Page 171 - NEIC_Strategie
P. 171

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ผูFบริหาร และ บุคลากร มีการตระหนักรับรูFถึงความสําคัญของการบริหารการบริการ
2) ผูFบริหาร และ บุคลากรสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานโดยมุ:งเนFนที่ผูFรับบริการเป_นสําคัญ
ซ่ึงสอดคลFองกับแนวทาง PMQA
3) ผูFรับบริการไดFรับสินคFาและบริการที่เหมาะสมกับสภาพปnจจุบัน สะดวก ไม:เป_นภาระตFนทุน
8. สถานท่ีดําเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปpาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูGบริหาร สนพ. ผูGบริหารและบุคลากรของศูนย&ฯ รวมทั้งผูGอยู2ในห2วงโซ2สรGางคุณค2าของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 เดือน เริ่มตั้งแต: พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2565
þ ใหม: 1 ต:อเนื่อง 11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณท่ีผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ เงินที่ไดGรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ2าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 3,000,000.00 บาท (สามลFานบาทถFวน)
               3
   169   170   171   172   173