Page 983 - NEIC_FINAL REPORT
P. 983

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
  ลําดับ ที่
  วันที่
  หัวข้อ
  ข้อ TOR
  บทสรุป
 35.
  6 ก.พ. 63
 สํารวจกระบวนการ จัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. - GDP
 ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ ศท.สนพ. ถึง กระบวนการจัดเก็บข้อมูล GDP
  36.
 6 ก.พ. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: สํานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร (สศก.)
 ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ที่ปรึกษาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ สศก. ถึงลักษณะข้อมูลที่มีการ จัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับ หน่วยงานต่าง ๆ และวิธีการ แลกเปลี่ยนข้อมูล
  37.
 11 ก.พ. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: สํานักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ)
 ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ที่ปรึกษาสัมภาษณ์เจ้าฟน้าที่ สภาพัฒน์ฯ ถึงลักษณะข้อมูลที่ มีการจัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยน กับหน่วยงานต่าง ๆ และวิธีการ แลกเปลี่ยนข้อมูล
 38.
 11 ก.พ. 63
  ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
  ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ที่ปรึกษาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ธปท. ถึงลักษณะข้อมูลที่มีการ จัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับ หน่วยงานต่าง ๆ และวิธีการ แลกเปลี่ยนข้อมูล
 9.1-23
9 - 23
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
   981   982   983   984   985