Page 180 - NEIC_Strategie
P. 180

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2565 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการ เรียนรูE เคียงคู2 ผูEเชี่ยวชาญ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน โดยใหFศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. ทําหนFาที่ดังกล:าว ซึ่งมีบุคลากรจํานวนมากที่มีอยู:เดิมไม:มีทักษะ ความรูF เพียงพอที่จะดําเนินการไดF หรือมีบุคลากรไม:เพียงพอต:อ การปฏิบัติภารกิจ จึงมีความจําเป_นที่จะตFองจFางผูFเชี่ยวชาญจากภายนอกมาดําเนินการใหFในช:วงเริ่มตFนของการ จัดตั้งศูนยAฯ เพื่อใหFศูนยAฯ มีบุคลากรที่เหมาะสมในการดําเนินการไดF
จากสภาพการดําเนินงานดังกล:าว จึงมีความจําเป_นที่ศูนยAจะตFองจัดเตรียมบุคลากรใหFเพียงพอต:อไป ในอนาคต เพื่อลดค:าใชFจ:ายในการว:าจFางผูFเชี่ยวชาญจากภายนอก ซึ่งในกรณีที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีอยู:เดิม ใหFมีความรูF ทักษะ ใหFเพียงพอต:อการปฏิบัติงาน จําเป_นที่จะตFองมีการถ:ายโอนความรูF แนวปฏิบัติ รูปแบบ การตัดสินใจ รวมทั้งการถอดบทเรียนจากผูFเชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือส:งต:อใหFกับบุคลากรของศูนยAฯ ใหFมีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานใหFบรรลุวิสัยทัศนAท่ีกําหนดไวFไดF
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการปรับโครงการ เรียนรูF เคียงคู: ผูFเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาแนวทางในการถ:ายโอนความรูFดังกล:าว
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อจัดทําแนวทางในการถ:ายโอนความรูF แนวปฏิบัติ รูปแบบการตัดสินใจ รวมท้ังการถอดบทเรียน
จากผูFเชี่ยวชาญภายนอก
2) เพื่อจัดทําชุดความรFูที่ไดFจากการถ:ายโอนจากผFูเช่ียวชาญภายนอก
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต:อไปน้ี
1) ศึกษา วิเคราะหA งานทมี่ ีการว:าจFางผFูเช่ียวชาญภายนอกมาดําเนินการ
1
   178   179   180   181   182