Page 981 - NEIC_FINAL REPORT
P. 981

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
  ลําดับ ที่
  วันที่
  หัวข้อ
  ข้อ TOR
  บทสรุป
 25.
 20 ม.ค. 63
 สํารวจกระบวนการจัดเก็บ ขอมูลใน ศท. สนพ. - ไฟฟ้า
 ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ ศท.สนพ. ถึง กระบวนการจัดเก็บข้อมูลไฟฟ้า
  26.
  23 ม.ค. 63
  สํารวจกระบวนการ จัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. – น้ํามัน
  ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ ศท.สนพ. ถึงกระบวนการจัดเก็บข้อมูล น้ํามัน
  27.
 23 ม.ค. 63
 สํารวจกระบวนการ จัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. – ลิกไนต์
 ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ ศท.สนพ. ถึง กระบวนการจัดเก็บข้อมูล ลิกไนต์
  28.
  24 ม.ค. 63
  ทบทวนและรวบรวม ข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.)
  ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ที่ปรึกษาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ กฟผ. ถึงลักษณะข้อมูลที่มีการ จัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับ หน่วยงานต่าง ๆ และวิธีการ แลกเปลี่ยนข้อมูล
  29.
 27 ม.ค. 63
 สํารวจกระบวนการจัดเก็บ ขอมูลใน ศท. สนพ. – ไฟฟ้า (ต่อ)
 ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ ศท.สนพ. ถึง กระบวนการจัดเก็บข้อมูลไฟฟ้า
 9.1-21
9 - 21
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์   979   980   981   982   983