ถุานการณพ์ ลังั งานของป็ระเทศ แลัะใหบ้ รกิ ารเผยแพรข่ อ้ มลั่ พลังั งานแกภ่ าคธรุ กจิ ส่ถุาบันการศ่กษา แลัะป็ระชีาชีนทัวไป็ ในส่่วนทเี กยี วข้องกับบุคลัากรของศ่นย์ฯ อาจมีการใหข้ ้าราชีการของกระทรวง พลัังงานมาป็ฏิิบัต้ิงานให้กับศ่นย์ฯ เป็็นการชีัวคราว แลัะจะมีการส่รรหาบุคลัากรภายนอกทีมีความเชีียวชีาญด้้าน ข้อม่ลัส่ถุิต้ิพลัังงาน มาต้รฐานข้อม่ลัพลัังงาน โมเด้ลัพลัังงาน การพัฒนาระบบข้อม่ลัแลัะเทคโนโลัยีส่ารส่นเทศพลัังงาน การเผยแพร่ข้อม่ลัพลัังงานเพิมเต้ิม โด้ยมีความจําาเป็็นทีจะต้้องมีบุคลัากรป็ฏิิบัต้ิงานป็ระมาณ 40 คน
ii. ก๊ารประเมนิ ผลัก๊ารดําาเนนิ งานของศนู ยสิ่์ ารสิ่นเทศพลังั งานแหิง่ ชาติภิ ายใติก๊้ ระทรวีงพลังั งาน
ส่ําานักงานนโยบายแลัะแผนพลัังงานจะป็ระเมินว่าศ่นย์ฯ ทีอย่่ภายใต้้กระทรวงพลัังงาน ส่ามารถุทําาหน้าทีได้้ต้ามผลั ทีพ่งป็ระส่งค์จากแนวคิด้ในการป็ฏิิร่ป็ โด้ยควรมีการป็ระเมินในมต้ิ ิการด้าํา เนินการในป็ระเด้็นต้่าง ๆ ด้ังนี
• ความส่ามารถุในการเข้าถุ่งข้อม่ลัพลัังงานแลัะข้อม่ลัอ่น ๆ ทีจําาเป็็นจากหน่วยงานภาครัฐ แลัะภาคเอกชีนทีเกียวข้อง เพ่อนําาข้อม่ลัเหลั่านนั ไป็ใชี้ในการวิเคราะห์ คาด้การณ์แลัะเผยแพร่ได้้อย่างทันท่วงที
• บทบาทการเป็น็ หนว่ ยงานทเี กบ็ รวบรวมแลัะป็ระส่านงานขอ้ มลั่ พลังั งาน การจด้ั ทําามาต้รฐาน ข้อม่ลัพลัังงาน การต้รวจส่อบ ทวนส่อบ แลัะการรายงานข้อม่ลัพลัังงานอย่างถุ่กต้้อง โป็ร่งใส่ ต้รวจส่อบได้้ มีความเป็็น เอกภาพ แลัะมีป็ระส่ิทธิภาพทันต้่อส่ถุานการณ์
• บทบาทการเป็็นหน่วยงานพัฒนาโมเด้ลัแลัะระบบข้อม่ลัส่ารส่นเทศพลัังงานเพ่อส่นับส่นุน การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแลัะคาด้การณ์พลัังงาน
• บทบาทการเป็็นหน่วยงานทีทําาหน้าทีรายงานข้อม่ลัส่ถุิต้ิพลัังงานแลัะรายงานผลัวิเคราะห์ ข้อเท็จจริงด้้านพลัังงาน ให้ข้อม่ลัเพ่อส่ร้างความเข้าใจด้้านพลัังงานทถุี ่กต้้องให้กับทุกภาคส่่วน
หากผลัการป็ระเมินโด้ยกระทรวงพลัังงานส่รุป็ได้้ว่าการจัด้ต้ังศ่นย์ฯ ภายใต้้กระทรวงพลัังงาน ส่ามารถุป็ฏิิบัต้ิหน้าทีในป็ระเด้็นด้ังกลั่าวได้้อย่างมีป็ระส่ิทธิภาพ ส่ามารถุให้ศ่นย์ฯ ด้ําาเนินการต้่อไป็ได้้ภายใต้ส่้ ําานักงาน นโยบายแลัะแผนพลัังงาน ในกรณีทีผลัการป็ระเมินมีความคิด้เห็นว่าศ่นย์ฯ ด้ังกลั่าวไม่ส่ามารถุบรรลัุบทบาทหน้าที ข้างต้้นได้้ ก็เห็นส่มควรแยกออกมาเป็็นหน่วยงานอิส่ระ
iii. ก๊ารจัดั ติงั ศนู ยสิ่์ ารสิ่นเทศพลังั งานแหิง่ ชาติเิ ปน็ หินวี่ ยงานอสิ่ิ ระ หากผลัการป็ระเมนิ เหน็ ส่มควร ให้แยกศ่นย์ฯ เป็็นหน่วยงานภายนอก ต้้องด้ําาเนินการจัด้ทําากฎหมายจัด้ต้ังหน่วยงาน โด้ยอาจด้ําาเนินการในลัักษณะ การจัด้ต้ังส่ําานักงานคณะกรรมการกําากับกิจการพลัังงาน โด้ยให้ศ่นย์ฯ รับข้อม่ลัพลัังงานจากส่ําานักงานนโยบายแลัะ แผนพลัังงาน เพ่อนําาไป็ศ่กษาจัด้ทําาบทวิเคราะห์แลัะเผยแพรส่่ ่่ส่าธารณะ โด้ยกําาหนด้ให้จัด้ทําากฎหมายแลัะกฎระเบียบ ให้แลั้วเส่ร็จภายในป็ี 2565 แลัะศน่ ย์ฯ เริมด้ําาเนินการได้้ภายในป็ี 2566
2.1.1.4 นโยบายแลัะแผนระดับชาติวีิ ่าด้วียก๊ารพัฒนาดจัิ ิทัลัเพ่อเศรษฐก๊จัิ แลัะสิ่ังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)
นโยบายแลัะแผนระด้บั ชีาต้วิ า่ ด้ว้ ยการพฒั นาด้จิ ทิ ลัั เพอ่ เศรษฐกจิ แลัะส่งั คม เป็น็ แผนแมบ่ ทหลักั ในการพฒั นา เศรษฐกิจแลัะส่ังคมด้จิ ิทัลัของป็ระเทศ ระยะ 20 ป็ี (พ.ศ. 2561 – 2580) ทกี ําาหนด้ทิศทางการขับเคลั่อนการพัฒนา ป็ระเทศทียังย่นโด้ยใชี้เทคโนโลัยีด้ิจิทัลั ซึ่่งมีความส่อด้คลั้องกับยุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิแลัะแผนพัฒนาเศรษฐกิจแลัะส่ังคม แหง่ ชีาต้ิ โด้ยมงุ่ หวงั ป็ฏิริ ป็่ ป็ระเทศไทยใหท้ นั ต้อ่ บรบิ ทการพฒั นาทางเศรษฐกจิ แลัะส่งั คมทกี ําาลังั เป็ลัยี นแป็ลังอยา่ งรวด้เรว็ ไป็ส่ย่่ คุ ด้จิ ทิ ลัั ต้งั แต้ก่ ารเรง่ วางรากฐานด้จิ ทิ ลัั ของป็ระเทศผา่ นการลังทนุ ในโครงส่รา้ งพน่ ฐานด้า้ นด้จิ ทิ ลัั การส่รา้ งระบบ เศรษฐกิจแลัะส่ังคมด้จิ ิทัลัทที ุกภาคส่่วนมีส่่วนร่วมต้ามแนวทางป็ระชีารัฐ การขับเคลั่อนระบบเศรษฐกิจแลัะส่ังคม แลัะ ใชีป็้ ระโยชีนจ์ ากนวต้ั กรรมด้จิ ทิ ลัั อยา่ งเต้ม็ ศกั ยภาพ จนถุง่ การผลักั ด้นั ใหป็้ ระเทศไทยเป็น็ ป็ระเทศในกลัมุ่ ป็ระเทศพฒั นาแลัว้ ทส่ี ามารถุใชีเ้ ทคโนโลัยีด้ิจิทัลัส่ร้างม่ลัค่าแลัะขับเคลั่อนระบบเศรษฐกิจแลัะส่ังคมอย่างยังย่นในระยะยาว
NEIC Data Strategy
25
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

   23   24   25   26   27