Page 179 - NEIC_Strategie
P. 179

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ เงินท่ีไดQรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ2าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 5,000,000.00 บาท (หFาลFานบาทถFวน)
               4


   177   178   179   180   181