Page 982 - NEIC_FINAL REPORT
P. 982

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
  ลําดับ ที่
  วันที่
  หัวข้อ
  ข้อ TOR
  บทสรุป
 30.
  29 ม.ค. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ที่ปรึกษาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ กฟน. ถึงลักษณะข้อมูลที่มีการ จัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับ หน่วยงานต่าง ๆ และวิธีการ แลกเปลี่ยนข้อมูล
  31.
 30 ม.ค. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: สํานักงานกองทุนน้ํามัน เชื้อเพลิง (สกนช.)
 ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ที่ปรึกษาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ สกนช. ถึงลักษณะข้อมูลที่มีการ จัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับ หน่วยงานต่าง ๆ และวิธีการ แลกเปลี่ยนข้อมูล
  32.
 30 ม.ค. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กรมการพลังงานทหาร
 ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ที่ปรึกษาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ กรมการพลังงานทหาร ถึงลักษณะ ข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ข้อมูลที่ แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่าง ๆ และวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
  33.
  4 ก.พ. 63
  ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กรมศุลกากร
  ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ที่ปรึกษาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ กรมศุลกากรถึงลักษณะข้อมูลที่ มีการจัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยน กับหน่วยงานต่าง ๆ และวิธีการ แลกเปลี่ยนข้อมูล
  34.
 5 ก.พ. 63
 นําเสนอแนวทางการศึกษา และออกแบบการจัดเก็บ ข้อมูล (ERD) และติดตาม งาน
 ข้อ 3.11 ศึกษาแผนข้อมูล รายละเอียดข้อมูล มาตรฐาน รูปแบบการจัดเก็บ โครงสร้าง ข้อมูล และสร้าง Entity Relationship Diagram (ERD) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
 ที่ปรึกษานําเสนอผลการศึกษา รายละเอียดข้อมูล รูปแบบการ จัดเก็บข้อมูล และการออกแบบ Meta data, Data Flow และ ERD เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล หน่วยงาน
 9 - 22
9.1-22
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   980   981   982   983   984