Page 177 - NEIC_Strategie
P. 177

2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีการอบรมความรูFเรื่องการควบคุมภายใน การจัดทําผังกระบวนงาน (Workflow) แนวทางการจัดทําคู:มือปฏิบัติงาน และ จัดสัมมนาการระดมสมองเกี่ยวกับแนวทางการเขียนคู:มือ ปฏิบัติงาน
3) สัมภาษณAผูFบริหารและผูFปฏิบัติงานในแต:ละกระบวนงานหลักเพื่อใหFไดFขFอมูลเกี่ยวกับเปpาหมาย การปฏิบัติงาน ความเสี่ยง การควบคุม ผังกระบวนงาน
4) จัดทําผังกระบวนงาน ของกระบวนงานหลัก โดยจัดทําทั้งสามระดับ คือ Corporate Overview, Business vision, Operational Overview และ System Overview
5) กําหนดความเสี่ยงและจุดควบคุมของแต:ละกระบวนงานหลัก
6) จัดทําร:างคู:มือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดของแต:ละกระบวนงานตามที่ไดFศึกษาไวF
7) สัมภาษณAผูFบริหารและผูFปฏิบัติงานในแต:ละกระบวนงานหลักเพื่อทบทวนร:างคู:มือปฏิบัติงาน 8) จัดทําคู:มือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดของแต:ละกระบวนงานตามที่ไดFศึกษาไวF
แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
แต#งต้ังคณะทํางานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทํางานเพื่อกําหนดเปCาหมาย การดําเนินการรวมถึงสิ่งส#งมอบ
ดําเนินการร#าง TOR และจัดจOาง
ศึกษาวิเคราะห3ขOอมูลที่เกี่ยวขOอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สัมภาษณ3ผูOบริหารและผูOปฏิบัติงาน จัดทํากระบวนงานและคู#มือปฏิบัติงาน
ป' 2563
ป' 2564
          ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
                                     2
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
   175   176   177   178   179