Page 12 - NEIC_Strategie
P. 12

  12
โครงการทอี ย่่ระหวา่ งการกอ่ ส่รา้ งแลัะยงั ไมเ่ ป็ด้ิ ใชีบ้ รกิ ารนี เมอ่ เส่รจ็ ส่นิ โครงการเหลัา่ นจี ะมคี วามยาวรวมกนั 224.7 กม. แลัะจะทําาให้ระบบโครงข่ายรถุไฟฟ้ามวลัชีนในเขต้ กทม. แลัะป็ริมณฑ์ลัเพมิ เป็็น 361.41 กม.
1.3.3 ก๊ารสิ่่งเสิ่ริมก๊ารผลัิติพลัังงานจัาก๊พลัังงานหิมุนเวีียน
ป็จั จบุ นั กระทรวงพลังั งานอยใ่่ นระหวา่ งการป็รบั ป็รงุ แผน PDP2018 เป็น็ ฉบบั PDP2018 (Rev.1) แลัะได้ผ้ า่ น การทําาป็ระชีาพิจารณ์ไป็เม่อวันที 18 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่่งแผน PDP ถุอ่ เป็็นแผนแม่บทหลัักทีแผนอ่น ๆ ใน Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB) ใชี้เป็็นฐานในการจด้ั ทําาแผนอ่น ๆ อีก 4 แผน คอ่
a. แผน AEDP2018 (ก๊ารผลัติิ ไฟฟ้า)
กระทรวงพลัังงานได้ป็้ รับลัด้เป็้าหมายการผลัิต้ไฟฟ้าในแผน AEDP2018 เม่อเทียบกับแผน AEDP2015 กลั่าวค่อ ป็ริมาณกําาลัังการผลัิต้ต้ิด้ต้ังของการผลัิต้ไฟฟ้าจากพลัังงานหมุนเวียนได้้ถุ่กป็รับลัด้ลัง จาก 19,684 MW ในป็ี 2580 ของแผนป็ี 2018 แต้ก่ ําาลังั ผลัต้ิ นยี งั คงที เมอ่ เทยี บกบั แผน AEDP2018 กอ่ นมกี ารป็รบั ป็รงุ ซึ่ง่ ต้วั เลัขแผนต้าม AEDP2018 เป็็นเป็้าหมายที “เพิมเต้ิม” จากทีได้้มีกําาลัังการผลัิต้ที “ผ่กพัน” แลั้วมาจากแผน AEDP2015
b. แผน AEDP2018 (ภาคควีามร้อน)
การผลัิต้ความร้อนจากพลัังงานหมุนเวียนจะมีส่ัด้ส่่วนเท่ากับร้อยลัะ 41.6 ของความต้้องการความร้อน ในป็ี 2580 เม่อเทียบกับร้อยลัะ 36.7 ต้ามเป็้าหมายของป็ี 2015
c. แผน AEDP2018 (ภาคขนสิ่่ง)
ซึ่่งส่รุป็ได้้ค่อ การผลัต้ิ พลังั งานเพอ่ ใชีใ้ นภาคขนส่ง่ จากพลังั งานหมนุ เวยี นของแผน AEDP2018 เมอ่ เทยี บกบั AEDP2015 - ลัด้เป็้าหมายการผลัิต้E100ลังจากเด้ิมที11.3ลั้านลัต้ิรต้่อวันเป็็น7.5ลั้านลัต้ิรต้่อวัน
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   10   11   12   13   14