Page 980 - NEIC_FINAL REPORT
P. 980

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
  ลําดับ ที่
  วันที่
  หัวข้อ
  ข้อ TOR
  บทสรุป
 21.
 14 ม.ค. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กอง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน สนพ.
 ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ถึงกระบวน การได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อจัดทํา รายงานและแผนนโยบาย อนุรักษ์ และข้อมูลที่กอง นโยบายอนุรักษ์ฯ ต้องการ เพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น ๆ
  22.
  14 ม.ค. 63
  ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กอง ยุทธศาสตร์และแผนงาน สนพ.
  ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ถึง กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อ จัดทํารายงานและยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ และข้อมูลที่กองยุทธ์ ศาสตร์ต้องการเพิ่มเติมจาก หน่วยงานอื่น ๆ
  23.
 15 ม.ค. 63
 นําเสนอหัวข้อระบบ ต้นแบบสาธิต
 ข้อ 3.21 พัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) ที่ช่วยในการ เชื่อมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและ สรุปภาพรวมของข้อมูลด้าน พลังงานในหลายมิติ
 ที่ปรึกษานําเสนอหัวข้อระบบ ต้นแบบสาธิตและแนวทางการ ดําเนินงานเพื่อให้กรรมการ พิจารณา
  24.
 17 ม.ค. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กอง นโยบายปิโตรเลียม สนพ.
 ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ถงึ กระบวนการ ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อจัดทํารายงาน และแผนนโยบายน้ํามัน และ ข้อมูลที่กองนโยบายปิโตรเลียม ต้องการเพิ่มเติมจากหน่วยงาน อื่น ๆ
 9 - 20
9.1-20
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   978   979   980   981   982