Page 23 - NEIC_Strategie
P. 23

ผร้่ บั บรกิ าร โด้ยมงุ่ หมายใหป็้ ระชีาชีนแลัะผร้่ บั บรกิ ารได้ร้ บั ความพง่ พอใจ แลัะเชีอ่ มนั ต้อ่ การป็ฏิบิ ต้ั ริ าชีการแลัะการบรหิ าร จัด้การของหน่วยงานภาครัฐ
(2)แผนแม่บทภายใติ้ยุทธศาสิ่ติร์ชาติิ ประเด็นที 7 โครงสิ่ร้างพ่นฐาน ระบบโลัจัิสิ่ติิก๊สิ่์ แลัะดิจัิทัลั
ซึ่่งมีแนวทางการพัฒนาทีเกียวข้องด้ังนี
(2.1) แผนย่อยที 3.3 (แผนย่อยโครงสิ่ร้างพ่นฐานด้านดิจัิทัลั) เป้าหิมาย
• ป็ระชีาชีนมีความส่ามารถุในการเข้าถุ่งอินเทอร์เนต้็ มากขน่
ติัวีชีวีัด
• อัต้ราส่่วนของครัวเร่อนทีใชี้อินเทอร์เนต้็ (ร้อยลัะ)
การพัฒนาโครงส่ร้างพ่นฐานด้้านด้ิจิทัลัของป็ระเทศ ซึ่่งป็ระกอบด้้วยเทคโนโลัยีส่ารส่นเทศแลัะ การส่อ่ ส่ารการแพรภ่ าพกระจายเส่ยี งพน่ ทที ด้ลัองทด้ส่อบรองรบั การพฒั นานวต้ั กรรมด้จิ ทิ ลัั บคุ ลัากรด้จิ ทิ ลัั รวมถุง่ กฎหมาย กฎระเบยี บ แลัะมาต้รฐานทเี กยี วขอ้ ง ใหม้ เี ส่ถุยี รภาพ ทนั ส่มยั ครอบคลัมุ ทกุ พน่ ทแี ลัะส่ามารถุใหบ้ รกิ ารได้อ้ ยา่ งต้อ่ เนอ่ ง เพอ่ รองรบั การต้ด้ิ ต้อ่ ส่อ่ ส่าร การเชีอ่ มต้อ่ การแลักเป็ลัยี นขอ้ มลั่ ส่ารส่นเทศ การคา้ แลัะพาณชีิ ย์ การบรกิ ารภาครฐั แลัะ เอกชีนทส่ี อด้รบั กบั แนวโนม้ การเป็ลัยี นแป็ลังทางเทคโนโลัยด้ี า้ นด้จิ ทิ ลัั ในอนาคต้ ส่นบั ส่นนุ การเต้บิ โต้ทางเศรษฐกจิ ของ ป็ระเทศแลัะนาํา ไป็ส่ก่่ ารยกระด้บั เศรษฐกจิ ของป็ระเทศ รวมทงั การเป็น็ ศน่ ยก์ ลัางด้า้ นด้จิ ทิ ลัั ของภม่ ภิ าคอาเซึ่ยี นในอนาคต้
2.1.1.3 แผนก๊ารปฏิริ ูปประเทศ
แผนการป็ฏิริ ป็่ ป็ระเทศเป็น็ ผลัมาจากรฐั ธรรมนญ่ แหง่ ราชีอาณาจกั รไทยหมวด้16การป็ฏิริ ป็่ ป็ระเทศกําาหนด้ให้ ด้ําาเนินการป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศ แลัะให้ด้ําาเนินการป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศอย่างน้อยในด้้านต้่าง ๆ ให้เกิด้ผลัต้ามทีกําาหนด้ โด้ยให้เป็็น ไป็ต้ามทกี ําาหนด้ในกฎหมายวา่ ด้ว้ ยแผนแลัะขนั ต้อนการด้ําาเนนิ การป็ฏิริ ป็่ ป็ระเทศ แลัะต้อ่ มาได้ม้ กี ารต้ราพระราชีบญั ญต้ั ิ แผนแลัะขนั ต้อนการด้ําาเนนิ การป็ฏิริ ป็่ ป็ระเทศ พ.ศ. 2560 มผี ลัใชีบ้ งั คบั เมอ่ วนั ที 1 ส่งิ หาคม 2560 เป็น็ ต้น้ มา โด้ยกําาหนด้ ให้มีการแต้่งต้ังคณะกรรมการป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศด้้านต้่าง ๆ เพ่อรับผิด้ชีอบในการจัด้ทําาแผนการป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศแต้่ลัะด้้าน เพ่อกําาหนด้กลัไก วิธีการ แลัะขันต้อนการด้ําาเนินการป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศในด้้านต้่าง ๆ แลัะเม่อได้้รับความเห็นชีอบ จากคณะรัฐมนต้รีแลัะรายงานต้่อรัฐส่ภาเพ่อทราบแลั้ว ให้ป็ระกาศในราชีกิจจานุเบกษา แลัะใชี้บังคับได้้ต้่อไป็เพ่อให้ เป็็นไป็ต้ามทีกําาหนด้ในพระราชีบัญญัต้ิแผนแลัะขนั ต้อนการด้าํา เนินการป็ฏิริ ่ป็ป็ระเทศ พ.ศ. 2560 ซึ่่งจากความด้ังกลั่าว ทําาให้เกิด้แผนการป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศจําานวน 11 ด้้าน จากการทบทวนแผนการป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศ พบป็ระเด้็นทีเกียวข้องกับ การขับเคลั่อนการพัฒนาศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิ จําานวน 2 แผน ได้้แก่ 1) การป็ฏิริ ่ป็ป็ระเทศด้้านการบริหาร ราชีการแผ่นด้ิน 2) การป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศด้้านการบริหารจัด้การพลัังงาน โด้ยมีรายลัะเอียด้ ด้ังนี
(1) ก๊ารปฏิิรูปประเทศด้านก๊ารบรหิิ ารราชก๊ารแผ่นดิน ซึ่่งมีป็ระเด้็นการป็ฏิริ ่ป็ทีเกยี วข้องด้ังนี
(1.1) เร่องแลัะป็ระเด้็นการป็ฏิิร่ป็ที 2 : ระบบข้อม่ลัภาครัฐมีมาต้รฐานทันส่มัยแลัะเชี่อมโยงกัน โด้ยมี
เป็้าหมายหรอ่ ผลัอันพ่งป็ระส่งค์แลัะผลัส่ัมฤทธิ ด้ังนี
- หน่วยงานภาครัฐมีโครงส่ร้างพ่นฐานรัฐบาลัด้ิจิทัลั (Digital Government Infrastructure)
ส่ําาหรับรองรับการให้บริการ / การทําางานผ่านระบบด้ิจิทัลั ซึ่่งจะทําาให้หน่วยงานภาครัฐส่ามารถุเชี่อมโยงบ่รณาการ ขอ้ มลั่ แลัะระบบด้จิ ทิ ลัั ของแต้ลั่ ะหนว่ ยงานเขา้ ด้ว้ ยกนั ได้โ้ ด้ยงา่ ย ภายใต้ม้ าต้รฐานเด้ยี วกนั โด้ยมกี ารรกั ษาความป็ลัอด้ภยั ของข้อม่ลัแลัะการคุ้มครองข้อม่ลัส่่วนบุคคลัทีเหมาะส่ม ทังนีโครงส่ร้างพ่นฐานครอบคลัุม โครงส่ร้างพ่นฐานด้ิจิทัลั (Digital Infrastructure) อาทิ เคร่อข่ายเคร่องแม่ข่าย (Infrastructure-as-a-Service) แลัะแพลัต้ฟอร์มบริการพน่ ฐาน (Platform-as-a-Service)เชี่นแพลัต้ฟอร์มการเชี่อมโยงแลัะบ่รณาการข้อม่ลัแพลัต้ฟอร์มการยน่ ยันต้ัวบุคคลัด้้วยชี่อง ทางด้ิจิทัลั แลัะแพลัต้ฟอร์มการชีําาระเงินผ่านชี่องทางด้ิจิทัลั เป็็นต้้น
NEIC Data Strategy
23
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

   21   22   23   24   25