Page 169 - NEIC_Strategie
P. 169

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2565 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการ NEIC เขGาใจ ใส2ใจ ผูGรับบริการ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่อเป_นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก: ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ซึ่งแต:ละฝdายมีคุณลักษณะ ความตFองการ และพฤติกรรมท่ีแตกต:างกันไป ทําใหFการ ดําเนินงานของศูนยAฯ เพื่อตอบสนองต:อสิ่งเหล:านี้มีความทFาทายเป_นอย:างยิ่ง
เพื่อใหFสามารถตอบสนองความทFาทายเหล:านี้ไดFอย:างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผูFบริหารและ บุคลากรจึงมีความจําเป_นอย:างยิ่งที่จะตFองมี ทัศนคติที่ดีต:อการงานบริการ ความเขFาใจพฤติกรรมลูกคFา การปรับปรุงบริการ การสื่อสารภายในองคAการ เพื่อใหFการปฏิบัติงานมีความพรFอมที่จะปรับตัวใหFเขFากับ การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช:วยใหFบรรลุวิสัยทัศนAของศูนยAฯ ต:อไป
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานโครงการ NEIC เขFาใจ ใส:ใจ ผูFรับบริการ
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อพัฒนาระบบการบริการลูกคFาใหFกับศูนยAฯ
2) เพื่อใหFผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ ไดFเรียนรูF ตระหนัก และยอมรับการใหFความสําคัญ
กับผูFรับบริการ ผ:านแนวทางต:าง ๆ
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะหA สภาพปnจจุบันเกี่ยวกับบริการ ผูFรับบริการ ทัศนคติต:องานบริการ แนวการบริหาร
การบริการ เครื่องมือ กลไกสําหรับการใหFบริการ ผลการใหFบริการของศูนยAฯ
2) ศึกษา วิเคราะหA แนวทาง ตัวแบบ เกี่ยวกับการบริหารการบริการ และศึกษาแนวปฏิบัติ
จากหน:วยงานชั้นนําในประเทศ หรือ ต:างประเทศ ใชFปฏิบัติในองคAการ
1

   167   168   169   170   171