Page 181 - NEIC_Strategie
P. 181

2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดประเด็นที่จําเป_นตFองมีการถ:ายโอนความรูF และ รูปแบบ แนวทาง ที่ใชFในการถ:ายโอน
3) จัดทําเอกสาร แบบฟอรAม สําหรับการถ:ายโอน ตามที่ไดFสรุปจากขFอ 2) 4) ติดตามการถ:ายโอนความรูFจากผูFเชี่ยวชาญภายนอก
5) จัดทํารายงานการถ:ายโอนความรูF
6) นําเสนอผลการดําเนินงานแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
แต#งตั้งคณะทํางานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทํางานเพ่ือกําหนดเปCาหมายในการ ดําเนินงานรวมถึงสิ่งส#งมอบ (Deliverable) ดําเนินการร#าง TOR และจัดจYางคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทํางานและคณะที่ปรึกษาดําเนินงานร#วมกัน สรุปผลการดําเนินงานทั้งหมด
ป' 2564
ป' 2565
         ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
                         6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผFูรับจFาง
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
 ช่ือตัวช้ีวัด
ค:าเปhาหมาย
  • จํานวนเอกสารแผนงานกิจกรรมที่ผูFรับจFาง ส:งมอบ
   ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
 ผูFรับจFางดําเนินการไดFแลFวเสร็จภายในระยะเวลา ที่กําหนดตามสัญญา
  • ระดับความสามารถของบุคลากรเดิมที่มีต:อ งานที่ว:าจFางผูFเชี่ยวชาญภายนอก
   บุคลากรเดิมมีระดับความสามารถต:องานที่ว:าจFาง ผูFเชี่ยวชาญภายนอกสูงขึ้น
 2
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3


   179   180   181   182   183