Page 977 - NEIC_FINAL REPORT
P. 977

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
  ลําดับ ที่
  วันที่
  หัวข้อ
  ข้อ TOR
  บทสรุป
 11.
 22 ต.ค. 62
 เตรียมข้อมูลการศึกษาดู งาน สถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ํา (สสน.)
 งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ ข้อ 3.7 งานศึกษาและออกแบบการ พัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติ ข้อ 3.21 งานประชาสัมพันธ์และการจัด ประชุม ข้อ 3.25
 - เตรียมคําถามเพื่อเข้าถามใน การศึกษาดูงาน สถาบัน สารสนเทศทรัพยากรน้ํา (สสน.) - ที่ปรึกษา นําเสนอแนวทางการ
จัดงานสัมมนาทั้ง 3 ครั้ง พร้อม ร่างกําหนดการสัมมนาครั้งที่ 1
- ที่ปรึกษาขอข้อมูลเพื่อนํามา จัดทํา Prototype และจะมีการ เซ็น Non-Disclosure agreement เพื่อป้องกันการ เปิดเผยข้อมูล
  12.
 28 ต.ค. 62
 เตรียมความพร้อมการจัด สัมมนา ครั้งที่ 1
 ข้อ 3.1 งานประชาสัมพันธ์และการจัด ประชุม ข้อ 3.25
 ที่ปรึกษานําเสนอรูปแบบการจัด งานสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อเปิดตัว ของโครงการ และแจ้งขอบเขต ของงานในด้าน Big Data ซึ่งจะ สร้างความตระหนักให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย การเชื่อมโยง โครงการกับนโยบายภาครัฐ แก่ ผอ.สนพ. และคณะกรรมการ
 13.
 1 พ.ย. 62
  การเตรียมความพร้อมการ จัดสัมมนา ครั้งที่ 1
  ข้อ 3.1 งานประชาสัมพันธ์และการจัด ประชุม ข้อ 3.25
  ที่ปรึกษนําเสนอรายละเอียดการ จัดสัมมนาครั้งที่ 1 และนําส่ง ร่างกําหนดการสัมมนาฉบับ แก้ไข แก่คณะกรรมการฯ เพื่อ พิจารณา พร้อมรายงาน ความก้าวหน้าการดําเนินงานจัด งานสัมมนา
 9.1-17
9 - 17
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์   975   976   977   978   979