Page 200 - NEIC_Strategie
P. 200

  ชื่อตัวชี้วัด ค:าเปíาหมาย
 • จํานวนผูFรับการประเมินที่ตระหนักถึงการใหF ความสําคัญกับ ISO/IEC 27001
     รFอยละ 60 ของผูFรับการประเมิน ตระหนักถึง ความสําคัญกับ ISO/IEC 27001
 7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ศูนยAฯ มีการคาดการณAและเตรียมความพรFอมรับมือกับเหตุการณAที่ไม:ส:งผลดีกับศูนยA
ขFอมูลคอมพิวเตอรA เพื่อใหFการดําเนินการยังสามารถบรรลุตามเปíาหมาย
2) บุคลากรไดFรับการเรียนรูFเรื่อง ISO/IEC 27001 รวมทั้งไดFรับโอกาสเปìดมุมมองในดFานอื่น ๆ
8. สถานที่ดําเนินงาน
9. กลุ:มเปíาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผูSบริหาร สนพ. และ ผูSบริหารและบุคลากรของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน ปE เริ่มตั้งแต: ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564 þ ใหม: 1 ต:อเนื่อง
11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ เงินที่ไดSรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ2าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 2,000,000.00 บาท (สองลFานบาทถFวน)
               4   198   199   200   201   202