Page 168 - NEIC_Strategie
P. 168

6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผูFรับจFาง 2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
 ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปiาหมาย
ผFูรับจFางดําเนินการไดFแลFวเสร็จภายในระยะเวลา ท่ีกําหนดตามสัญญา
  • จํานวนเอกสารรายงานกิจกรรมที่ผูFรับจFาง ส:งมอบ
   ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
  • ผลการประเมินค:านิยมวัฒนธรรมองคAการ ของผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
   ผลการประเมินค:านิยม วัฒนธรรมองคAการ ของผูFรับบริการสูงขึ้นกว:าก:อนเริ่มโครงการ
 7. ประโยชนAท่ีคาดว:าจะไดFรับ
1) ผFูบริหาร และ บุคลากร มีการตระหนักรับรFูถึงความสําคัญของค:านิยมและวัฒนธรรมองคAการ 2) การปฏิบัติงานเป_นไปดFวยดีและสอดคลFองกับค:านิยมและวัฒนธรรมองคAการที่กําหนดไวF
8. สถานที่ดําเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปiาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูYบริหาร สนพ. ผูYบริหาร และบุคลากรของศูนย&ฯ รวมทั้งผูYอยู2ในห2วงโซ2สรYางคุณค2าของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต: ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
þ ใหม: 1 ต:อเนื่อง 11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ เงินที่ไดYรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ2าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 1,000,000.00 บาท (หนึ่งลFานบาทถFวน)
        3   166   167   168   169   170