Page 199 - NEIC_Strategie
P. 199

แผนการดําเนินงาน
  ป' 2563
ป' 2564
        กิจกรรม
แต#งตั้งคณะทํางานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทํางานเพื่อกําหนดเปCาหมาย การดําเนินการรวมถึงสิ่งส#งมอบ
ดําเนินการร#าง TOR และจัดจOาง
แผนการดําเนินงานจัดทําแผนความม่ันคงปลอดภัย สารสนเทศ
ศึกษาวิเคราะห3 Gap Analysis
ทบทวนหรือปรับปรุงหลักวิธีการประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย3สิน จัดประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนควบคุมความเส่ียง
กําหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ จัดทําแผนกลยุทธ3ดOานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ
จัดทําแผนที่นําทางและแผนปฏิบัติงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
                                                            6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผFูรับจFาง
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
 ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปíาหมาย
  • จํานวนเอกสารและเนื้อหาในเอกสาร ที่ผูFรับจFางจัดส:ง
   ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
 ผูFรับจFางดําเนินการไดFแลFวเสร็จภายในระยะเวลา ที่กําหนดตามสัญญา
  • จํานวนความเสี่ยงที่มีการบริหารความเสี่ยง ไดFตามที่คาดหวัง
   ศูนยAฯ มีการบริหารความเสี่ยงใหFไดFตามที่หวังจํานวน 2 ความเสี่ยง
 3
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

   197   198   199   200   201