Page 14 - NEIC_Strategie
P. 14

 14
ป็ัจจุบันการไฟฟ้าทัง 3 แห่งของป็ระเทศไทย ได้้แก่ กฟผ. กฟน. แลัะ กฟภ. ได้้ป็รับป็รุงแลัะพัฒนาระบบไฟฟ้า ของต้นให้มีขีด้ความส่ามารถุใกลั้เคียงกับระบบ Smart Grid มากยงิ ข่น แลัะเริมด้ําาเนินการบร่ ณาการข้อม่ลัร่วมกันแลัะ พัฒนาระบบไฟฟ้าของต้นให้เข้ากันได้้ ด้ังนนั โครงการ Smart Grid จง่ เป็็นการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าเด้ิม ซึ่่งถุก่ ส่ร้าง มาจากระบบรวมศ่นย์ ใหม้ ขี ด้ี ความส่ามารถุรองรบั การจด้ั การระบบไฟฟา้ แบบกระจายศน่ ย์ (Distributed Generation) ซึ่่งเป็็นนโยบายของภาครัฐในป็ัจจุบัน แลัะยังส่ามารถุต้่อยอด้ขีด้ความส่ามารถุให้กว้างไกลัยิงข่น ภายใต้้ยุทธศาส่ต้ร์ การพัฒนาระบบโครงข่าย Smart Grid 5 ด้้าน ค่อ
• ป็ระเด้็นยุทธศาส่ต้ร์ที1ด้้านการพัฒนาความเชี่อถุ่อได้้แลัะคุณภาพของไฟฟ้า(PowerReliabilityand Quality)
• ป็ระเด้็นยุทธศาส่ต้ร์ที 2 ด้้านความยังย่นแลัะป็ระส่ิทธิภาพของการผลัิต้แลัะใชี้พลัังงาน (Energy Sustainability and Efficiency)
• ป็ระเด้็นยุทธศาส่ต้ร์ที 3 ด้้านการพัฒนาการทําางานแลัะการให้บริการของหน่วยงานการไฟฟ้าฯ (Utility Operation and Service)
• ป็ระเด้็นยุทธศาส่ต้ร์ที4ด้้านการกําาหนด้มาต้รฐานความเข้ากันได้้ของอุป็กรณ์ในระบบ(Integrationand Interoperability)
• ป็ระเด้็นยุทธศาส่ต้ร์ที5ด้้านการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจแลัะอตุ้ส่าหกรรม(Economic and Industrial Competitiveness)
1.3.5 แนวีโน้มก๊ารเปิดติลัาดเสิ่รีก๊ารซ่อขายไฟฟ้าในอนาคติ
นโยบายของภาครัฐได้้เป็ด้ิ กว้างให้ผ้่บริโภค (Consumer) ส่ามารถุเป็็นผ่้ผลัิต้ไฟฟ้าได้้ โด้ยอาจผลัิต้เพ่อใชี้เอง หร่อขายป็รมิ าณการผลัต้ิ บางส่ว่ นเขา้ ระบบ ซึ่ง่ ทําาใหผ้ ่้บรโิ ภคเหลัา่ นกี ลัายเป็น็ ผผ้่ ลัิต้ไฟฟา้ ไป็ในต้วั (Producer) โด้ยจะมี ลักั ษณะ Solar rooftop เป็น็ ส่ว่ นใหญ่ ซึ่ง่ เรยี กกวา่ Prosumer ซึ่ง่ ทงั หมด้นเี ป็น็ ส่ว่ นหนง่ ของนโยบายเป็ด้ิ เส่รขี องกจิ การ ผลัิต้ไฟฟ้าทีเป็ิด้โอกาส่ให้ภาคเอกชีนได้้เข้ามามีบทบาทมากข่นในการผลัิต้ไฟฟ้าเข้าส่่่ระบบ นอกเหน่อไป็จากผ่้ผลัิต้ใน ส่่วนของภาครัฐ
ในป็ัจจุบัน ส่นพ. มีการศ่กษาเพ่อกําาหนด้นโยบายการเป็ิด้เส่รีการซึ่่อขายไฟฟ้าในอนาคต้อย่่ส่องร่ป็แบบ เพ่อรองรับการเป็ลัียนแป็ลังของกิจการไฟฟ้าทีจะเพมิ บทบาทของผ้่ผลัิต้ไฟฟ้าเอกชีนให้มากข่นในอนาคต้ ซึ่่งแนวทางที ส่นพ. คาด้วา่ จะด้ําาเนนิ การจะเป็น็ รป็่ ต้ลัาด้การซึ่่อ ขายไฟฟา้ เส่รที ใี หผ้ ซึ่้่ อ่ แลัะผข้่ ายส่ามารถุเจรจาซึ่่อ ขายไฟกนั ได้โ้ ด้ยต้รง ผ่านต้ลัาด้การซึ่่อขายทีจะมีการจัด้ต้งั ข่น ซึ่่งร่ป็แบบของแนวทางการเป็ิด้ต้ลัาด้เส่รซึ่ี ่อขายไฟฟ้า ส่รป็ุ ได้้ด้ังนี
1) ต้ลัาด้ซึ่่อขายไฟฟ้าของ Prosumer จากการศก่ ษาของบรษิ ัท Full Advantage ได้้มีการเส่นอ 3 แนวทาง ของการซึ่่อขายไฟฟ้าของ Prosumer ค่อ
(i) Prosumer to Grid (P2G)
(ii) Prosumer Group (PG) หร่อ Peer to Peer (P2P)
(iii) Hybrid ซึ่่งเป็็นระบบผส่มผส่านระหว่าง ระบบที (1) แลัะ (2)
2) ต้ลัาด้การซึ่่อขายไฟฟ้าเส่รีส่ําาหรับผ้่ผลัิต้ไฟฟ้ารายเลั็ก (SPP) ระบบ Cogeneration
โด้ยส่รป็ุ คอ่ การซึ่่อ ขายไฟฟา้ ในอนาคต้จะเป็น็ ต้ลัาด้ส่ําาหรบั โรงไฟฟา้ ทจี ะหมด้ส่ญั ญากบั กฟผ. แลัะมกี ําาลังั การผลัิต้เหลั่ออย่่เป็็นจําานวนมาก จ่งต้้องมีต้ลัาด้รองรับส่ําาหรับการซึ่อ่ ขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเหลั่านี แลัะคาด้ว่าจะเป็็น
ลัักษณะต้ลัาด้เส่รี (Power Pool) ซึ่่งจะต้้องมีการศก่ ษาในรายลัะเอียด้ก่อนทีจะนําาไป็ป็ฏิิบัต้ิ
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   12   13   14   15   16