Page 22 - NEIC_Strategie
P. 22

 22
โด้ยการจัด้หาแลัะพัฒนาโครงส่ร้างพ่นฐานด้้านพลัังงาน บริหารจัด้การพลัังงานให้มีป็ระส่ิทธิภาพแลัะมีการแข่งขัน อยา่ งเป็น็ ธรรม มรี าคาทเี หมาะส่ม แลัะการส่รา้ งโครงส่รา้ งพน่ ฐานทรี องรบั การใชีพ้ ลังั งานในรป็่ แบบต้า่ ง ๆ เพอ่ ส่นบั ส่นนุ ภาคการผลัิต้ บริการ แลัะการขนส่่ง รวมทังส่่งเส่ริมการใชี้พลัังงานทด้แทนแลัะพลัังงานทางเลัอ่ กในส่ัด้ส่่วนทีมากข่น ต้ลัอด้จนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่ร้างแลัะรวบรวมผเ่้ ชีียวชีาญทังในแลัะต้่างป็ระเทศทางด้้านวิทยาศาส่ต้ร์ แลัะเทคโนโลัยี ทงั ในมหาวิทยาลััยแลัะหน่วยงานวจิ ัยผ่านการส่ร้างแรงจง่ ใจต้่าง ๆ เพ่อให้มีความพร้อมกับการป็ระยุกต้์ ใชี้เทคโนโลัยีชีันส่่งในอนาคต้ รวมทังการส่ร้างผลังานทีชี่วยให้ผ่้ป็ระกอบการทงั ภาครัฐแลัะเอกชีน ส่ามารถุนําาไป็พัฒนา ต้่อยอด้ในการส่ร้างความส่ามารถุในการแข่งขันของป็ระเทศอย่างเต้็มที
2.1.1.2 แผนแม่บทภายใติยุ้ทธศาสิ่ติร์ชาติิ20ปี(พ.ศ.2561-2580)
แผนแมบ่ ทภายใต้ย้ ทุ ธศาส่ต้รชี์ าต้ิ 20 ป็ี ถุก่ จด้ั ทาํา ขน่ ต้ามราชีกจิ จานเุ บกษาทกี าํา หนด้ใหค้ ณะกรรมการจด้ั ทาํา ยทุ ธศาส่ต้รชี์ าต้แิ ต้ลั่ ะด้า้ นต้อ้ งจด้ั ทาํา แผนแมบ่ ทเพอ่ บรรลัเุ ป็า้ หมายต้ามทกี าํา หนด้ไวใ้ นยทุ ธศาส่ต้รชี์ าต้ิ โด้ยมแี ผนแมบ่ ททงั ส่นิ 2 3 ป็ ร ะ เ ด้ น็ แ ผ น แ ม บ่ ท ซึ่ ง่  จ ะ ม ผี ลั ผ ก่ พ นั ต้ อ่ ห น ว่ ย ง า น ข อ ง ร ฐั ท เ ี ก ยี  ว ข อ้ ง ท จ ี ะ ต้ อ้ ง ป็ ฏิ บิ ั ต้ ิ ต้ า ม ร ว ม ท งั  ก า ร จ ด้ั ท ํา า ง บ ป็ ร ะ ม า ณ รายจา่ ยป็ระจําาป็ี ซึ่ง่ งบป็ระมาณต้อ้ งส่อด้คลัอ้ งกบั แผนแมบ่ ท อนั จะนําาไป็ส่ก่่ ารป็ฏิบิ ต้ั เิ พอ่ ใหป็้ ระเทศไทยบรรลัวุ ส่ิ ยั ทศั น์ “ป็ระเทศไทยมคี วามมนั คง มงั คงั ยงั ยน่ เป็น็ ป็ระเทศพฒั นาแลัว้ ด้ว้ ยการพฒั นาต้ามหลักั ป็รชีั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง”
แผนแม่บทภายใต้ย้ ุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิ 20 ป็ี ป็ระกอบไป็ด้้วย 23 ป็ระเด้็น จากการทบทวนแผนแม่บทด้ังกลั่าว พบป็ระเด้็นทีเกียวข้องกับการขับเคลั่อนการพัฒนาศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิ จําานวน 2 ป็ระเด้็น ได้้แก่ 1) ป็ระเด้็นที 20 การบริการป็ระชีาชีนแลัะป็ระส่ิทธิภาพภาครัฐ แลัะป็ระเด้็นที 7 โครงส่ร้างพน่ ฐาน ระบบโลัจส่ิ ต้ิกส่์ แลัะด้ิจิทัลั ซึ่่งมีรายลัะเอียด้ ด้ังนี
(1) แผนแม่บทภายใติย้ ุทธศาสิ่ติร์ชาติิ ประเด็นที 20 ก๊ารบริก๊ารประชาชนแลัะประสิ่ิทธิภาพภาครัฐ ซึ่่งมี แนวทางการพัฒนาทีเกียวข้องด้ังนี
(1.1) แผนย่อยที 3.4 (แผนย่อยก๊ารพัฒนาระบบบริหิารงานภาครัฐ) มีเป็้าหมายเพ่อให้ภาครัฐ มขี ด้ี ส่มรรถุนะส่ง่ เทยี บเทา่ มาต้รฐานส่ากลัแลัะมคี วามคลัอ่ งต้วั โด้ยมด้ี ชีั นชีี วี ด้ั ทเี กยี วขอ้ ง คอ่ ระด้บั Digital Government Maturity Model (Gartner) แลัะส่ัด้ส่่วนของหน่วยงานทีบรรลัุผลัส่ัมฤทธิอย่างส่่งต้ามเป็้าหมาย ซึ่่งเน่อหาแลัะป็ระเด้็น ในการพัฒนาทีเกียวข้องมีรายลัะเอียด้ด้ังต้่อไป็นี
การพฒั นาใหภ้ าครฐั มรี ะบบบรหิ ารงานทที นั ส่มยั ส่อด้คลัอ้ งกบั ความเป็ลัยี นแป็ลังของโลักยคุ ป็จั จบุ นั เป็น็ เงอ่ นไขส่ําาคญั ในการพฒั นาป็ระเทศใหก้ า้ วส่ก่่ ารเป็น็ ป็ระเทศทพี ฒั นาแลัว้ ในอนาคต้ ความกา้ วหนา้ ทางเทคโนโลัยแี ลัะ นวัต้กรรมได้้ทําาให้การป็ฏิิบัต้ิราชีการของหน่วยงานภาครัฐเป็ลัียนแป็ลังไป็โด้ยไม่เพียงแต้่ต้้องป็ฏิิบัต้ิราชีการให้แลั้ว เส่ร็จเท่านนั แต้่ต้้องป็ฏิิบัต้ิราชีการโด้ยรวด้เร็วถุ่กต้้องเหมาะส่มมีป็ระส่ิทธิภาพแลัะเป็็นเลัิศซึ่่งนวัต้กรรมเทคโนโลัยี ฐานขอ้ มลั่ ขนาด้ใหญ่ แลัะระบบวธิ ป็ี ฏิบิ ต้ั ริ าชีการแบบด้จิ ทิ ลัั แลัะส่อด้คลัอ้ งกบั ไทยแลันด้์ 4.0 จง่ เป็น็ เครอ่ งมอ่ ทหี นว่ ยงาน ภาครัฐต้้องนําามาป็ระยุกต้์ใชี้ เพ่อเพิมป็ระส่ิทธิภาพการป็ฏิิบัต้ิงานให้ส่ามารถุต้อบส่นองต้่อความเป็ลัียนแป็ลังในบริบท ต้่าง ๆ แลัะความต้้องการของป็ระชีาชีนโด้ยรวมได้้
นอกจากนีหน่วยงานภาครัฐยังต้้องมีกลัไกด้้านโครงส่ร้างแลัะมีวิธีการป็ฏิิบัต้ิราชีการทีย่ด้หยุ่น หลัากหลัาย คลัอ่ งต้วั ส่ามารถุต้อบส่นองต้อ่ ภารกจิ แลัะการป็ฏิบิ ต้ั หิ นา้ ทไี ด้อ้ ยา่ งมป็ี ระส่ทิ ธภิ าพแลัะป็ระส่ทิ ธผิ ลั มกี ารเชีอ่ มโยง แลัะบ่รณาการข้อม่ลัแลัะกระบวนการร่วมกันเส่ม่อนเป็็นองค์กรเด้ียว รวมทังเชี่อมโยงกับระบบข้อม่ลัขนาด้ใหญ่ พฒั นาองคค์ วามร้่ป็รบั เป็ลัยี นส่ภาพการทําางานภายในองคก์ รโด้ยนําาเทคโนโลัยด้ี จิ ทิ ลัั แลัะเครอ่ งมอ่ ส่มยั ใหมม่ าใชีป็้ รบั ป็รงุ วิธีป็ฏิิบัต้ิราชีการทีใชี้หลัักฐานแลัะข้อม่ลัเชีิงป็ระจักษ์มากกว่าการวินิจฉัยโด้ยบุคคลั มีการพัฒนาส่่่การเป็็นรัฐบาลัเป็ิด้ ทมี คี วามโป็รง่ ใส่แลัะคลัอ่ งต้วั โด้ยนําาภาคส่ว่ นต้า่ งๆเขา้ มาเป็น็ ส่ว่ นหนง่ ของการพฒั นาบรกิ ารของป็ระชีาชีนเพอ่ ป็ระชีาชีน แลัะการทําาให้ภาครัฐเป็็นฐานการต้่อยอด้การส่ร้างคุณค่าของป็ระชีาชีนแลัะภาคส่่วนต้่าง ๆ รวมทังพัฒนาบุคลัากร ให้มีความร่้แลัะทักษะด้้านด้ิจิทัลั เพ่อให้พร้อมรับกับการป็รับเป็ลัียนแลัะส่ามารถุป็ระยุกต้์ใชี้เทคโนโลัยีทีหลัากหลัาย เพ่อส่ร้างนวัต้กรรมการบริการแลัะพัฒนาการบริหารจัด้การภาครัฐทีขับเคลั่อน โด้ยความต้้องการของป็ระชีาชีนแลัะ
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   20   21   22   23   24