Page 203 - NEIC_Strategie
P. 203

  ชื่อตัวชี้วัด ค:าเปkาหมาย
 • จํานวนผูFรับการประเมินที่ตระหนักถึงการใหF ความสําคัญกับ ISO 50001
     รFอยละ 60 ของผูFรับการประเมิน ตระหนักถึง ความสําคัญของ ISO 50001
 7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ศูนยAฯ มีการคาดการณAและเตรียมความพรFอมรับมือกับเหตุการณAที่ไม:ส:งผลดีกับศูนยA
ขFอมูลคอมพิวเตอรA เพื่อใหFการดําเนินการยังสามารถบรรลุตามเปkาหมาย
2) บุคลากรไดFรับการเรียนรูFเรื่อง ISO 50001 รวมทั้งไดFรับโอกาสเปuดมุมมองในดFานอื่น
8. สถานที่ดําเนินงาน
9. กลุ:มเปkาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูRบริหาร สนพ. และ ผูRบริหารและบุคลากรของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มต้ังแต: ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
þ ใหม: 1 ต:อเนื่อง 11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
               12.
ป3งบประมาณ เงินที่ไดRรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ2าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
วงเงินโครงการ 2,000,000.00 บาท (สองลFานบาทถFวน)
3

   201   202   203   204   205