Page 979 - NEIC_FINAL REPORT
P. 979

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
  ลําดับ ที่
  วันที่
  หัวข้อ
  ข้อ TOR
  บทสรุป
 17.
 6 ม.ค. 63
 เตรียมหนังสือและแบบสอบ ถามถึงหน่วยงานเพื่อขอเข้า สัมภาษณ์
 ข้อ 3.5รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานในกํากับของ กระทรวงพลังงานและหน่วยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สรุปแบบตารางการเข้า สัมภาษณ์หน่วยงาน พร้อม นําเสนอหนังสือการขอเข้า สัมภาษณ์หน่วยงานเพื่อนําเรียน ผอ.สนพ. ในการพิจารณาลงนาม ดําเนินการจัดส่งออกถึง หน่วยงานต่าง ๆ
  18.
 9 ม.ค. 63
 ข้อมูล Enterprise Data Relationship Model (ERD) และ Data Dictionary ปัจจุบัน
 ข้อ 3.11 ศึกษาแผนข้อมูล รายละเอียดถังข้อมูล มาตรฐาน รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้าง ของข้อมูล (Meta data) และ สร้าง Entity Relationship Diagram (ERD)
 ที่ปรึกษาสัมภาษณ์คณะกรรมการ และคณะทํางาน ศท. ถึงการจัดเก็บ Enterprise Data Relationship Model (ERD) และ Data Dictionary ปัจจุบัน และนําเสนอแนวทางที่ จะศึกษาและออกแบบแก่คณะ ผู้เข้าร่วมประชุม
  19.
  10 ม.ค. 63
  ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่ จัดเก็บในหน่วยงาน: กอง นโยบายไฟฟ้า สํานักงาน นโยบายและแผนพลังงาน
  ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ กองนโยบาย ไฟฟ้า สํานักงานนโยบายและ แผนพลังงาน เพื่อรวบรวมข้อมูล และทําความเข้าใจถึง กระบวนการจัดเก็บข้อมูล ณ ปัจจุบัน
 20.
 13 ม.ค. 63
 สํารวจกระบวนการ จัดเก็บข้อมูลภายใน ศท. สนพ.
 ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ ศท. สนพ. ถึงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลใน ปัจจุบัน
 9.1-19
9 - 19
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
   977   978   979   980   981