Page 176 - NEIC_Strategie
P. 176

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทําขั้นตอนกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู2มือการปฏิบัติงาน ในกระบวนงานหลัก
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่อเป_นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก: ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ทุกระดับ ซึ่งการดําเนินการของศูนยAฯ จําเป_นตFองมีมาตรฐานเพื่อใหFผลงานความถูกตFอง แม:นยํา เป_นที่เชื่อถือและนําไปใชFต:อไดF
การดําเนินการของศูนยAฯ จึงมีความจําเป_นที่จะตFองมีการควบคุมภายในที่ดีในกระบวนงานหลัก โดยกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม กลไกการควบคุม เพื่อใหFการปฏิบัติงานเป_นไป ตามมาตรฐาน ลดความผิดพลาด ลดการทุจริต รวมทั้งสามารถทราบถึงสิ่งที่ตFองปรับปรุงแกFไขไดFเมื่อเกิด ขFอผิดพลาดขึ้น และนําสิ่งที่ไดFทําการศึกษาเหล:านี้มาจัดทําเป_นคู:มือปฏิบัติงานที่ง:ายต:อความเขFาใจ เป_นที่รับรูF และใหFผูFเกี่ยวขFองนําไปปฏิบัติร:วมกัน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาโครงการจัดทําขั้นตอน กําหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานและคู:มือการปฏิบัติงานในกระบวนงานหลัก
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อจัดทําผังกระบวนงาน (Work Flow) สําหรับกระบวนงานหลักของศูนยAฯ 2) เพ่ือจัดทําค:ูมือการควบคุมภายใน สําหรับกระบวนงานหลักของศูนยAฯ
3) เพื่อจัดทําคู:มือปฏิบัติงานสําหรับกระบวนงานหลักของศูนยAฯ
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต:อไปนี้
1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะหA การควบคุมภายใน รายละเอียดกระบวนงานหลัก และ ทบทวนคู:มือ
ปฏิบัติงานของศูนยAฯ
1
   174   175   176   177   178