Page 178 - NEIC_Strategie
P. 178

6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผFูรับจFาง 2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
 ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปpาหมาย
ผูFรับจFางดําเนินการไดFแลFวเสร็จภายในระยะเวลา ที่กําหนดตามสัญญา
  • จํานวนเอกสารและเนื้อหาในเอกสาร ที่ผูFรับจFางจัดส:ง
   ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
  • ศูนยAฯมีการควบคุมภายในที่ดีขึ้นไดFตามที่ คาดหวัง
  ผลการประเมินการควบคุมภายในของศูนยAฯ ดีขึ้น เมื่อเทียบกับผลการประเมินก:อนเริ่มโครงการ
 • จํานวนบุคลากรที่ตระหนักถึงการใหF ความสําคัญกับการควบคุมภายในและคู:มือ ปฏิบัติงาน
  รFอยละ 60 ของบุคลากร ตระหนักถึงความสําคัญ ของการควบคุมภายในและคู:มือปฏิบัติงาน
 7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ศูนยAฯ มีการคาดการณAและเตรียมพรFอมรับกับเหตุการณAที่ไม:ส:งผลดี มีการปpองกัน ปรับปรุงแกFไข
ส:วนที่มีปÖญหา เพื่อใหFการดําเนินการยังสามารถบรรลุตามเปpาหมาย
2) บุคลากรไดFรับการเรียนรูFเรื่องการควบคุมภายใน รวมทั้งไดFรับโอกาสเปÜดมุมมองในดFานอื่น
8. สถานที่ดําเนินงาน
9. กลุ:มเปpาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูQบริหาร สนพ. และ ผูQบริหารและบุคลากรของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มต้ังแต: ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
þ ใหม: 1 ต:อเนื่อง
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
3


   176   177   178   179   180