Page 24 - NEIC_Strategie
P. 24

 24
- รัฐบาลั หน่วยงานภาครัฐ แลัะหน่วยกําากับ ส่ามารถุนําาระบบด้ิจิทัลัไป็ใชี้ในการทําางานแลัะ การบรหิ ารราชีการแผน่ ด้นิ เพอ่ เพมิ ป็ระส่ทิ ธภิ าพการทําางานของเจา้ หนา้ ที แลัะชีว่ ยใหร้ ฐั บาลัมขี อ้ มลั่ การด้ําาเนนิ งานด้า้ น ต้่าง ๆ ทีถุ่กต้้องแลัะทันส่มัย รองรับการเชี่อมโยงข้อม่ลักับหน่วยงานต้่าง ๆ ทเี กยี วข้อง
- มกี ารนําาระบบด้จิ ทิ ลัั ส่ําาหรบั ใชีส่้ นบั ส่นนุ งานพน่ ฐานเชีน่ งานส่ารบรรณงบป็ระมาณบญั ชีกี ารเงนิ งานพัส่ดุ้แลัะการจัด้ซึ่่อจัด้จ้าง งานบริหารบุคคลั โด้ยกําาหนด้มาต้รฐานการเชี่อมโยงข้อม่ลัระหว่างระบบงานให้ชีัด้เจน แลัะจัด้ให้มีบริการในลัักษณะรวมศน่ ย์ (Software-as-a-Service) โด้ยอาจจะเป็็นหน่วยงานภาครัฐเป็็นผ่้ให้บริการเอง หร่อภาคเอกชีนให้บริการ ภายใต้้มาต้รฐานทีกําาหนด้ก็ได้้ เพ่อลัด้การลังทุนซึ่ําาซึ่้อนของหน่วยงาน แลัะชี่วยให้เกิด้ ความส่ะด้วกต้่อการเชี่อมโยงแลัะบ่รณาการข้อม่ลั
- รัฐบาลัหน่วยงานภาครัฐแลัะหน่วยกําากับด้แ่ลัมีเคร่องมอ่แลัะข้อม่ลัการด้าําเนินงานด้้านต้่างๆ ทถุี ก่ ต้อ้ งแลัะทนั ส่มยั ส่ําาหรบั ใชีใ้ นการบรหิ ารราชีการแผน่ ด้นิ เพอ่ ใหส่้ ามารถุลัด้ขนั ต้อน เพมิ ป็ระส่ทิ ธภิ าพในการป็ฏิบิ ต้ั งิ าน ใชี้ป็ระกอบการวางแผนแลัะการต้ัด้ส่ินใจ โด้ยมีการเป็ิด้เผยข้อม่ลัให้ป็ระชีาชีนมีส่่วนร่วมแลัะต้รวจส่อบการด้ําาเนินงาน ของรัฐได้้โด้ยส่ะด้วก ทงั นียังมีการกําาหนด้ให้มีการบ่รณาการข้อม่ลัใน 4 ป็ระเด้็นหลััก ได้้แก่ ข้อม่ลัส่ถุต้ิ ิแห่งชีาต้ิ ข้อม่ลั รายส่าขา ข้อม่ลังานส่นับส่นุน แลัะข้อม่ลัระด้ับจังหวัด้
(2) ก๊ารปฏิิรูปประเทศด้านก๊ารบรหิิ ารจััดก๊ารพลัังงาน ซึ่่งมีป็ระเด้็นการป็ฏิริ ่ป็ทีเกยี วข้องด้ังนี
(2.1) เร่องแลัะประเด็นก๊ารปฏิิรูปที 2 : ก๊ารพัฒนาศูนย์สิ่ารสิ่นเทศพลัังงานแหิ่งชาติิ โด้ยมีเป็้าหมาย
หร่อผลัอันพ่งป็ระส่งค์แลัะผลัส่ัมฤทธิ ด้ังนี
- เกิด้การพฒั นาระบบขอ้ มลั่ พลังั งานของป็ระเทศใหม้ คี วามส่มบร่ ณ์ แลัะเกด้ิ การบร่ ณาการเชีอ่ มโยง
ข้อม่ลัจากทุกหน่วยงานทีมีการจัด้เก็บข้อม่ลัทีเกียวข้องกับด้้านพลัังงานภายใต้้ระบบเด้ียวกัน
- เกด้ิ การพฒั นาศน่ ยส่์ ารส่นเทศพลังั งานแหง่ ชีาต้ิ ซึ่ง่ เป็น็ หนว่ ยงานหลักั ในการนําาขอ้ มลั่ ด้า้ นพลังั งาน
มาวิเคราะห์ วิจัยเพ่อส่่อส่ารให้ป็ระชีาชีนเกิด้ความเข้าใจแลัะส่ามารถุนําาไป็ใชี้ป็ระโยชีน์ ทังด้้านการต้ัด้ส่ินใจในการใชี้ พลัังงาน แลัะการป็ระกอบธุรกิจด้้านพลัังงาน โด้ยมีแนวทางในการป็ฏิริ ่ป็ ด้ังนี
a) ก๊ารพัฒนาระบบข้อมลัู แลัะสิ่ารสิ่นเทศด้านพลัังงาน
i. ก๊ารพจัิ ารณาจัดั ทําามาติรฐานก๊ลัางของขอ้ มลัู พลังั งาน เพอ่ ใหท้ กุ หนว่ ยงาน ทมี กี ารจด้ั เกบ็ แลัะ
จัด้ทําาข้อม่ลัส่ถุิต้ิพลัังงาน มีการใชี้มาต้รฐานเด้ียวกันซึ่่งเป็็นไป็ต้ามหลัักส่ากลั ในการด้ําาเนินการด้้านข้อม่ลัพลัังงาน เพ่อไม่ให้เกด้ิ ความส่ับส่นกับผใ่้ ชี้ข้อม่ลัแลัะป็ระชีาชีนทัวไป็
ii. ก๊ารพจัิ ารณาควีามสิ่มบรู ณข์ องขอ้ มลัู ดา้ นพลังั งานในปจัั จับุ นั ขอ้ มลั่ พลังั งานทไี ด้ม้ กี ารจด้ั เกบ็ ส่่วนใหญ่เป็็นไป็ต้ามวัต้ถุุป็ระส่งค์ในการกําากับด้่แลัผ่้ป็ระกอบกิจการด้้านพลัังงานให้ด้ําาเนินการเป็็นไป็ต้ามกฎหมาย แลัะอีกป็ระเด้็นทีมีความส่ําาคัญก็ค่อการใชี้ข้อม่ลัพลัังงานเพ่อการกําาหนด้นโยบายด้้านพลัังงาน ซึ่่งการกําาหนด้นโยบาย จะทาํา ได้้แม่นยําามากข่นหากข้อม่ลัมีความลัะเอียด้ข่น
b) ก๊ารเช่อมโยงระบบสิ่ารสิ่นเทศด้านพลัังงาน ในกระบวนการได้้มาซึ่่งข้อม่ลักลัไกการเข้าถุ่ง ข้อม่ลัแลัะการเผยแพร่ข้อม่ลั เน่องด้้วยนโยบายของรัฐบาลัจะมุ่งไป็ส่่่รัฐบาลัอิเลั็กทรอนิกส่์เพ่อให้บริการแก่ป็ระชีาชีน ให้มีป็ระส่ิทธิภาพมากข่น ศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิจะพัฒนาแลัะออกแบบระบบข้อม่ลัพลัังงานให้มีลัักษณะ เป็็น Cyber Based ง่ายต้่อการเข้าถุ่งข้อม่ลั แลัะเป็็นระบบเทคโนโลัยีส่ารส่นเทศพลัังงานทีมีป็ระส่ิทธิภาพแลัะป็ลัอด้ภัย มีความเชี่อมโยงข้อม่ลักับข้อม่ลัของส่่วนราชีการแลัะหน่วยงานของรัฐ ซึ่่งส่ามารถุด้ําาเนินการได้้ใน 2 แนวทาง ค่อ ก า ร เ ชี อ่  ม โ ย ง ก บั ฐ า น ข อ้ ม ลั่ ก ลั า ง ข อ ง ร ฐั บ า ลั แ ลั ะ ก า ร เ ชี อ่  ม โ ย ง ฐ า น ข อ้ ม ลั่ ข อ ง ห น ว่ ย ง า น ร า ชี ก า ร อ น่  ท เี  ก ยี  ว ข อ้ ง ผ า่ น เ ค ร อ่ ข า่ ย ส่่อส่ารข้อม่ลัเชี่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN)
c) ก๊ารดําาเนินก๊ารจััดติงั ศูนย์สิ่ารสิ่นเทศพลัังงานแหิ่งชาติิ
i. ก๊ารจััดติังศูนย์สิ่ารสิ่นเทศพลัังงานแหิ่งชาติิภายใติก๊้ ระทรวีงพลัังงาน ศ่นย์ฯ จะมส่ี ถุานะเป็็น
หนว่ ยงานบรกิ ารภายในของส่ําานกั งานนโยบายแลัะแผนพลังั งานทมี งุ่ เนน้ เรอ่ งป็ระส่ทิ ธภิ าพแลัะคณุ ภาพของการด้ําาเนนิ งาน
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   22   23   24   25   26