Page 20 - NEIC_Strategie
P. 20

2.1.1.1 ยุทธศาสิ่ติร์ชาติิ(พ.ศ.2561-2580)
ยุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิ 20 ป็ี ถุ่กจัด้ทําาข่นต้ามรัฐธรรมน่ญแห่งราชีอาณาจักรไทย มาต้รา 65 ทีกําาหนด้ให้ รฐั พง่ จด้ั ใหม้ ยี ทุ ธศาส่ต้รชี์ าต้เิ ป็น็ เป็า้ หมายการพฒั นาป็ระเทศอยา่ งยงั ยน่ ต้ามหลักั ธรรมาภบิ าลัเพอ่ ใชีเ้ ป็น็ กรอบในการจด้ั ทําาแผนต้า่ ง ๆ ใหส่้ อด้คลัอ้ งแลัะบร่ ณาการกนั เพอ่ ใหเ้ กด้ิ เป็น็ พลังั ผลักั ด้นั รว่ มกนั ไป็ส่เ่่ ป็า้ หมายด้งั กลัา่ ว โด้ยใหเ้ ป็น็ ไป็ต้าม ทีกําาหนด้ในกฎหมายว่าด้้วยการจัด้ทําายุทธศาส่ต้รชี์ าต้ิ
เป็้าหมายการพัฒนาป็ระเทศต้ามยุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิ 20 ป็ี ค่อ “ป็ระเทศชีาต้มิ ันคง ป็ระชีาชีนมีความสุ่ข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต้่อเน่อง ส่ังคมเป็็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชีาต้ิยังย่น” โด้ยยกระด้ับศักยภาพของป็ระเทศ ใ น ห ลั า ก ห ลั า ย ม ต้ิ ิ พ ฒั น า ค น ใ น ท กุ ม ต้ิ ิ แ ลั ะ ใ น ท กุ ชี ว่ ง ว ยั ใ ห เ้ ป็ น็ ค น ด้ ี แ ลั ะ ม คี ณุ ภ า พ ส่ ร า้ ง โ อ ก า ส่ แ ลั ะ ค ว า ม เ ส่ ม อ ภ า ค ท า ง ส่ งั ค ม ส่รา้ งการเต้บิ โต้บนคณุ ภาพชีวี ต้ิ ทเี ป็น็ มต้ิ รกบั ส่งิ แวด้ลัอ้ ม แลัะมภี าครฐั ของป็ระชีาชีนเพอ่ ป็ระชีาชีน แลัะป็ระโยชีนส่์ ว่ นรวม
การพัฒนาป็ระเทศในชี่วงระยะเวลัาของยุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิ จะมุ่งเน้นการส่ร้างส่มดุ้ลัระหว่างการพัฒนา เศรษฐกิจ ส่ังคม แลัะส่ิงแวด้ลั้อม เพ่อให้เป็็นไป็ต้ามเป็้าหมายจ่งกําาหนด้ยุทธศาส่ต้ร์การพัฒนาจําานวน 6 ยุทธศาส่ต้ร์
ได้้แก่
1. ยุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิด้้านความมันคง
2. ยุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิด้้านการส่ร้างความส่ามารถุในการแข่งขัน
3. ยุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิด้้านการพัฒนาแลัะเส่ริมส่ร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิด้้านการส่ร้างโอกาส่แลัะความเส่มอภาคทางส่ังคม
5. ยุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิด้้านการส่ร้างการเต้ิบโต้บนคุณภาพชีวี ิต้ทีเป็็นมต้ิ รต้่อส่ิงแวด้ลั้อม 6. ยุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิด้้านการป็รับส่มดุ้ลัแลัะพัฒนาระบบการบริหารจด้ั การภาครัฐ
ร่ป็ที 2-4 วิส่ัยทัศนป็์ ระเทศไทย พ.ศ. 2580
  20
(ทีมา: ร่างยุทธศาส่ต้รชี์ าต้ิ 20 ป็ี พ.ศ. 2560–2579)
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   18   19   20   21   22