Page 975 - NEIC_FINAL REPORT
P. 975

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
  ลําดับ ที่
  วันที่
  หัวข้อ
  ข้อ TOR
  บทสรุป
 4.
 4 ก.ย. 62
 ประชุมร่วมระหว่าง สนพ. และ พพ. เพื่อหาจุดร่วม ในการคํานวณค่า EI
 งานศึกษา ทบทวนและ รวบรวมข้อมูล ข้อ 3.5
 ประชุมหารือค่าตัวแปรที่นํามา คํานวณค่า EI ให้ได้ค่าที่ตรงกัน โดยดู
- ที่มาของข้อมูลเหมือนหรือ ต่างกันอย่างไร
- ตัวแปรและ factors ที่ สนพ. และ พพ. เหมือนหรือต่างกัน อย่างไร และพิจารณาแนวทางร่วม
  5.
 9 ก.ย. 62
 ประชุมร่วมระหว่าง สนพ. และ พพ. เพื่อติดตามผล การหาจุดร่วมในการ คํานวณ
ค่า EI
 งานศึกษา ทบทวนและ รวบรวมข้อมูล ข้อ 3.5
 ประชุมหารือเพื่อสรุปค่าตัวแปร ที่นํามาคํานวณค่า EI ให้ได้ค่าที่ ตรงกัน ต่อจากการประชุมครั้ง ก่อน
  6.
  17 ก.ย. 62
  ประชุมหารือเรื่องหัวข้อ การประชาสัมพันธ์ โครงการฯ
  งานประชาสัมพันธ์และการจัด ประชุม ข้อ 3.24
  ที่ปรึกษา นําเสนอรูปแบบและ หัวข้อเรื่องที่จะใช้ในการ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในแต่ ละเดือน
  7.
 25 ก.ย. 62
 ประชุมศึกษาโครงสร้าง ระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure) ปัจจุบัน ของ สนพ.
 งานศึกษาและออกแบบการ พัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติ ข้อ 3.14, 3.17 และ 3.18
 คณะทํางาน สนพ. อธิบายถึง โครงสร้างระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure) ปัจจุบันของ สนพ.
 9.1-15
9 - 15
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์

































































   973   974   975   976   977