Page 21 - NEIC_Strategie
P. 21

โด้ยจากแนวทางการขับเคลั่อนยุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิ 20 ป็ี ทัง 6 ด้้าน พบว่ามีส่่วนทีเกียวข้องกับการขับเคลั่อน การพัฒนาศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิ จําานวน 2 ยุทธศาส่ต้ร์ ได้้แก่
(1)ยุทธศาสิ่ติร์ชาติิด้านก๊ารปรับสิ่มดุลัแลัะพัฒนาระบบก๊ารบริหิารจััดก๊ารภาครัฐ โด้ยมีเป็้าหมายทีเกียวข้อง ค่อเป็้าหมายที2.1ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทําางานทมีุ่งผลัส่ัมฤทธิแลัะผลัป็ระโยชีน์ส่่วนรวมต้อบส่นองความต้้องการ ของป็ระชีาชีนได้อ้ ยา่ งส่ะด้วก รวด้เรว็ โป็รง่ ใส่ โด้ยภายใต้ย้ ทุ ธศาส่ต้รชี์ าต้ด้ิ า้ นการป็รบั ส่มด้ลัุ แลัะพฒั นาระบบการบรหิ าร จัด้การภาครัฐมีด้ัชีนีชีีวัด้ทีเกียวข้อง ค่อ ด้ัชีนีชีีวัด้ที 3.2 ป็ระส่ิทธิภาพของการบริการภาครัฐ ซึ่่งเน่อหาแลัะป็ระเด้็น ในการพัฒนาทีเกียวข้อง มีรายลัะเอียด้ด้ังต้่อไป็นี
(1.1) หิวีั ขอ้ 4.1 ภาครฐั ทยี ด่ ประชาชนเปน็ ศนู ยก๊์ ลัางติอบสิ่นองควีามติอ้ งก๊ารแลัะใหิบ้ รก๊ิ ารอยา่ งสิ่ะดวีก๊
รวีดเร็วี โปร่งใสิ่ หิัวีข้อย่อยที 4.1.2 เก๊ียวีก๊ับ “ภาครัฐมีควีามเช่อมโยงในก๊ารใหิ้บริก๊ารสิ่าธารณะ ผ่านก๊ารนําา เทคโนโลัยดี ิจัิทัลัมาประยกุ๊ ติ์ใช้”มีระบบการบริหารจัด้การข้อม่ลัทีมีความเชี่อมโยงระหว่างหน่วยงานแลัะแหลั่งข้อม่ลั ต้่าง ๆ นําาไป็ส่่่การวิเคราะห์การจัด้การข้อม่ลัขนาด้ใหญ่ เพ่อการพัฒนานโยบายแลัะการให้บริการภาครัฐ มีการนําา เทคโนโลัยีด้ิจิทัลัมาป็ระยุกต้์ใชี้ในการให้บริการส่าธารณะต้ังแต้่ต้้นจนจบกระบวนการ เพ่อให้ส่ามารถุต้ิด้ต้่อราชีการได้้ โด้ยง่าย ส่ะด้วก รวด้เร็ว โป็ร่งใส่ เส่ียค่าใชี้จ่ายน้อย แลัะต้รวจส่อบได้้
(1.2) หิัวีข้อ 4.4 ภาครัฐมีควีามทันสิ่มัย
หิัวีข้อย่อยที 4.4.2 เก๊ียวีก๊ับ “พัฒนาแลัะปรับระบบวีิธีก๊ารปฏิิบัติิราชก๊ารใหิ้ทันสิ่มัย” โด้ยมี
การกําาหนด้นโยบายแลัะการบริหารจัด้การทีต้ังอย่่บนข้อม่ลัแลัะหลัักฐานเชีิงป็ระจักษ์ มุ่งผลัส่ัมฤทธิ มีความโป็ร่งใส่ ย่ด้หยุ่นแลัะคลั่องต้ัวส่่ง นําานวัต้กรรม เทคโนโลัยีข้อม่ลัขนาด้ใหญ่ ระบบการทําางานทีเป็็นด้ิจิทัลัมาใชี้ในการบริหาร แ ลั ะ ก า ร ต้ ด้ั ส่ นิ ใ จ ร ว ม ท งั  น ํา า อ ง ค ค์ ว า ม ร ใ้ ่ น แ บ บ ส่ ห ส่ า ข า ว ชีิ า เ ข า้ ม า ป็ ร ะ ย กุ ต้ ใ์ ชี ้ เ พ อ่  ส่ ร า้ ง ค ณุ ค า่ แ ลั ะ แ น ว ท า ง ป็ ฏิ บิ ต้ั ทิ เ ี ป็ น็ เ ลั ศิ ในการต้อบส่นองกบั ส่ถุานการณต้์ า่ ง ๆ ได้อ้ ยา่ งทนั เวลัา พรอ้ มทงั มกี ารจด้ั การความรแ้่ ลัะถุา่ ยทอด้ความรอ่้ ยา่ งเป็น็ ระบบ เพ่อพัฒนาภาครัฐให้เป็็นองค์กรแห่งการเรียนร้่
(2) ยุทธศาสิ่ติร์ชาติดิ ้านก๊ารสิ่ร้างควีามสิ่ามารถ่ในก๊ารแข่งขัน โด้ยมีเป็้าหมายทีเกยี วข้อง ค่อ เป็้าหมายที 2.1 ป็ระเทศไทยเป็็นป็ระเทศทีพัฒนาแลั้ว เศรษฐกิจเต้ิบโต้อย่างมีเส่ถุียรภาพแลัะยงั ย่น แลัะเป็้าหมายที 2.2 ป็ระเทศไทย มขี ด้ี ความส่ามารถุในการแขง่ ขนั ส่ง่ ขน่ มด้ี ชีั นชีี วี ด้ั ทเี กยี วขอ้ ง คอ่ ด้ชีั นชีี วี ด้ั ที 3.4 ความส่ามารถุในการแขง่ ขนั ของป็ระเทศ โด้ยมีเน่อหาแลัะป็ระเด้็นในการพัฒนาทเี กียวข้องซึ่่งมีรายลัะเอียด้ด้ังต้่อไป็นี
(2.1) หิัวีข้อ 4.4 โครงสิ่ร้างพ่นฐาน เช่อมไทย เช่อมโลัก๊
หิัวีข้อย่อยที 4.4.4 เก๊ยี วีก๊ับ “พัฒนาโครงสิ่ร้างพน่ ฐานเทคโนโลัยสิ่ี มัยใหิม่” ส่นับส่นุนให้เกด้ิ ระบบ
นิเวศในการร่วมส่ร้างงานวิจัยแลัะนวัต้กรรมจากภาคเอกชีน มหาวิทยาลััย แลัะหน่วยงานวิจัยหร่อมหาวิทยาลััยชีันนําา ของโลักเพอ่ ส่รา้ งแลัะถุา่ ยทอด้เทคโนโลัยขี นั พน่ ฐานแลัะเทคโนโลัยขี นั ส่ง่ เพอ่ การใชีป็้ ระโยชีนใ์ นเชีงิ พาณชีิ ยไ์ ด้จ้ รงิ ต้อบส่นอง ความต้้องการของผ่้ใชี้ทังภาครัฐแลัะเอกชีน พร้อมทังการส่ร้างระเบียงทางด้่วนด้จิ ิทัลั แลัะเส่ริมส่ร้างความรแ่้ ลัะโอกาส่ ในการเข้าถุ่งโครงข่าย Broadband หลัากร่ป็แบบต้ามความเหมาะส่มของพ่นที โด้ยมีร่ป็แบบการเชี่อมโยงด้้านด้ิจิทัลั ทีเป็็นมาต้รฐานเด้ียวกันในระด้ับส่ากลัทังภาครัฐแลัะเอกชีน รวมถุ่งการวางกรอบในการจัด้การทรัพยากรคลั่นความถุี ให้เพียงพอรองรับบริการทีมีคุณภาพในราคาทีป็ระชีาชีนทัวไป็เข้าถุ่งได้้ มีการส่นับส่นุนธุรกิจแบบแพลัต้ฟอร์มทีทําาให้ เกิด้การส่ร้างงานบริการในโลักด้ิจิทัลัใหม่ เพ่อเพิมป็ระส่ิทธิภาพของงานบริการแลัะบริหารของภาครัฐแลัะเอกชีน แลัะส่ร้างความมันคงในการเชี่อมโยงเคร่อข่ายด้ิจิทัลัเชี่อมต้่อกับโลัก แลัะการส่นับส่นุนแลัะเร่งรัด้การนําาวิทยาศาส่ต้ร์ ข้อม่ลัป็ัญญาป็ระด้ิษฐ์แลัะหุ่นยนต้์ การออกแบบทีคําานง่ ถุ่งผ่้ใชี้เป็็นศน่ ย์กลัาง มาใชี้ในภาคการผลัต้ิ แลัะบริการ เพ่อเพิม ความส่ามารถุในการแขง่ ขนั ในรป็่ แบบทที กุ คนส่ามารถุเขา้ ถุง่ แลัะใชีป็้ ระโยชีนจ์ ากขอ้ มลั่ หลัากหลัายแหลัง่ ใหเ้ กด้ิ ป็ระโยชีน์ ส่่งสุ่ด้ในการเพิมศักยภาพคนในส่ังคม ด้้วยการเข้าถุ่งความร้่ เคร่องมอ่ บนพ่นฐานของธรรมาภิบาลัข้อม่ลั ซึ่่งครอบคลัุม ความป็ลัอด้ภยั ไซึ่เบอร์ ความมจี รยิ ธรรม แลัะการไมลั่ ะเมด้ิ ส่ทิ ธส่ิ ว่ นบคุ คลั รวมทงั การเส่รมิ ส่รา้ งความมนั คงด้า้ นพลังั งาน
NEIC Data Strategy
21
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

   19   20   21   22   23