Page 13 - NEIC_Strategie
P. 13

 - ลัด้เป็้าหมายการผลัิต้ B100 จาก 14 ลั้านลัต้ิ รต้่อวัน เป็็น 8 ลั้านลัต้ิ รต้่อวัน ทังนีจากการคาด้การณ์ ความต้้องการใชี้นําามันเชี่อเพลัิงจะลัด้ลังจากแผนเด้ิม
- ยกเลัิกแผนการผลัต้ิไบโอมีเทนอัด้แลัะเชี่อเพลัิงทด้แทนอ่นๆ
- เป็า้หมายการผลัต้ิพลังังานภาคขนส่ง่จากพลังังานหมนุเวยีนจะลัด้ลังมา8,714ktoeในแผนAEDP2015 เป็็น 4,085 ktoe ในแผน AEDP2018
d. ภาพรวีม
ภาพรวมของการผลัต้ิ พลัังงานจากพลัังงานหมุนเวียนในแผน AEDP2018 เม่อเทียบกับ แผน AEDP2015 โด้ยเป็า้ หมายรวมยงั คงทไี วท้ ีร อ้ ยลัะ 30 ของการใชีพ้ ลังั งานขนั ส่ดุ้ ทา้ ยในป็ี 2580 โด้ยเพมิ ส่ด้ั ส่ว่ นของพลังั งานหมนุ เวยี น ในการผลัิต้ไฟฟ้าแลัะความร้อนด้้านลัะ 1.49% แลัะ 2.05% ต้ามลัาํา ด้ับ แลัะลัด้ส่ด้ั ส่่วนของเชี่อเพลัิงชีีวภาพลัง 3.43%
1.3.4 ก๊ารพัฒนาระบบ Smart Grid แลัะ Smart City
การพัฒนาระบบ Smart Grid ของป็ระเทศ ได้้ด้ําาเนินการไป็ต้ามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่าย Smart Grid ของไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ทีจัด้ทําาข่นโด้ย ส่นพ. เพ่อวางกรอบทิศทางการพัฒนานโยบายโครงข่าย Smart Grid ของป็ระเทศไทยในภาพรวมแลัะเป็็นต้ัวกําาหนด้ทิศทางให้แก่หน่วยงานต้่าง ๆ ทีเกียวข้องเพ่อนําาไป็พัฒนาแลัะลังทุน ซึ่่งนิยามผ้่ใชี้ในการพัฒนาระบบโครงข่าย Smart Grid จะมีความหมายกว้าง ๆ ค่อ “การพัฒนาให้ระบบไฟฟ้าส่ามารถุ ต้อบส่นองต้่อการทําางานได้้อย่างชีาญฉลัาด้มากข่นหร่อมีความส่ามารถุมากขน่ โด้ยใชี้ทรัพยากรน้อยลัง (Doing more with less) มีป็ระส่ิทธิภาพน่าเชี่อถุ่อ มีความป็ลัอด้ภัย มีความยังย่น แลัะเป็็นมต้ิ รกับส่งิ แวด้ลั้อม ซึ่่งส่ามารถุทําาให้เกิด้ ข่นได้้โด้ยการป็ระยกุ ต้ใ์ ชีเ้ ทคโนโลัยรี ะบบส่อ่ ส่ารส่ารส่นเทศ (ICT) ระบบเซึ่นเซึ่อร์ ระบบเกบ็ ขอ้ มลั่ แลัะเทคโนโลัยที างด้า้ น การควบคมุ อต้ั โนมต้ั เิ พอ่ ทาํา ใหร้ ะบบไฟฟา้ กาํา ลังั (Power grid) ส่ามารถุรบั รข้่ อ้ มลั่ ส่ถุานะต้า่ ง ๆ ในระบบมากขน่ เพอ่ ใชีใ้ นการ ต้ด้ั ส่นิ ใจอยา่ งอต้ั โนมต้ั ิ ทงั นี กระบวนการเหลัา่ นจี ะต้อ้ งเกด้ิ ขน่ ทวั ทงั ระบบไฟฟา้ ครอบคลัมุ ระบบการผลัต้ิ ระบบส่ง่ ระบบ จาํา หนา่ ยแลัะระบบผใ้่ ชีไ้ ฟฟา้ ”
NEIC Data Strategy
13
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

   11   12   13   14   15