Page 201 - NEIC_Strategie
P. 201

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ISO 50001
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่อเป_นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก: ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ในการดําเนินการของศูนยAฯ จําเป_นที่จะตFองเกี่ยวขFองกับผูFที่ทําธุรกิจดFานมาตรฐานพลังงาน โดยเฉพาะ ISO 50001 ทั้งโรงงาน/อาคารที่นํามาตรฐานมาใชF ผูFพัฒนาระบบใหFแก:หน:วยงาน/อาคาร ผูF ประเมิน หน:วยงานภาครัฐที่เก่ียวขFอง
การดําเนินการของศูนยAฯ จึงมีความจําเป_นอย:างยิ่งที่ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ จะมีความรูF ความเขFาใจ ในหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ ของ ISO 50001 เพื่อที่จะสามารถประสานงาน รวบรวมขFอมูล รวมทงั้ จัดทําขFอมูล สารสนเทศ และ รายงาน รวมทั้งการพยากรณAในสิ่งต:าง ๆ ที่เกี่ยวขFองไดFอย:างเหมาะสม
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ISO 50001 เพื่อใหFผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ มีความรูF ความเขFาใจ ต:อ ISO 50001
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ ISO 50001 ใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
2) เพื่อใหFผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯไดFรับความรูF ประสบการณAจากหน:วยงานที่เกี่ยวขFองกับ
มาตรฐาน ISO 50001
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษาประเด็นต:าง ๆ ของศูนยAฯ ที่เกี่ยวขFองกับ ISO 50001 เพื่อจัดเตรียมเนื้อหาในการสัมมนา
2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยอบรมใหFความรูFเกี่ยวกับแนวคิด แนวปฏิบัติ ของ ISO 50001
และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภารกิจ ผลผลิตของศูนยAฯ ที่เก่ียวขFองกับ ISO 50001
1


   199   200   201   202   203